Sprawdź, czy Ty też powinieneś wykazać swoje niemieckie dochody w Polsce.

· 5k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Sprawdź, czy Ty też powinieneś wykazać swoje niemieckie dochody w Polsce.

Przypominamy, że termin składania zeznań podatkowych za rok 2013 w Polsce upływa o północy 30.04.2014. W niektórych sytuacjach osoby uzyskujące dochody z pracy najemnej wykonywanej w Niemczech lub prowadzonej we własnym imieniu w Niemczech działalności gospodarczej, mogą mieć obowiązek wykazania tych dochodów również przed polskim fiskusem.

Podstawową kwestią jest tu określenie obowiązku podatkowego, jakiemu w Polsce podlega dany podatnik.

Na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia ich źródeł (art.3 ust 1 ustawy o PIT). W świetle ustawy o PIT (art.3 ust. 1a) za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy, art.3 ust 2a ustawy o PIT).

Należy przy tym odróżnić miejsce zamieszkania od miejsca zameldowania – nie trzeba być zameldowanym w Polsce, aby urząd wykazał, że w Polsce ma się miejsce zamieszkania w rozumieniu tzw. „ośrodka interesów osobistych” (wystarczy np. mieć tu dzieci, małżonka czy mieszkanie lub zaciągnięty kredyt).

Opodatkowanie w Polsce dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą podlega regulacjom zawartym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Należy przy tym pamiętać, iż umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają pierwszeństwo przed polskim wewnętrznym prawem podatkowym. Zwolnienia, które wynikają z tych umów mają zastosowanie nawet wówczas, gdy nie mają potwierdzenia w wewnętrznych przepisach prawa krajowego.

Polsko - Niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania została skonstruowana na zasadzie metody wyłączenia z progresją, co oznacza, że dochody osiągnięte na terytorium Niemiec są wprawdzie zwolnione z opodatkowania w Polsce, ale uwzględnia się je do ustalenia indywidualnej stopy procentowej podatku, który będzie należny do zapłacenia w Polsce od dochodów, podlegających tu opodatkowaniu wg skali podatkowej.

Obowiązek złożenia w Polsce zeznania podatkowego nie powstaje jedynie w przypadku, gdy podatnik uzyskał dochód jedynie w Niemczech lub w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w oparciu o metodę wyłączenia z progresją i jednocześnie, jeśli podatnik ten nie uzyskał w tym samym roku podatkowym innego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej oraz nie korzysta z rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W związku z tym obowiązek rozliczenia w Polsce będzie miał podatnik, który ma w Polsce miejsce zamieszkania oraz:

1. Uzyskiwał w danym roku podatkowym dochody podlegające opodatkowaniu wg skali podatkowej, np.:

 • z tytułu umowy o pracę
 • z tytułu umowy o dzieło, zlecenia lub umów o podobnym charakterze
 • z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych
 • z tytułu najmu i dzierżawy opodatkowanych na zasadach ogólnych
 • z tytułu otrzymanych zasiłków (zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych), o których często zapominamy, zwłaszcza jeśli były to nieznaczne kwoty wypłacone na samym początku roku
 • z tytułu rent i emerytur
 • z tytułu pracy za granicą w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania na zasadach proporcjonalnego zaliczenia (np. Holandia, Belgia, USA)

2. Chce skorzystać z rozliczenia wspólnego z małżonkiem.

Częstym problemem z jakim borykają się Polacy pracujący w Niemczech jest kwestia odliczenia w Polsce składek ubezpieczeniowych (emerytalno-rentowych, chorobowych, zdrowotnych) przypadających na niemieckie dochody.

Zasadniczo polski ustawodawca umożliwia podatnikom odliczenie odpowiednio od dochodu oraz od podatku zapłaconych za granicą składek na ubezpieczenie społeczne (art. 26 ust. pkt 2a ustawy o PIT) oraz zdrowotne (art. 27b ust.1 pkt 2 ustawy o PIT) , pod warunkiem, że:

 • składki te zostały odprowadzone do obowiązkowych systemów ubezpieczeń krajów należących do UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, i
 • nie zostały odliczone od dochodu/podatku w rozliczeniu podatkowym w kraju uzyskania dochodu
 • istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych pomiędzy krajami.

Jednakże możliwość ta nie dotyczy składek, których podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony z opodatkowania, na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 26 ust. 13b pkt 1 oraz art. 27b ust. 4 pkt 1 ustawy o PIT). W związku z tym że na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochód niemiecki jest zwolniony z opodatkowania w Polsce składki ubezpieczeniowe zapłacone w Niemczech, nie będą podlegały odliczeniu w polskim zeznaniu podatkowym.

Kto więc będzie mógł skorzystać z odliczenia składek ? – Przede wszystkim osoby, które zostały oddelegowane do pracy w Niemczech, za które składki ubezpieczeniowe były odprowadzane do ZUS-u w Polsce.

Szerzej o sposobie wykazywania w PIT oraz przeliczania na złotówki dochodów niemieckich, jak i o możliwych do zastosowania ulgach podatkowych napisała we wcześniejszym artykule – pani Katarzyna Warda, doradca podatkowy: ARTYKUŁ

Przypominamy również, że ulga dotycząca diety za każdy dzień pobytu za granicą dotyczy osób, które były zatrudnione w Niemczech w oparciu o stosunek pracy i nie ma zastosowania w przypadku osób, które prowadziły tam np. działalność gospodarczą.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie