Czym jest Insolvenzgeld i komu się należy

· 19.1k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Czym jest Insolvenzgeld i komu się należy

Niewypłacalność, a w konsekwencji upadłość niemieckiej firmy, która nas zatrudnia. Czy w takiej sytuacji można odzyskać zaległe wynagrodzenie? Kto pomoże? Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać zadośćuczynienie w postaci Insolvenzgeld?

Z racji niewypłacalności pracodawcy i jego upadłości pracownik może podjąć następujące kroki:

- udać się do urzędu pracy właściwego dla miejsca zamieszkania i zarejestrować się jako osoba bezrobotna i starać się o zasiłek dla bezrobotnych – bez względu na to, czy postępowanie upadłościowe zakończyło się, czy dopiero je otwarto,

- wystąpić z wnioskiem o wypłatę świadczenia z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń na wypadek upadłości pracodawcy,

- w sądzie pracy domagać się wypłaty zaległych pieniędzy,

- egzekwować płatności w ramach postępowania upadłościowego.

Tutaj skupiamy się na świadczeniu na wypadek upadłości pracodawcy. Zasiłek upadłościowy, bo tym jest Insolvenzgeld, to pomoc Agentur fur Arbeit (niemiecki odpowiednik polskiego urzędu pracy) dla pracowników, którzy z powodu niewypłacalności firmy znaleźli się w trudnej sytuacji. Zastępcze świadczenie pieniężne wypłacane jest pod warunkiem, że firma ogłosiła upadłość/otworzyła postępowanie upadłościowe.

Komu należy się Insolvenzgeld?

Prawo do Insolvenzgeld mają pracownicy zatrudnieni w firmie, która ogłosiła upadłość. Zalicza się do nich:

- osoby zatrudnione na stałe,

- osoby tymczasowo delegowane do pracy za granicą,

- osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy,

- kadrę kierowniczą,

- pracowników wykonujących Minijob,

- pracowników wykonujących prace chałupnicze,

- uczniów, studentów, stażystów.

Zasiłek upadłościowy finansuje się ze składek pracodawców i związków zawodowych.

Jak długo wypłaca się Insolvenzgeld?

Świadczenie z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń z racji upadłości pracodawcy wypłaca się maksymalnie przez 3 miesiące, które liczy się wstecz od dnia ogłoszenia upadłości. Warunek jest jeden – przez te 3 miesiące trzeba pozostawać w stosunku pracy. Np. upadłość ogłoszono 1 sierpnia, Insolvenzgeld należy się za maj, czerwiec i lipiec.

Jeśli pracodawca nie płacił mniej niż 3 miesiące, wypłatę świadczenia odpowiednio się skraca.

Jeśli pracodawca nie płacił dłużej niż 3 miesiące, to zasiłek otrzyma się jedynie za 3 miesiące. Wyjściem z tej sytuacji jest zgłoszenie się do syndyka masy upadłościowej.

Jeśli pracodawca rozwiązał umowę z pracownikiem, zanim ogłosił upadłość (licząc 3 miesiące wstecz od ogłoszenia upadłości), to zasiłek wypłaca się za 3 ostatnie miesiące, w których pracownik pozostawał w stosunku pracy. Np. upadłość ogłoszono 1 sierpnia, umowę rozwiązano 30 kwietnia, Insolvenzgeld należy się za luty, marzec i kwiecień.

Jaka jest wysokość zasiłku upadłościowego?

Kwota świadczenia odpowiada płacy netto, a ustala się ją na podstawie dochodu brutto (podstawa obliczenia). Od kwoty brutto odejmuje się podatek i składki na ubezpieczenie społeczne. Górną granicą podstawy obliczenia jest w 2016 roku 6200 euro w Niemczech Zachodnich i 5400 euro w Niemczech Wschodnich. W przypadku wyższych wynagrodzeń, za podstawę bierze się właśnie te 2 kwoty.

Co obejmuje zasiłek upadłościowy?

W okresie, za jaki otrzymuje się Insolvenzgeld, obowiązuje zasada „wypracowania świadczeń”. To znaczy, że wszystkie świadczenia, które wypracowano w okresie objętym gwarancją wypłaty, będą wliczone do ogólnej kwoty. Wlicza się:

- wynagrodzenie,

- wynagrodzenie za nadgodziny,

- dodatki za pracę w trudnych warunkach,

- kwoty płacone za czas niezdolności do pracy w wyniku choroby,

- kwoty pieniężne od pracodawcy na poczet kont oszczędnościowych pracownika oraz prywatnych i państwowych ubezpieczeń zdrowotnych,

- dodatki wolne od podatku.

W pewnych szczególnych okolicznościach bierze się też pod uwagę świąteczne premie i nagrody jubileuszowe (jednakże wszystkie w wysokości 3/12).

Czy aby dostać Insolvenzgeld, trzeba składać wniosek?

Tak. Pobiera się go w Agentur fur Arbeit właściwym dla siedziby firmy bądź ze strony internetowej. Wniosek trzeba złożyć do 2 miesięcy po ogłoszeniu przez pracodawcę upadłości lub po umorzeniu postępowania upadłościowego. Przedłużenie tego okresu możliwe jest tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, które trzeba szczegółowo opisać na osobnym formularzu. Przekraczając termin złożenia wniosku, pozbawia się prawa do zasiłku upadłościowego.

Do formularza wniosku należy dołączyć:

- umowę o pracę,

- wypowiedzenie umowy o pracę,

- odcinki 3 ostatnich wypłat,

- numer akt postępowania w sądzie upadłościowym.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

- Jeśli rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę przed otwarciem upadłości, może on wnioskować w agencji zatrudnienia o wypłatę zaliczki na poczet przyszłego świadczenia.

- Od decyzji można się odwołać. Ma się na to miesiąc. Protest składa się w formie pisemnej w agencji zatrudnienia, która wydała decyzję.

- Zasiłek jest wolny od podatku. Jednakże trzeba go wykazać w zeznaniu podatkowym jako dochód. Do rocznego zeznania należy dołączyć decyzję o przyznaniu Insolvenzgeld.

- Pobierając Insolvenzgeld, równocześnie można starać się o zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek chorobowy.

- Agentur fur Arbeit oprócz wypłaty Insolvenzgeld przez 3 miesiące opłaca także składki na ubezpieczenie społeczne.

Ewa Kuchta

Źródło: arbeitsagentur.de

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/pytania-odpowiedzi-znak-zapytania-1014060/, autor: Peggy_Marco

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie