Umowa o pracę (Arbeitsvertrag)

· 12.3k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Przepisy prawa pracy regulowane są przez Kodeks Cywilny (Bürgerlichen Gesetzesbuch). Formułuje on ramy prawne do zawarcia umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Przepisy prawa pracy regulowane są przez Kodeks Cywilny (Bürgerlichen Gesetzesbuch). Formułuje on ramy prawne do zawarcia umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Umowa o pracę nie musi początkowo mieć formy pisemnej, jednak w ciągu miesiąca od jej zawarcia powinna być zawarta na piśmie. Umowa powinna zawierać warunki pracy i płacy, w tym między innymi:

  • okres, na jaki została zawarta,
  • czas pracy,
  • stanowisko,
  • zakres czynności,
  • wynagrodzenie,
  • prawo do urlopu wypoczynkowego,
  • sposób rozwiązania umowy o pracę.

W razie nie przestrzegania warunków umowy, strony mogą się na nią powołać. Umowa może być zawarta na czas określony. Najczęściej ma to miejsce w gastronomii, hotelarstwie, pracach sezonowych. Umowa nie może zawierać zapisów niezgodnych z przepisami dotyczącymi macierzyństwa i młodocianych. Umowa może być zawarta na pełny wymiar czasu pracy (Vollzeit) lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (Teilzeit). Pracodawca może zawrzeć umowę na okres próbny (Probezeit). Nie może on jednak przekraczać 6 miesięcy, a najpóźniej 14 dni przed rozwiązaniem tej umowy strony ustalają warunki kolejnej.

Ile wynosi czas pracy w Niemczech?

Czas pracy w Niemczech wynosi średnio 39 godzin tygodniowo. Za pracę w nadgodzinach obowiązują dodatki w wysokości 25, 50, 75% stawki podstawowej. Wynagrodzenie oraz dodatki za nadgodziny, pracę w soboty i niedziele oraz za pracę w nocy podlegają opodatkowaniu od stawki wynagrodzenia wynoszącej ponad 50 euro za godzinę.

Czas pracy może zostać wydłużony do 50 godzin w tygodniu, nie może jednak przekroczyć 8 godzin dziennie w rozliczeniu sześciomiesięcznym.Minimalny okres urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni roboczych rocznie. Urlop ten przysługuje po przepracowaniu 6 miesięcy.

Ile przysługuje mi dni urlopu w Niemczech?

Liczba dni urlopu wzrasta wraz ze stażem pracy. Umowy zbiorowe zazwyczaj wydłużają czas urlopu do przynajmniej 30 dni. W czasie urlopu pracownik otrzymuje takie samo wynagrodzenie jakby pracował.Stawki godzinowe pracowników w poszczególnych branżach gospodarki regulowane są przez układy taryfowe, które są corocznie negocjowane pomiędzy centralami związków zawodowych, a związkami pracodawców. Określają one minimalne stawki wynagrodzenia, jakie pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikom.

Przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę przestrzegać postanowień szczegółowych układów taryfowych, które mogą przewidywać wypłatę dodatków urlopowych (Urlaubsgeld) i świątecznych (Weihnachtsgeld).

W razie wątpliwości związanych z prawem pracy, można skorzystać z infolinii niemieckiego Ministerstwa Pracy i Gospodarki tel. 01805615033. Koszt połączenia to 0,12 €/min lub skorzystać z pomocy prawnika. Lista polskich prawników na terenie Niemiec znajduje się w katalogu firm. 
 

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie