Studia za granicą a służba wojskowa

· 3.1k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Studenci uczelni zagranicznych, obywatele Polscy na ogólnych zasadach podlegają służbie wojskowej. Zatem należy pamiętać o obowiązku ubiegania się o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej z tytułu pobierania nauki w szkole wyższej.

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (D.U.04.241.2416 ze zm.) stanowi, że obowiązek służby wojskowej polega na:

  1. Odbywaniu zasadniczej służby wojskowej przez poborowych;
  2. Odbywaniu zajęć wojskowych (w wyższych szkołach morskich);
  3. Odbywaniu przeszkolenia wojskowego przez studentów absolwentów szkół wyższych;

Równoznaczne ze spełnieniem obowiązku służby wojskowej jest pełnienie przez poborowych służby w formacjach uzbrojonych. Formacjami uzbrojonymi są: oddziały prewencji Policji, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu.
Służba wojskowa poborowych trwa 9 miesięcy w formacjach uzbrojonych – 12 miesięcy. Studenci uczelni zagranicznych, obywatele Polscy na ogólnych zasadach podlegają służbie wojskowej. Zatem należy pamiętać o obowiązku ubiegania się o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej z tytułu pobierania nauki w szkole wyższej.
Nikt nie będzie robił żadnych problemów w przypadku, kiedy w ciągu czternastu dni od rozpoczęcia nauki student złoży pisemny wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (zameldowania) o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej. Wniosek taki powinien zawierać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, numer ewidencyjny PESEL, nazwę uczelni. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły, w którym podaje się: imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, miejsce pobytu stałego(zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, rok studiów (nauki), nazwę i adres szkoły, datę przyjęcia do szkoły, przewidywany czas studiów, powtarzanie roku lub semestru, uzyskanie statusu absolwenta szkoły wyższej.
Wniosek o udzielenie odroczenia składa się tylko raz. W następnych latach (w ciągu czternastu dni po rozpoczęciu nauki) należy składać tylko zaświadczenia o kontynuowaniu nauki. Wojskowy komendant uzupełnień na podstawie przedłożonych dokumentów udzieli odroczenia służby wojskowej na cały okres nauki. W wielu WKU żąda się, aby zaświadczenie o nauce było przetłumaczone. Dlatego radzę potwierdzić je w polskiej placówce konsularnej. Orzeczenie wydawane jest ustnie przez pracownika WKU. Z własnego doświadczenia polecam, aby orzeczenie o udzieleniu odroczenia zostało wręczone nam na piśmie lub przynajmniej odnotowane w książeczce wojskowej.
Złożenie wniosku o odroczenie służby wojskowej zaoszczędzi nam wielu kłopotów. Wojskowy komendant uzupełnień w przypadku, kiedy nie będzie wiedział, co z nami się dzieje może wystąpić do prokuratury lub sądu z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa wynikającego z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

WOJSKOWY OBOWIĄZEK MELDUNKOWY DOTYCZY TEŻ CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ

Wojsko często kieruje zawiadomienia do sądów i prokuratury stawiając zarzuty wobec poborowych, że nie stawiają się na wezwania w celu spełnienia powszechnego obowiązku obrony. Powołuje się przy tym na niespełnienie tzw. wojskowego obowiązku meldunkowego. Wynika to stąd, że osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłoszeniu wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) albo właściwym organom wojskowym zmian miejsca pobytu, imienia i nazwiska, wykształcenia i zawodu.
W celu uniknięcia kłopotów, najprościej jest udać się do Urzędu Miejskiego (Gminy, UMiG,) i zgłosić swój wyjazd za granicę na okres powyżej dwóch miesięcy. Pozwoli
to załatwić najprościej wszystkie formalności związane między innymi z wojskiem.
Pamiętać należy o zgłoszeniu w WKU swojego powrotu. Wówczas ustalony zostanie okres dyspozycyjności do powołania do służby wojskowej. Jeżeli przez 18 miesięcy poborowi, a przez 12 miesięcy absolwenci szkół wyższych nie będą powołani do czynnej służby wojskowej to w ostatnim dniu okresu dyspozycyjności zostaną przeniesieni
do rezerwy. Nie należy obawiać się natychmiastowego powołania do służby wojskowej.
Na mocy prawa możemy sami ustalić termin powołania.
W 2006 roku absolwenci szkół wyższych powoływani byli tylko w trybie ochotniczym.

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie