Prywatny Trener Boksu.

Adres
Hamburg, Franken Strasse 16