Jak podzielić majątek po rozwodzie w Polsce?

· 3.7k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Jak podzielić majątek po rozwodzie w Polsce?

Kto dostanie mieszkanie po rozwodzie? Czy trzeba spłacać byłego małżonka? Sprawdź jak podzielić majątek po rozwodzie w Polsce.

O tym jak przeprowadzić rozwód w Polsce mieszkając w Niemczech możesz przeczytać w tym artykule. Jeśli wyrok rozwodowy jest już prawomocny, możesz przystąpić do podziału majątku. Jeśli w Twoim małżeństwie funkcjonował ustawowy ustrój wspólności majątkowej, oznacza to, że wszystkie przedmioty nabyte przez któregokolwiek z małżonków w czasie trwania małżeństwa wchodzą w skład majątku wspólnego (np. mieszkanie, samochód). Oprócz nich w skład majątku wspólnego wchodzą również m.in:

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Podziałowi podlega cały majątek wspólny małżonków. Do majątku osobistego, (który nie podlega podziałowi) wchodzą natomiast m.in. przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa, a także darowizny lub przedmioty nabyte przez dziedziczenie (o ile darczyńca lub spadkodawca nie postanowił inaczej).

Jeśli jesteś w stanie porozumieć się z byłym małżonkiem odnośnie sposobu podziału oraz wzajemnych rozliczeń – nie musisz iść do sądu. Wystarczy wówczas zawarcie umowy. Należy jednak pamiętać, że jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość trzeba ją zawrzeć w formie aktu notarialnego. Jeżeli były małżonek/małżonka nie wyraża zgody na polubowny podział, należy wystąpić do sądu z wnioskiem o podział majątku. Sądem właściwym do orzekania w tej sprawie jest Sąd Rejonowy miejsca położenia majątku. Wniosek podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 1000 zł., (chyba że zawiera zgodny projekt podziału – wówczas opłata wynosi 300 zł.).

We wniosku poza wymogami przewidzianymi dla pisma procesowego należy udowodnić, co wchodzi w skład majątku, jaką wartość mają te przedmioty i w jaki sposób chcemy je podzielić. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi mieszkanie należy pamiętać o wniosku o powołanie biegłego rzeczoznawcy, który wyceni jego wartość. Niezbędne będą również dowody z dokumentów. Przydatne mogą okazać się dowody z zeznań świadków. Nie musisz sam pisać wniosku – możesz zlecić prowadzenie sprawy o podział majątku adwokatowi, który będzie reprezentował Cię na sali sądowej i składał w Twoim imieniu wszystkie wnioski.

W postanowieniu o podziale majątku sąd wskazuje komu przypadają poszczególne składniki majątku oraz jakie są wzajemne spłaty. Obciążenie mieszkania lub domu kredytem nie jest przeszkodą w podziale majątku. Należy jednak pamiętać aby odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy. Żeby pozbyć się zobowiązania względem banku nie wystarczy zobowiązanie małżonka, któremu przy podziale przypadło mieszkanie do spłaty kredytu. Należy zawrzeć aneks do umowy zawartej z bankiem.

Sprawę o podział majątku najlepiej przeprowadzić od razu po rozwodzie aby nie było problemów z ustaleniem co wchodzi w jego skład oraz jaka jest wartość poszczególnych przedmiotów. W skład majątku wspólnego mogą wchodzić również przedsiębiorstwo jednego z małżonków (majątek firmy), a także przedmioty objęte leasingiem. Jeśli nie masz pewności w jaki sposób rozliczyć się z byłym małżonkiem, warto zasięgnąć porady profesjonalnego pełnomocnika. Dzieląc dorobek swojego życia, łatwo popełnić błąd, który może okazać się bardzo kosztowny.

Photo by rawpixel on Unsplash

Informacje o publikacji
Adres
Polska, Poznań Noskowskiego 2/2
Wybraliśmy dla Ciebie