Podejmowanie pracy w Niemczech przez obywateli Polski

· 3.6k odsłon · Skomentuj! · Autor:

RFN wprowadziła okres przejściowy w zakresie dostępu obywateli Polski do swojego rynku pracy, który będzie trwać co najmniej do 2009 lub 2011 roku.

RFN wprowadziła okres przejściowy w zakresie dostępu obywateli Polski do swojego rynku pracy, który będzie trwać co najmniej do 2009 lub 2011 roku. W tym czasie nadal obowiązywać będzie ogólny przepis, że podjęcie przez obywatela polskiego pracy w Niemczech musi być poprzedzone uzyskaniem formalnego pozwolenia. Wszystkie dotychczasowe regulacje, zarówno wewnętrzne niemieckie, jak i wynikające z uzgodnień bilateralnych, umożliwiające podejmowanie pracy przed „1 maja 2004”, pozostają w mocy również po tym terminie. Od 1 maja 2004 obywatele polscy mają „pierwszeństwo”, przed obywatelami z krajów trzecich nie będących członkami UE, w uzyskiwaniu pozwoleń na prace na stanowiskach nie obsadzonych przez obywateli obecnych 15 krajów członkowskich.

Obywatele polscy, którzy po dniu przystąpienia Polski do UE posiadają co najmniej 12 miesięczne pozwolenia na pracę w RFN uzyskują nieograniczony dostęp do rynku pracy tego kraju. Regulacja ta nie dotyczy osób z pozwoleniami na wykonywanie w RFN usług (np. w ramach umów o dzieło). Osoba, która w ten sposób uzyskała dostęp do rynku pracy, może utracić to prawo, jeśli wróci do Polski i podejmie tu pracę. Istotne zmiany w zasadach dostępu do niemieckiego rynku pracy dla obywateli polskich wprowadził obowiązujący od 1 stycznia 2005 roku pakiet ustaw pod nazwą ustawa imigracyjna (Zuwanderungsgesetz). Zgodnie z §13 ustawy o powszechnej swobodzie osiedlania się i przemieszczania obywateli Unii Europejskiej (Gesetz über die allgemeine Freizugigkeit von Unionsbürger - Freizügigkeitsgesetz/EU – FreizügG/EU) utrzymane są okresy przejściowe dla obywateli państw nowych członków Unii Europejskiej wskazane w Traktacie Akcesyjnym z dnia 16 kwietnia 2003 roku. Podejmowanie zatrudnienia dopuszczalne jest po uzyskaniu zgody właściwej Agencji ds. Pracy w oparciu o przepis art. 284 ust. 1 Trzeciej Księgi Kodeksu Socjalnego (Drittes Buch Sozialgesetzbuch/SGB III).

W myśl §284 ust. 2 pozwolenie na podjęcie pracy – Arbeitserlaubnis EU wydawane przez Agencje ds. Pracy zasadniczo na czas określony. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wydanie pozwolenia na czas nieokreślony. Przed wydaniem pozwolenia Agencja ds. Pracy ma obowiązek przeprowadzić tzw. badanie rynku w oparciu o warunki wskazane w §39 Ustawy o pobycie, działalności gospodarczej i integracji cudzoziemców na terenie RFN (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet- Aufenthaltsgesetz – AufenthG). Przepisy tej Ustawy, aczkolwiek nie regulują prawa obywateli Unii Europejskiej do podejmowania pracy na terenie RFN, a jedynie cudzoziemców z państw trzecich, w ograniczonym, enumeratywnie wyliczonych przypadkach, mają zastosowanie również do obywateli nowych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Tak jest właśnie w przypadku §39, który określa zasady dopuszczania do rynku pracy cudzoziemców. W ust. 6 tego przepisu dopuszcza się możliwość podejmowania zatrudnienia w RFN przez obywateli nowych państw

członkowskich Unii Europejskiej posiadających kwalifikacje zawodowe pro uzyskaniu zgody właściwej Agencji ds. Pracy. Do zasad wskazanych w §39 odwołuje się również §19 Ustawy, wskazujący na możliwości wydania zgody na pracę dla pracowników wysoko wykwalifikowanych. Zgodnie z §284 ust. 4 Trzeciej Księgi Kodeksu Socjalnego (Drittes Buch Sozialgesetzbuch/SGB III) w trakcie postępowania w Agencji ds. Pracy obywatele nowych państw członkowskich korzystać będą z przywileju pierwszeństwa przed obywatelami państw trzecich w ubieganiu się o to same stanowisko pracy.

Zasada ta powtórzona została również w powyżej przytoczonym §39 ust. 6 Ustawy o pobycie, działalności gospodarczej i integracji cudzoziemców na terenie RFN (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet- Aufenthaltsgesetz – AufenthG), dotyczącym pracowników wykwalifikowanych.

Należy podkreślić, że generalną zasadą jest prowadzenie przez Agencje ds. Pracy przed wydaniem zgody na pojęcie przez cudzoziemca pracy w RFN badania rynku w oparciu o §39 Ustawy. Tylko w nielicznych przypadkach możliwe jest dopuszczenie do niemieckiego rynku pracy bez stwierdzenia, czy o samo to stanowisko nie ubiega się pracownik niemiecki lub innego „starego” państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Grzegorz Procyszyn / Gerpol Handelsmakler 07.02.2008

Źródło: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Wydzial Promocji Handlu i InwestycjiZobacz prezentację firmy autora w Katalogu Firm>>>Zostań ekspertem portalu mojemiasto.de! Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz podzielić się swoją wiedzą z innymi i zaprezentować swoją działalność!

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie