Mieszkasz w Niemczech? Czy pobór do wojska cię ominie?

· 15.4k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Mieszkasz w Niemczech? Czy pobór do wojska cię ominie?

W Polsce jak wiecie nastąpiła tzw. mobilizacja rezerwistów. Stawiennictwo natychmiastowe w 4 h czyli najogólniej mówiąc pobór do wojska, 2015 . W tym roku ma być w Polsce powołanych na szkolenia 6860 rezerwistów – poinformował Minister Obrony. Oznacza to, że lada moment możemy otrzymać listownie tzw. kartę mobilizacyjną.

Jesteście pewnie ciekawi co to oznacza w praktyce ? Czy można nas powołać, gdy mieszkamy za granicą? Co wówczas z naszą pracą, rodziną ? Kto w ogóle może być powołany a kto nie, w jakim trybie i na jakich zasadach?

Jako że dotyczyć to może każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, w artykule wyjaśnię szczegółowo powyższe kwestie.

Twój obowiązek

Każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej ma obowiązek bronić swojej ojczyzny, tak mówią przepisy ustawy dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Zadanie to wynika także wprost z konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie ochrony niepodległości państwa, niepodzielności jego terytorium oraz zapewnianiu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są zobowiązani m.in do wykonywania obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych i przydziałów mobilizacyjnych, czyli sytuacji jaką mamy teraz w Polsce. Oznacza to , iż możemy otrzymać listownie tzw. kartę mobilizacyjną. Znajdziemy na niej datę i miejsce, w którym będziemy musieli się stawić.

Przydział mobilizacyjny – to imienne wyznaczenie w czasie pokoju, żołnierza czynnej służby wojskowej lub żołnierza rezerwy na stanowisko służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowej określonej etatem jednostki wojskowej, zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową, kwalifikacjami zawodowymi lub innymi wymaganymi predyspozycjami. Podstawę prawną do nadania przydziału mobilizacyjnego stanowi art. 59a ust.1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej:

„Art. 59a. 1. Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny”.

Obecnie obowiązują następujące wzory kart mobilizacyjnych:

 • karta mobilizacyjna z paskiem koloru czerwonego stanowi awizo o powołaniu do czynnej służby osoby posiadającej kartę, zobowiązuje ona do stawienia się do czynnej służby wojskowej, w terminie określonym w tej karcie po otrzymaniu wiadomości o ogłoszeniu mobilizacji (obwieszczenia, komunikaty radiowe, telewizyjne, prasowe itp.) lub po otrzymaniu karty powołania do czynnej służby wojskowej;
 • karta mobilizacyjna z paskiem koloru zielonego spełnia rolę awiza dla jej posiadacza o przeznaczeniu go głównie jako uzupełnienie jednostek wojskowych dopiero w czasie wojny, w związku z tym, pomimo ogłoszenia mobilizacji nie powoduje ona obowiązku natychmiastowego zgłoszenia się do czynnej służby wojskowej, obowiązek stawienia się do czynnej służby wojskowej posiadacza takiej karty mobilizacyjnej, powstaje dopiero po otrzymaniu karty powołania lub specjalnego powiadomienia (podania do wiadomości) o konieczności zgłoszenia się do czynnej służby wojskowej posiadaczy tego rodzaju dokumentu;
 • Wyjeżdżasz do Niemiec? Musisz o tym powiadomić WKU

  Pamiętać należy przy tym, iż żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny mają obowiązek powiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień o:

 • zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące
 • wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące i powrocie z tego pobytu
 • adresie korespondencyjnym, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zagadnienie doręczeń reguluje rozdział 8 Kodeksu postępowania administracyjnego. Główną zasadą doręczania pism jest zasada oficjalności. Według niej organ administracji doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Zwykle występuje tzw. doręczenie właściwe charakteryzujące się tym, iż pismo trafia bezpośrednio do rąk adresata. Regułą jest doręczanie stronie pism osobiście. Zwykle doręczenie następuje w miejscu zamieszkania adresata lub w miejscu jego pracy.

  Występuje jeszcze tzw. doręczenie zastępcze stosowane w przypadkach, gdy doręczający adresata pisma nie zastanie i przekaże je odpowiedniej osobie, która zobowiąże się do jego oddania adresatowi. Osobami tymi mogą być: dorosły domownik, sąsiad lub dozorca domu. O doręczeniu zastępczym zawiadamia się adresata pozostawiając zawiadomienie w drzwiach jego mieszkania lub skrzynce pocztowej.

  WAŻNE! Odmowa złożenia podpisu i daty, czy odmowa przyjęcia pisma nie powodują, że doręczenie staje się nieskuteczne. Jest ono wtedy dokonane prawidłowo,bowiem przyjmuje się fikcję, iż doręczenie zostało dokonane w dacie odmowy przyjęcia pisma.

  Tymczasowy zawód - rezerwista

  W chwili obecnej wezwania dotyczą żołnierzy rezerwy mających tzw. karty mobilizacyjne na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej.

  Po otrzymaniu wezwania i stawiennictwie przysługują nam pewne prawa mianowicie :

 • zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące,
 • UWAGA: zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje w przypadku zapewnienia bezpłatnego przejazdu lub, gdy przejazd następuje w granicach miejscowości, w której znajduje się miejsce odbywania ćwiczeń wojskowych.

  Ponadto żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, w uzasadnionych wypadkach przysługuje prawo do urlopu okolicznościowego w wymiarze od dwóch do pięciu dni kalendarzowych.

  Ponadto żołnierze rezerwy odbywający ćwiczenia wojskowe otrzymują uposażenie zasadnicze, wypłacane przez jednostkę wojskową, organizującą ćwiczenia, uposażenie zasadnicze przysługuje żołnierzom rezerwy za każdy, nawet niepełny dzień odbytych ćwiczeń - od chwili stawienia się do czynnej służby wojskowej do dnia zwolnienia z ćwiczeń włącznie, uposażenie te nie podlega opodatkowaniu.

  Mamy prawo również do świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego, albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które moglibyśmy uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, świadczenie to ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Świadczenie to wypłacane jest w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie otrzymaliśmy z tytułu odbytych ćwiczeń.

  Autor: Malwina Kucytkowska. Rechtsanwalt und Verwalter/ prawnik specjalizująca się w prawie polskim i niemieckim Na co dzień prowadząca stronę Pomocprawna

  Zdjęcie: CC BY 2.0, flickr.com, autor: włodi www.flickr.com/photos/wlodi/2468497083

  Informacje o publikacji
  Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
  Wybraliśmy dla Ciebie