Oddelegowali Cię do pracy do Niemiec? Znaj swoje prawa!

· 10k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Oddelegowali Cię do pracy do Niemiec? Znaj swoje prawa!

Pracodawca może oddelegować swojego podwładnego do pracy w innym kraju Unii Europejskiej. Okres ten może trwać maksymalnie 24 miesiące. Przez cały czas trwania oddelegowania pracownicy mogą korzystać z określonych praw i przywilejów. O jakich prawach mowa?

Kim jest pracownik delegowany?

Posłużmy się przykładem Polski i Niemiec. Firma z siedzibą w Polsce chce bez przeszkód świadczyć swoje usługi na terenie Niemiec. W celu zrealizowania usługi musi wysłać do Niemiec swojego pracownika. Tego pracownika, który przez pewien czas pracuje na rzecz swojego pracodawcy, ale na terenie innego kraju, nazywa się pracownikiem delegowanym. Delegowanie pracowników jest o tyle dobre, że pozwala zatrudnionym osobom zachować więzi rodzinne, społeczne i gospodarcze z krajem pochodzenia. Nie traci on więzi ekonomicznej z Polską, gdyż nadal jest ubezpieczony w swoim kraju, gdzie wydaje większość swojego wynagrodzenia i np. wychowuje swoje dzieci.

Na jakich zasadach opiera się delegowanie pracowników do wykonywania pracy w Niemczech?

Zastosowanie mają tu zasady lokalnego prawa pracy właściwego dla miejsca wykonywania pracy. W sytuacji, gdy polska firma oddeleguje Polaka do pracy w Niemczech, podlega on niemieckiemu prawu pracy (bo ono jest lokalnym prawem pracy). Polskie firmy muszą zadbać o to, by spełnić wszystkie wymogi, które stawia im niemieckie ustawodawstwo. Jeśli chodzi o zabezpieczenie społeczne pracownika w trakcie pracy za granicą, to obowiązuje polski system zabezpieczenia społecznego – tzn. że oddelegowany Polak pracuje w Niemczech, a składki na ubezpieczenie opłaca w Polsce.

Co pracodawca musi zagwarantować polskiemu pracownikowi oddelegowanemu do Niemiec?

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie takich samych warunków zatrudnienia, jakie mają pracownicy w kraju, do którego oddelegowuje podwładnego. Dotyczy to przede wszystkim:

 

 • minimalnego wynagrodzenia – od 2015 roku w całych Niemczech obowiązuje powszechna godzinowa stawka minimalna w wysokości 8,50 euro, która ma wzrosnąć w 2017 roku o 34 eurocenty; pensja Polaka nie może być niższa niż podana wysokość; przez cały okres zagranicznej pracy pracodawca musi przestrzegać obowiązujących w Niemczech zasad ochrony pracowników, tj. m.in. płacy minimalnej,
 • stawek za nadgodziny – godziny nadliczbowe, praca w nocy, w święta i niedziele muszą być wynagradzane według przepisów niemieckich,
 • maksymalnego okresu pracy – ustawa zakazuje pracy dłużej niż 8 godzin dziennie, jednak w niektórych wypadkach można zwiększyć ten wymiar do 10 godzin dziennie, o ile w ciągu 6 miesięcy średnia czasu pracy nie przekroczy 8 godzin dziennie,
 • minimalnego okresu wypoczynku – po zakończeniu pracy należy się minimum 11 godzin czasu wolnego, zanim ponownie przystąpi się do pracy; ponadto przy pracy od 6 do 9 godzin dziennie należy się 30-minutowa przerwa, powyżej 9 godzin – co najmniej 45-minutowa,
 • minimalnego wymiaru urlopu wypoczynkowego – zasada dotyczy płatnego urlopu w wymiarze przynajmniej 20 dni w roku (jeśli pracuje się 5 dni w tygodniu) oraz przynajmniej 24 dni w roku (gdy pracuje się 6 dni w tygodniu),
 • bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy – pracodawca ma zapewnić bezpieczne warunki i higienę pracy,
 • przepisów odnośnie do zakazu dyskryminacji i równego traktowania kobiet i mężczyzn – w geście pracodawcy leży zapewnienie, że żaden pracownik nie będzie dyskryminowany i wszyscy będą traktowani równorzędnie,
 • ochrony macierzyństwa – kobiety w ciąży chronione są szczególnie – zwalnia się je z obowiązku świadczenia pracy na 6 tygodni przed porodem i do 8 tygodni po rozwiązaniu, przepisów zakazujących zatrudniania dzieci.

Ponadto takie branże, jak: budownictwo, transport przesyłek pocztowych, usługi ochroniarskie, sprzątanie budynków czy gospodarka odpadami muszą podlegać uregulowaniom właściwym dla niemieckich układów zbiorowych pracy. Z kolei branża pielęgniarska podlega całkiem innym regulacjom.

Kiedy oddelegowanie pracownika jest niezgodne z prawem?

Prawo narusza się, gdy:

 • pracownik nie posiada ważnego zaświadczenia A1,
 • pracownik bierze udział w rekrutacji w Niemczech, a nie w Polsce,
 • firma oddelegowująca pracowników do Niemiec nie działa w Polsce,
 • pracownik jest oddelegowany na dłużej niż 24 miesiące i nie odprowadza w Niemczech składek na ubezpieczenie społeczne,
 • przedsiębiorstwo, do którego oddelegowało się pracownika, wypożycza pracownika innemu przedsiębiorstwu (w tym samym lub innym kraju),
 • gdy deleguje się pracownika, aby zastąpić nim inną delegowaną osobę,
 • gdy pracownik podpisał umowę o pracę z firmą, do której był delegowany.

Jak wygląda sprawa ubezpieczenia?

Będąc oddelegowanym na maksymalnie 2 lata, zachowuje się prawo do ubezpieczenia społecznego w kraju, z którego jest się oddelegowanym. Fakt ubezpieczenia potwierdza zaświadczenie A1, które wystawia ubezpieczalnia społeczna oddelegowującego kraju. W przypadku Polski jest to ZUS. Chcąc udać się w Niemczech do lekarza, trzeba posiadać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, którą wystawia kraj oddelegowujący. Istnieje możliwość wnioskowania o niemiecką kartę ubezpieczenia zdrowotnego (o ile jest się oddelegowanym przynajmniej przez rok), którą wydaje niemiecka kasa chorych. W tym celu trzeba posiadać z kraju oddelegowującego formularz S1.

Czego warto dowiedzieć się przed wyjazdem do Niemiec?

 • czy istnieje pisemna umowa i porozumienie potwierdzające oddelegowanie,
 • czy znane jest miejsce zamieszkania na czas oddelegowania,
 • czy umowa określa, kto płaci za noclegi,
 • o minimalnych stawkach za wynagrodzenie i porównać ze stawkami proponowanymi przez pracodawcę,
 • poznać opinie o zakładzie pracy, do którego jest się delegowanym

Ewa Kuchta

Źródło: eures.praca.gov.pl

Zdjęcie: unsplash.com, autor: Oscar Roncal Martinez

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie