Wypadek drogowy w Niemczech a konsekwencje prawne

Wypadek drogowy w Niemczech a konsekwencje prawne

W dzisiejszym artykule przedstawię Państwu kilka aspektów niemieckiego prawa karnego dotyczącego wypadków drogowych. Wypadek drogowy bowiem powoduje konsekwencje prawne nie tylko w prawie cywilnym dotyczące roszczeń odszkodowawczych za spowodowane szkody, ale może również powodować konsekwencje w prawie karnym i administracyjnym.

W niemieckim prawie karnym ruchu drogowego są dwa szczególnie ważne i w praktyce najczęściej stosowane przepisy dotyczące wypadków drogowych.

Pierwszy dotyczy zachowania uczestnika ruchu drogowego po zaistnieniu wypadku i jest popularnie nazywany ucieczką z miejsca wypadku. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że przepis ten jest jasny i prosty, w rzeczywistości jednak wcale tak nie jest! Dlatego pokrótce go omówię.

Pierwszą przesłanką konieczną aby przepis ten można było zastosować jest wypadek w ruchu drogowym. Wypadek w ruchu drogowym definiuje się jako każde zdarzenie nagłe na drodze publicznej, które ma związek z ruchem pojazdów mechanicznych i spowodowało szkodę na zdrowiu lub życiu człowieka albo szkodę rzeczową. Sprawcą tego przestępstwa może być każdy uczestnik ruchu drogowego, który w jakikolwiek sposób przyczynił się do spowodowania wypadku, a więc nie tylko kierowca, ale także pasażer lub osoba postronna. Osoba ta musi oddalić się z miejsca wypadku bez umożliwienia innym uczestnikom zdarzenia ustalenia jej danych osobowych, danych jej pojazdu i formy jej uczestnictwa w zdarzeniu. Jeśli na miejscu zdarzenia nie ma innych uczestników wypadku gotowych do odbioru tych informacji, osoba ta musi pozostać na miejscu wypadku tak długo, aż ktoś taki się pojawi. Czas oczekiwania jest uzależniony od skutków wypadku, im cięższe skutki tym dłużej należy pozostać na miejscu, orientacyjnie można przyjąć, że czas oczekiwania może wynosić od 10 do 60 minut. Po upływie wymaganego czasu można oddalić się z miejsca wypadku, ale należy umożliwić innym uczestnikom zdarzenia niezwłocznie ustalenie swoich danych, czyli konieczny jest albo bezpośredni niezwłoczny kontakt z innymi uczestnikami zdarzenia albo niezwłoczne zawiadomienie pobliskiej jednostki policji. Słowo „niezwłoczny“ odgrywa w tym kontekście kluczową rolę; jeśli uczestnik wypadku nie udostępni swoich danych natychmiast, np. po powrocie do domu, staje się sprawcą przestępstwa ucieczki z miejsca wypadku, pomimo że odczekał „swoje“ na miejscu zdarzenia. Dane, o które tu chodzi, to dane osobowe uczestnika wypadku, jego adres, miejsce pobytu, numer rejestracyjny pojazdu i miejsce postoju pojazdu (w celu oględzin). Uwaga: wszelkie manipulacje pojazdu już po wypadku a przed ustaleniami osób uprawnionych albo policji, są przestępstwem.

Drugi przepis, który ma częste zastosowanie w praktyce, to prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego. Orzecznictwo sądów niemieckich rozróżnia tutaj dwa pojęcia, tak zwaną absolutną i relatywną niezdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu drogowym. Absolutna niezdolność rozpoczyna się od 1,1 promila zawartości alkoholu we krwi sprawcy. Oznacza to, że osoba która ma takie stężenie alkoholu we krwi popełnia przestępstwo prowadząc pojazd i żadne dalsze ustalenia co do jej zdolności do prowadzenia pojazdu nie są potrzebne. Dla rowerzystów orzecznictwo przyjmuje wartość absolutnej niezdolności do prowadzenia pojazdu w ruchu 1,6 promila. Relatywna niezdolność do prowadzenia pojazdów może zostać przyjęta w postępowaniu karnym już od wartości 0,3 promila, jeśli przy takim albo wyższym stężeniu alkoholu we krwi sprawca wykazuje jeszcze dodatkowo inne cechy, np. brak orientacji, jazda zygzakiem, duże opóźnienie reakcji i inne podobne. Jeśli sąd w konkretnym przypadku nie stwierdzi absolutnej albo relatywnej niezdolności do prowadzenia pojazdów, ale zostanie ustalone, że sprawca miał stężenie alkoholu we krwi 0,5 promila lub więcej i brał udział w ruchu drogowym, osoba taka popełnia wykroczenie drogowe.

Wreszcie trzeci ważny tu przepis, to postępowania prowadzone przeciwko sprawcom, którzy z powodu skierowanego przeciwko nim podejrzenia o wykroczenie drogowe, podają niezgodnie z prawdą w wyjaśnieniach na policji albo w prokuraturze, że pojazd w momencie popełnienia wykroczenia prowadziła inna osoba. Przestępstwo to nazywa się fałszywe podejrzenie i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Sprawcą jest ten, kto w formalnym postępowaniu karnym lub administracyjnym, rzuca podejrzenie popełnienia przestępstwa na inną osobę, pomimo, że wie, że ta inna osoba nie popełniła przestępstwa i powoduje przez to, że organ ścigania wszczyna przeciwko tej innej osobie postępowanie. Jeśli urząd na podstawie takiego fałszywego oskarżenia podejmie jakieś czynności, sprawca odpowiada karnie.

http://www.rechtsanwaltskanzlei-delekta.de

Rechtsanwalt/adwokat Jarosław Delekta

An der Kolonnade 11, 10117 Berlin

Mail.: kanzleidelekta@gmail.com

Tel.: 00491708433970

Zdjęcie: pixabay.com, autor: melodiustenor

Informacje o publikacji
Wybraliśmy dla Ciebie