Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – kogo chroni i w jakich sytuacjach

· 4.6k odsłon · Skomentuj! · Autor:
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – kogo chroni i w jakich sytuacjach

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do ustawowego pakietu ubezpieczeń społecznych w Niemczech. Swoim zasięgiem obejmuje ochronę w razie wypadku w miejscu pracy lub w szkole, wypadku w bezpośredniej drodze do i z pracy lub szkoły, jak również zabezpiecza w razie choroby zawodowej.

Kto odpowiada za ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Za ubezpieczenie wypadkowe odpowiadają 2 podmioty: zawodowe stowarzyszenia ubezpieczeń wypadkowych (branżowe – Berufsgenossenschaften) i kasy ubezpieczenia wypadkowego (Unfallkassen). Który podmiot jest właściwy dla kogo? Określa to status pracodawcy – czy jest stowarzyszeniem, prywatnym przedsiębiorcą, czy też należy do służby publicznej. Jeśli ktoś zatrudnia się u prywatnego przedsiębiorcy, znaczenie ma również branża. Pełna lista ustawowych kas znajduje się pod adresem www.dguv.de (Berufsgenossenschaften/Unfallkassen/Landesverbände).

Kogo chroni ustawowe ubezpieczenie wypadkowe?

 • pracowników najemnych (także w ramach minijob) i stażystów
 • rolników i członków ich rodzin
 • dzieci w żłobkach i innych ośrodkach opieki dziennej
 • uczniów
 • studentów
 • osoby poddane rehabilitacji
 • osoby niepełnosprawne w zakładach pracy chronionej
 • dawców krwi i narządów
 • wolontariuszy
 • ratowników i członków cywilnej ochrony w sytuacjach katastrof i wypadków
 • zarejestrowanych bezrobotnych
 • więźniów
 • dobrowolnie ubezpieczone osoby prowadzące własną działalność gospodarczą

Kto opłaca składki?

Składki do kas ubezpieczenia wypadkowego opłaca pracodawca. Pracownicy nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych kosztów. Wysokość składki zależy od kosztów administracyjnych, kosztów prewencji, odszkodowań za wypadki w pracy i choroby zawodowe, jak również od skali zagrożenia wynikającej z przydzielenia do odpowiednich klas ryzyka. Pracownicy z Polski ubezpieczani są przez pracodawcę w Niemczech. Jeżeli ktoś pracuje również w Polsce, powinien być ubezpieczony w ramach obu stosunków pracy.

O jakie świadczenia może ubiegać się osoba, która doznała wypadku w miejscu pracy?

Inaczej niż w Polsce w Niemczech nie wypłaca się jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków w pracy i chorób zawodowych. Można liczyć na:

1. świadczenia rzeczowe
 • leczenie (szpitalne, ambulatoryjne)
 • opieka medyczna i opieka w domu
 • rehabilitacja medyczna i zabiegi terapeutyczne
 • pierwsza pomoc
 • leki, środki pomocnicze
2. świadczenia pieniężne
 • wypłacane z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku w pracy lub choroby zawodowej – wysokość świadczenia wynosi 80% wynagrodzenia brutto po potrąceniu składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i na wypadek utraty pracy
 • renta z tytułu wypadku w pracy – gdy zdolności do wykonywania pracy spadną co najmniej o 20% i ten stan będzie się utrzymywał powyżej 26 tygodni; rentę pełną wypłaca się w przypadku 100% niezdolności do pracy, zaś częściową w sytuacji częściowej niezdolności
 • zasiłek pielęgnacyjny – gdy trzeba korzystać z opieki; wysokość ustala się w zależności od szkody zdrowotnej i zakresu wymaganej pomocy
 • zasiłek przejściowy – wypłacany na czas rehabilitacji zawodowej
 • świadczenia dla rodziny zmarłego
3. świadczenia umożliwiające uczestnictwo w życiu zawodowym
 • poszukiwania, zachowanie lub otrzymanie pracy
 • przygotowanie do zawodu, kształcenie i doskonalenie zawodowe
 • przekwalifikowanie zawodowe
4. świadczenia umożliwiające uczestnictwo w życiu społecznym
 • ich celem jest ponowne włączenie osób poszkodowanych w życie społeczne
 • udzielanie pomocy w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności praktycznych, pozyskiwania, wyposażania i utrzymywania mieszkania dla osób niepełnosprawnych, pomoc w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym i kulturalnym
 • 5. świadczenia uzupełniające
  • przede wszystkim mają związek z uprawianiem grupowego sportu rehabilitacyjnego pod opieką lekarza

  Kiedy otrzyma się świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego?

  Tylko i wyłącznie wtedy, gdy miał miejsce przypadek ubezpieczeniowy. Obejmuje on uszczerbki na zdrowiu powstałe na skutek wypadku w pracy, w trakcie dojazdu do i z miejsca pracy oraz choroby zawodowe. Na choroby zawodowe zapada się wskutek wykonywania określonych prac lub z powodu oddziaływania szkodliwych substancji w miejscu pracy.

  Kiedy zgłaszać wypadek?

  Wypadek zgłasza się pracodawcy niezwłocznie. Jeśli z powodu wypadku niezdolność do pracy utrzymuje się dłużej niż 3 dni, pracodawca ma obowiązek powiadomić właściwą kasę ubezpieczenia wypadkowego. Może też wezwać do poszkodowanego lekarza orzecznika (Durchgangsarzt).

  Ewa Kuchta

  Źródło: arbeitsagentur.de

  Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/z%C5%82amanie-stawu-gips-z%C5%82amania-tynk-490818/, autor: condesign

  Informacje o publikacji
  Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
  Wybraliśmy dla Ciebie