Firma budowlana w Niemczech cz.2. - Podatki

· 6.2k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Firma budowlana w Niemczech cz.2. - Podatki

Osoba planująca prowadzenie jednoosobowej działalność gospodarczej w Niemczech, powinna zapoznać się z tamtejszym systemem podatkowym. Sposób opodatkowania przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy jest uzależniony od formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej. Podstawowymi podatkami, z jakimi spotka się przedsiębiorca <u>prowadzący jednoosobową firmę we własnym imieniu</u>, są: <ul><li><b>Einkommensteuer</b> - podatek dochodowy od osób fizycznych</li> <li><b>Gewerbesteuer</b> - podatek od działalności gospodarczej</li> <li><b>Umsatzsteuer</b> (Mehrwertsteuer) - podatek od towarów i usług (podatek obrotowy, VAT)</li> ponadto szczególną formą podatku dochodowego, związanego wyłącznie z branżą budowlaną jest tzw.: <li><b>Bauabzugsteuer</b> - podatek budowlany</li></ul>

Einkommensteuer. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek rozliczenia z niemieckim urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego (nawet jeżeli w danym roku nie osiągały dochodów lub poniosły stratę).

Wysokość zaliczek podatkowych ustala urząd skarbowy w formie decyzji, w oparciu o dochody uzyskane przez podatnika w roku poprzednim, natomiast w pierwszym roku działalności – w oparciu o oszacowany przez podatnika dochód, przedstawiony w formularzu rejestracji podatkowej.

Zaliczki podatkowe należy uiszczać kwartalnie, w następujących miesiącach: III, VI, IX, XII – w kwocie określonej przez urząd skarbowy. Istnieje też możliwość rozliczenia w cyklu rocznym, ale dotyczy to działalności małych rozmiarów (pod kątem obrotu).

Niemiecka skala podatkowa na rok 2014 przedstawia się następująco:

 • kwota wolna od podatku: 8.354 eur (16.708 eur wspólnie z małżonkiem)
 • 14% dochód od 8.355 eur do 52.821 eur (105.763 eur z małżonkiem)
 • 42% dochód od 52.822 eur do 250.730 eur (501.461 eur z małżonkiem)
 • 45% dochód od 250.731 eur (501.462 eur z małżonkiem)

Gewerbesteuer. Jest specyficznym niemieckim podatkiem, który nie ma swojego odpowiednika w Polsce. Wymiar podatku zależy od dochodu oraz gminy, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza. Podstawę naliczenia stanowi zysk podatkowy przedsiębiorstwa, przy czym składowymi tego podatku są: wskaźnik podatkowy (3,5%) oraz indywidualna stawka danej gminy, nie mniejsza niż 200% (np. Berlin: 410%, Monachium: 490%) – co oznacza, że otrzymaną kwotę podatku po zastosowaniu wskaźnika 3,5%, należy jeszcze dodatkowo przemnożyć przez stawkę danej gminy. Kwota wolna od podatku wynosi 24.500 eur (zysk). Zaliczki podatkowe należy uiszczać kwartalnie, w następujących miesiącach: II, V, VIII, XI.

Umsatzsteuer. Podstawowa stawka podatku od towarów i usług w Niemczech wynosi 19 %. Obniżona stawka 7% ma zastosowanie np. do żywności, książek i innych publikacji. Przedsiębiorca, którego obroty w pierwszym roku działalności nie przekroczyły 17.500 eur i w roku kolejnym najprawdopodobniej nie przekroczą 50.000 eur, może na wniosek uzyskać status małego przedsiębiorcy, zwolnionego z VAT. Wniosek jest o tyle ważny, że składa się go na formularzu rejestracji podatkowej, a zwolnienie z VAT nie jest automatyczne – czyli, jeżeli przedsiębiorca nie złożył stosownego wniosku, to mimo tego, że nie przekroczy ustawowego obrotu, nie będzie zwolniony z VATu. Zasadniczo VAT rozlicza się w cyklu miesięcznym, do 10-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, a w określonych przypadkach istniej możliwość rozliczeń kwartalnych lub rocznych. Jeżeli podatnik wybiera w zgłoszeniu podatkowym, że będzie VATowcem, to tę formę opodatkowania musi kontynuować przez 5 kolejnych lat podatkowych.

Po zakończeniu każdego roku podatkowego, należy złożyć roczne zeznanie podatkowe, obejmujące Einkommensteuer, Gewerbesteuer i Umsatzsteuer. Rozliczenia dokonuje się do 31.05 roku następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy, przy czym korzystając z usług niemieckiego doradcy podatkowego, termin ten można wydłużyć do 31.12.

Bauabzugsteuer, czyli podatek od usług budowlanych, jest szczególnym rodzajem podatku dochodowego. Podatnikami tego podatku są firmy budowlane, wykonujące prace budowlane na terenie Niemiec, obejmujące: produkcję, naprawę, konserwację, zmianę oraz usunięcie obiektów budowlanych. Wysokość podatku wynosi 15% wartości wykonanej usługi i jest potrącana przez zleceniodawcę z rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę (podwykonawcę). Zleceniodawca powinien przekazać kwotę podatku na konto urzędu skarbowego do 10-go dnia miesiąca po wykonaniu usługi. Kwota ta ma stanowić zabezpieczenie ewentualnych, przyszłych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. Po zakończeniu roku podatkowego można wnioskować o zaliczenie pobranego Bauabzugsteuer na poczet podatku dochodowego lub o jego zwrot, jeżeli zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego są uregulowane. Proces zwrotu tego podatku bywa długotrwały i wymaga przedłożenia szerokiej i szczegółowej dokumentacji.

Zwolnienia podatkowe obejmują dwie grupy podatników:

 • świadczących drobne usługi budowlane, których wartość w całym roku kalendarzowym nie przekroczy 5.000 eur
 • posiadają zaświadczenie z urzędu skarbowego, zwalniające z tego podatku: Freistellungsbescheinigung. Przedsiębiorca, który nie chce, aby zleceniodawca potrącał z kwoty jego rachunku 15% z tytułu Bauabzugsteuer, musi przedłożyć mu Freistellungsbescheinigung. O zaświadczenie to można wnioskować po raz pierwszy na formularzu zgłoszeniowym do urzędu skarbowego. Zaświadczenie to ma charakter czasowy – określony przez urząd, z możliwością późniejszego przedłużenia (na wniosek podatnika). Zazwyczaj pierwsze zaświadczenie Freistellungsbescheinigung jest ważne przez okres do kilku miesięcy (2-3), a jeżeli podatnik na bieżąco reguluje zobowiązania podatkowe, to kolejne zaświadczenia mogą być wystawione nawet na okres 2 lat.

Jak łatwo wywnioskować z przedstawionych wiadomości, sposób wypełnienia zgłoszenia podatkowego do urzędu skarbowego ma zasadnicze znaczenie dla późniejszych zobowiązań i obciążeń podatkowych przedsiębiorcy. Dlatego dobrze jest wypełnić ten druk, korzystając ze wsparcia doradcy podatkowego. Bowiem od tego jak zgłosimy się w urzędzie, zależy później m.in.:

 • czy możemy korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót
 • w jaki sposób będziemy rozliczać VAT – czy według kwot faktycznie zapłaconych i otrzymanych, czy tych, które wynikają z dokumentów
 • czy od początku działalności wnioskujemy o zwolnienie z podatku budowlanego
 • czy i w jakiej wysokości będziemy płacić w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy

Pisząc o niemieckich podatkach, należy również zaznaczyć istnienie podatku od środków transportu – Kraftfahrzeugsteuer. Każdy pojazd zarejestrowany w Niemczech podlega bezwzględnie opodatkowaniu. Stawka podatku uzależniona jest od rodzaju pojazdu, jego napędu, masy oraz emisji zanieczyszczeń. W przypadku, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą, a ma swoje tzw. regularne miejsce stacjonowania w Niemczech, to płatnikiem podatku jest osoba, która faktycznie używa pojazd na terenie Niemiec. Wyłączone z opodatkowania są:

 • osobowe pojazdy zagraniczne, przeznaczone do przejściowego pobytu w Niemczech, przez okres nie dłuższy niż rok
 • zagraniczne pojazdy, sprowadzone do Niemiec w celu naprawy
 • zagraniczne pojazdy, które korzystają z niemieckich dróg tylko na krótkich odcinkach, w celu przejazdu między różnymi miejscowościami innego państwa.

Kolejny artykuł z serii firmy budowlanej zostanie poświęcony polskiemu przedsiębiorcy, który świadczy usługi budowlane w Niemczech. Zapraszamy!

Część pierwsza dostępna jest tutaj: CZĘŚĆ 1

Autor Ewa Szczap, Euro-Tax.pl

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie