Wysokość czynszu w mieszkaniach socjalnych

· 2.4k odsłon · Skomentuj! · Autor:

Wysokość czynszu w mieszkaniach subwencjonowanych przez państwo tzw. socjalnych jest związana przepisami z określonym programem budowlanym.

Wysokość czynszu w mieszkaniach subwencjonowanych przez państwo tzw. socjalnych jest związana przepisami z określonym programem budowlanym. Również na wolnym rynku wysokość czynszu podlega określonym ograniczeniom. W praktyce oznacza to, że jego wysokość nie może być wyższa niż 20% w stosunku do czynszu porównywalnego. Granica ta może być przekroczona jedynie w przypadku uzasadnionego pokrycia bieżących kosztów. Czynsz nie może być w dysproporcji do żądań właściciela, nie może mieć znamion lichwy.

Punktem odniesienia dla czynszu porównywalnego są stawki uzyskiwane za wynajem mieszkań o porównywalnym rodzaju, wielkości, wyposażeniu i położeniu w przeciągu ostatnich 4 lat. Koszty utrzymania nie wchodzą w zakres obliczeń. Jeśli na danym terenie czynsz porównywalny nie jest stały, wynajmujący ma prawo do podniesienia wysokości czynszu w ramach istniejącej umowy.

Właściciel może oczekiwać akceptacji podwyżki czynszu jeśli spełnione są następujące warunki:

  • Podwyżka musi być uznana przez wszystkie zainteresowane strony
  • Do podwyżki okres płacenia czynszu w niezmienionej formie nie może być mniejszy niż 15 miesięcy (§ 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego). Podwyżki z tytułu unowocześnienia jak również kosztów utrzymania są w tym wypadku bez znaczenia.

Wysokość podwyżki musi być ograniczona wartością graniczną (Kappungsgrenze), która ma chronić lokatorów przed gwałtownym wzrostem czynszów. Wartość graniczna została w związku z reformą prawa lokatorskiego obniżona z 30% do 20%. Podstawa do obliczenia wartości granicznej jest czynsz, który płacony był przez 3 lata poprzedzające planowaną podwyżkę. W czasie trzech lat można podnieść czynsz maksymalnie o 20%. Jeśli została osiągnięta wartość graniczna 20%, właściciel zobowiązany jest do wstrzymania wszelkich podwyżek przez następne trzy lata; chyba że uzasadnia podwyżkę modernizacją lub znacząco wzrastającymi kosztami utrzymania. Jeśli wartość graniczna została osiągnięta częściowo, w następnych trzech latach można podnieść czynsz tylko do różnicy owych 20%.Wartość graniczna ma zastosowanie również w przypadku byłych mieszkań socjalnych, kiedy podwyżka ma mieć zastosowanie po raz pierwszy po uwolnieniu czynszu. Jeśli jednak najemca mieszkania socjalnego był zobowiązany do opłaty wyrównującej (Fehlbelegungsabgabe) wówczas czynsz może zostać podwyższony o tą właśnie opłatę.

Każdorazowo podwyżka musi być przedstawiona i uzasadniona w formie tekstowej, to znaczy pisemnej ale bez odręcznego podpisu, tak więc może zostać doręczona również faksem bądź poprzez e-mail.

Do umotywowania podwyżki właściciel ma wybór pomiędzy czterema wariantami:

  • Odwołanie się do czynszu porównywalnego na podstawie oficjalnych danych gminy, miasta bądź dzielnicy (Mietspiegel)
  • Odwołanie do internetowej bazy danych, nieustannie aktualizowanej
  • Powołanie się na oficjalną opinię rzeczoznawcy
  • Wymienienie 3 porównywalnych mieszkań w których płacony jest wyższy czynsz. Te porównywalne mieszkania nie muszą być identyczne i mogą również należeć do wynajmującego.

Po otrzymaniu podwyżki, lokator ma prawo do końca następujących dwóch miesięcy wypowiedzieć z dwu miesięcznym okresem umowę najmu. Jeśli lokator wypowiada umowę, podwyżka nie następuje. Jeśli lokator zgadza się z decyzją o podwyższeniu czynszu, następuje to od początku 3 miesiąca następnego po otrzymaniu decyzji.

Przepisy te dotyczą wszystkich, z którymi umowa najmu została podpisana po 01.09.2001 r. (Umowy zawarte przed tą datą podlegają starym przepisom)

Informacje o publikacji
Cześć. Jestem słynną Majką z portalu MyPolacy.de i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o portalu lub masz ciekawą informację do przekazania, zapraszam :) München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie