Hartz IV a dodatkowy zarobek

· 4.3k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Wchodzące w życie wraz z ustawą o Hartz IV regulacje o zarobku dodatkowym, zostały w listopadzie 2005 roku, zmienione na korzyść świadczeniobiorcy.

Od tamtej pory obowiązuje kwota podstawowa wolna od podatku w wysokości 100 € z dochodu brutto. W tej kwocie zawarty jest ryczałtowy koszt uzyskania przychodu (15,33 €), składki emerytalne oraz inne ubezpieczenia (30 €) i koszty dojazdów. Wychodząc od kwoty podstawowej wolnej od podatku, zarobki dodatkowe stanowią 20% z od 101 do 799 € - wolnych od zaliczeń. Między 800 a 1200 € (1500 € dla osób potrzebujących z dzieckiem) 10% jest wolnych od zaliczeń.
Jeżeli członek jakiejś grupy potrzebującej osiągnie zysk, którego miesięczna wysokość przekroczy 400 €, to może on odliczyć za każdy kilometr 0,20 € tytułem kosztów dojazdu, pod warunkiem, że kwoty możliwe do odliczenia przekroczą wielkość 100 €. W tą koncepcję wpisują się również, zmienione w ustawie o Hartz I, uregulowania odnośnie znikomego zajęcia (tzw. prace za 400 euro lub Minijob). Muszą być one zgłaszane, tak jak inne stosunki zarobkowe, ubezpieczeniu społecznemu. Naliczanie świadczeń w ramach ALG II następują wg wyżej podanych reguł. W naliczaniu ALG II uwzględniane są wszystkie przychody z działalności zarówno nieprywatnej, jak i prywatnej (również zakłady przemysłowe oraz rolnictwo i leśnictwo). Przy przychodach z własnej działalności wylicza się kwoty wolne od podatku na podstawie osiągniętej nadwyżki (zysk przed podatkiem). Uwzględniane są również zyski z wynajmu oraz dzierżawy. Tu jednak istnieje wyjątek, że dochody z czynszu nie mogą być uwzględniane w obniżeniu własnych kosztów mieszkania. Wliczane są również pieniądze z tytułu Kindergeld, dopóki świadczeniobiorca nie udowodni, że otrzymywane pieniądze są przepisane na dorosłe, niemieszkające z nim dziecko. Wliczane są również: dochody kapitałowe, opłaty na utrzymanie i zasiłek chorobowy. Doliczany jest również dochód więźniów, z wyjątkiem kieszonkowego i dodatku mieszkaniowego. Z reguły naliczane są również jednorazowe przychody odbiorcy świadczeń, takie jak zwroty podatku czy pieniądze bożonarodzeniowe. Obowiązuje tu jednak uregulowanie (z XI.2005 r.) mówiące, że jednorazowe dochody są dzielone na miesiące i naliczane są kwoty częściowe.

Oprócz dochodów, które są uwzględniane przy obliczaniu ALG II, istnieje również pewna ilość wyjątków. Należą do nich świadczenia z SGB II (ubezpieczenie podstawowe dla szukających pracy), pieniądze na wychowanie, renty podstawowe wg państwowego prawa opieki albo takie, które są dopuszczane w odpowiednim użyciu BVG (np. zapomogi dla niewidomych, renty dla wdów/wdowców czy rent powypadkowych). Nie wlicza się dochodów z odszkodowań, udzielanych na podstawie szkody, która nie jest stratą majątkową. Dotyczy to np. odszkodowań za poniesione krzywdy. W przypadku żołnierzy nieuwzględniany jest dodatek za służbę zagraniczną, podobnie jak za osiągnięcia. Dochody osoby czynnej zawodowo poniżej 15 roku życia, będącej świadczeniobiorcą, które nie są wyższe niż 100 € miesięcznie, będące skutkiem podjęcia pracy dorywczej lub wakacyjnej, również nie są uwzględniane. Niewliczane są dodatki mieszkaniowe, jeśli udowodni się, ze są one wykorzystywane na potrzeby własnego zakwaterowanie.

Oprócz wyżej wymienionych, nieuwzględnianych przy obliczaniu ALG II, istnieją również kolejne rodzaje niewliczanych dochodów. Te jednak podlegają ograniczeniu. Ma to zazwyczaj miejsce, jeżeli wysokość zarobków przekracza połowę osiągniętego uregulowania i obowiązuje np. przy dochodach celowych, które nie są służą do tego samego, co ALG II czy Sozialgeld. Zaliczane są tutaj odszkodowania za poniesione koszty w pracach komunalnych, np. jako honorowy ławnik w sądzie lub w zarządzie miejskim. Dotyczy to również innych urzędów honorowych.

Zwolniony z naliczania jest zarobek uzyskiwany z tytułu tzw. „1 Euro Job”. Są to sposobności zarobkowania, którymi państwo chce wdrożyć długotrwale bezrobotnych do rynku pracy. Mają one służyć do podtrzymania zdolności pracy oraz przyzwyczajenia do regularnej działalności i uporządkowanego przebiegu dnia. Prawdę mówiąc, konstrukcja 1 Euro Job nie jest żadną nowością, jednak jej poprzednia wersja w BHSG nie była w tym stopniu wykorzystywana przez urzędników. Prace 1 Euro Job muszą być dodatkowe i w interesie ogólnym, aby zapobiec konkurencji na rynku pierwszej pracy. Dopuszczalna jest praca w weekendy oraz na zmiany. Świadczeniobiorca ALG II jest zobowiązany przyjąć 1 Euro Job, dopuszczalna jest każda legalna, niebędąca niemoralną, praca. Jeżeli odbiorca ALG II mimo braku podstaw, nie przyjmie pracy, to grozi mu obniżenie świadczeń o 30 % (§ 31 SGB II). Bezrobotnym poniżej 25 roku życia może zostać odebrane w ostateczności prawo do ALG II. Nie można zabrać dodatków mieszkaniowych oraz talonów na żywność.
Prawne podstawy całkowitego albo częściowego obniżenia świadczeń są jednak tematem spornym i nie zostały do końca wyjaśnione.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie