Jakie odszkodowanie przysługuje za błąd medyczny w Polsce?

· 5.8k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Jakie odszkodowanie przysługuje za błąd medyczny w Polsce?

Lekarz postawił błędną diagnozę? Zastosowano wobec Ciebie nieprawidłowe leczenie? Zostałeś zarażony w szpitalu? Sprawdź w jakich sytuacjach należy się odszkodowanie za błąd medyczny w Polsce.

Pacjentowi, który został poszkodowany na skutek błędu w sztuce medycznej należy się nie tylko odszkodowanie, ale również zadośćuczynienie (za krzywdę), a także pokrycie kosztów leczenia  oraz (w niektórych przypadkach) renta.

Najczęściej popełnianymi błędami w sztuce lekarskiej są nieprawidłowa diagnoza (np. niezlecenie badań, które powinny być zlecone lub sprzeczna z wiedzą medyczną interpretacja badań), zastosowanie nieprawidłowego leczenia (np. podanie niewłaściwych leków), a także zakażenie w trakcie pobytu w szpitalu.

Za błąd medyczny personelu odpowiedzialny jest szpital. Świadczenia na rzecz pokrzywdzonego na skutek błędu medycznego mogą być zasądzone po spełnieniu następujących przesłanek:

- personel medyczny postąpił niezgodnie ze wskazaniami wiedzy i sztuki medycznej,

- nastąpiła szkoda (np. pacjent doznał rozstroju zdrowia, zmarł),

- wystąpił związek przyczynowy pomiędzy działaniem (w tym zaniechaniem) personelu medycznego a powstaniem szkody.

Żeby uzyskać należne świadczenia należy wystąpić z powództwem przeciwko ubezpieczycielowi szpitala. Takie postępowania sądowe wymagają specjalistycznej wiedzy prawniczej i warto zlecić prowadzenie tej sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi (adwokatowi lub radcy prawnemu). Do pozwu należy dołączyć dokumentację medyczną, z której wynika zakres doznanego uszczerbku. Należy również zgłosić dowody z opinii biegłych lekarzy odpowiedniej specjalizacji.

Na wysokość zasądzonego zadośćuczynienia ma wpływ wiele czynników, m.in. wiek poszkodowanego, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, liczba i czasokres pobytów w szpitalach, liczba i stopień inwazyjności ewentualnych zabiegów medycznych, nasilenie i czas trwania ewentualnych dolegliwości bólowych, a nadto trwałość skutków czynu niedozwolonego (np. kalectwo, oszpecenie), wpływ na dotychczasowe życie poszkodowanego, rodzaj wykonywanej pracy, prognozy na przyszłość oraz inne podobne czynniki.

W praktyce kwoty zadośćuczynienia za błędy medyczne, które doprowadziły do niepełnosprawności mogą przekraczać milion złotych. Sąd Najwyższy uznał, że zadośćuczynienie przysługuje również rodzicom dziecka, które na skutek błędu medycznego jest niezdolne do samodzielnej egzystencji, do wykonywania podstawowych czynności życiowych oraz do nawiązania normalnych więzi rodzinnych (wyrok z dnia 9.08.2016r. sygn. akt II CSK 719/15).

Im szybciej wystąpimy o zapłatę należnych świadczeń, tym szybciej zostaną ode przyznane. Zwłoka we wszczęciu postępowania może prowadzić do przedawnienia roszczeń (po upływie pewnych terminów nie będzie możliwe skuteczne wyegzekwowanie należnych świadczeń).

Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie przedawnia się z upływem trzech lat od momentu kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Wyjątkowo termin przedawnienia wynosi 20 lat jeśli szkoda wynika z przestępstwa. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Photo by Piron Guillaume on Unsplash

Informacje o publikacji
Adres
Polska, Poznań Noskowskiego 2/2
Wybraliśmy dla Ciebie