Kinderzuschlags – kolejny dodatek na dzieci od państwa niemieckiego

· 5k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Kinderzuschlags – kolejny dodatek na dzieci od państwa niemieckiego

Czy oprócz Kindergeld można pobierać jeszcze inne świadczenie na dzieci? Czy państwo niemieckie dokłada się rodzicom do kształcenia dzieci? Kto może z takiej pomocy skorzystać?

Kinderzuschlags, czyli dodatkowe świadczenie socjalne na dziecko przyznaje się rodzinom o niskich dochodach. Jego celem jest walka z ubóstwem wśród dzieci poniżej 25 roku życia. Rozwiązanie to ma służyć rodzicom, których dochód nie wystarcza na zapewnienie dzieciom należytego utrzymania. Z Kinderzuschlags korzystają głównie rodziny z kilkorgiem dzieci. Z danych Federalnego Ministerstwa do spraw Rodzin, Seniorów, Kobiet i Młodzieży wynika, że w 2009 roku 81% rodziców przyznało, że dodatek znacznie poprawił ich sytuację finansową. Z kolei statystyki z 2014 roku informowały, że z pomocy tej skorzystało 260 tysięcy rodziców i ich dzieci.

Jaka jest wielkość Kinderzuschlags?

Wysokość zasiłku od 1 lipca 2016 roku wynosi 160 euro miesięcznie na dziecko (do tej pory było to 140 euro miesięcznie). Razem z Kindergeld w wysokości 190 euro pokrywa średnie zapotrzebowanie dziecka.

Jak ubiegać się o Kinderzuschlags?

O dodatek ubiega się pisemnie we właściwej Familienkasse. Ponadto trzeba ją informować o każdej zmianie sytuacji finansowej i osobistej: czy to o wzroście dochodów, czy o utracie jakiegoś zasiłku, czy o fakcie, że dziecko już nie mieszka z rodzicami. Niepoinformowanie Familienkasse o wszelkich zmianach wiąże się z koniecznością zwrotu bezprawnie pobranego zasiłku.

Jakie wymagania trzeba spełnić, by dostać Kinderzuschlags?

- Rodzice pobierają już Kindergeld.

- Dziecko nie ukończyło 25 roku życia, jest stanu wolnego, żyje w gospodarstwie domowym rodzica.

- Minimalny dochód rodziców musi wynieść 900 euro brutto w przypadku par i 600 euro brutto w przypadku samotnego rodzica.

- Nie wolno przekroczyć górnej granicy dochodu, którą wylicza się na podstawie przepisów kodeksu prawa socjalnego. Nie jest to wartość stała, ustala się ją indywidualnie. Do dochodów zalicza się m.in. przychody z aktywności zawodowej, przychody z tytułu zasiłku dla bezrobotnych, z tytułu zasiłku chorobowego, z tytułu Elterngeld bądź też dochody z najmu/dzierżawy. Do dochodów nie wlicza się Kindergeld i Wohngeld. Jeżeli górna granica jest przekroczona, wówczas dodatek Kinderzuschlags ulega odpowiedniemu pomniejszeniu. Ponadto w przypadku zbiegu Kindergeld, Kinderzuschlags i Wohngeld nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld II.

Co w przypadku dziecka, które ma własne dochody?

Jeśli dziecko ma własne dochody lub otrzymuje chociażby rentę, to Kinderzuschlags nadal się należy, jednak pomniejsza się go o kwotę dochodu dziecka. Np. dziecko ma miesięczny dochód 120 euro, wówczas z tytułu Kinderzuschlags otrzyma jeszcze 40 euro.

Do czego oprócz Kinderzuschlags mają prawo rodzice z dziećmi?

Ci, którzy pobierają Kinderzuschlags mają jeszcze prawo do 7 świadczeń na kształcenie i uczestnictwo dziecka w życiu szkoły. Są to: 1) jednodniowe wycieczki szkolne i przedszkolne (koszty rzeczywiste), 2) wielodniowe zajęcia i wycieczki szkolne (koszty rzeczywiste), 3) przewóz uczniów i studentów do szkoły/na uczelnię (koszty rzeczywiste), 4) wyprawka szkolna (100 euro rocznie), 5) stypendium (koszty rzeczywiste), 6) dodatek na wyżywienie w stołówce szkolnej, 7) udział w płatnych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych (np. kluby sportowe, szkoła muzyczna – do 10 euro na miesiąc).

Ewa Kuchta

Źródło: bmfsfj.de, finanztip.de

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/camera-przedszkole-oko-hands-kids-1056816/, autor: Quadic

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie