Upomnienie, niewypłacone wynagrodzenie, wypowiedzenie - Co robić?

· Autor:
Upomnienie, niewypłacone wynagrodzenie, wypowiedzenie - Co robić?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

W niniejszym artykule znajdą się praktyczne wskazówki, które mogą Państwu, jako pracobiorcy, pomóc w przypadku otrzymania upomnienia czy wypowiedzenia albo w przypadku (przymusowego) przeniesienia do innego działu czy filii firmy w innym mieście.

Proszę zważyć na fakt, iż niniejszy artykuł przedstawia jedynie wskazówki i informacje dotyczące ogólnych reguł prawnych i nie stanowi porady prawnej. Za zgodność i dokładność podanych informacji nie jest ponoszona odpowiedzialność. Poradnictwo prawne jest udzielane ze strony naszej kancelarii, tak jak czynią to również inne kancelarie, dopiero po uzyskaniu wiążącego zlecenia tzn. na podstawie przedłożonych kompletnych (dla danego przypadku) informacji od zleceniodawcy i za odpłatą. W naszej kancelarii mają Państwo możliwość uprzednio niewiążąco i nieodpłatnie uzyskać informacje o kosztach porady czy innych czynności prawnych.

Co zrobić w przypadku upomnienia?

 1. Unikać spontanicznego usprawiedliwienia się w rozmowie;
 2. Nie oddawać żadnych nieprzemyślanych deklaracji na piśmie;
 3. Nie potwierdzać na upomnieniu, że stwierdzenia są prawdziwe;
 4. Dowiedzieć się, co kryje się za przedstawionymi zarzutami;
 5. Zastanowić się, czy istnieje możliwość złożenia przeprosin, aby wyjść z twarzą z zaistniałej sytuacji;
 6. Przedłożyć adwokatowi upomnienie celem skontrolowania;
 7. Zastanowić się, czy przedłożyć pracodawcy własne stanowisko do przedstawionych zarzutów czy lepiej nie;
 8. Zawrzeć ubezpieczenie od ochrony prawnej;
 9. Zastanowić się, czy składać pozew tytułem otrzymanego upomnienia czy nie;
 10. Zastanowić się, czy włączyć w postępowanie Radę Zakładową -jeżeli istnieje- czy nie.

Co zrobić w przypadku otrzymania wypowiedzenia?

 1. Dowiedzieć się, czy obejmuje Państwa ochrona od wypowiedzenia i jaki długi okres wypowiedzenia przysługuje;
 2. Przestrzegać ustawowego 3-tygodniowego okresu (od momentu otrzymania wypowiedzenia) do złożenia tzw. pozwu chroniącego;
 3. Zachować ostrożność, przy zawieraniu umowy/porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy;
 4. Zwrócić się z poradą do specjalizującego się w prawie pracy adwokata;
 5. Zabezpieczyć dowody w sytuacji, gdy wypowiedzenie miało nastąpić wskutek niewłaściwego z punktu widzenia pracodawcy zachowania;
 6. W przypadku wypowiedzenia, wynikającego z sytuacji zakładu pracy, ustalić, którzy współpracownicy znajdują się w podobnym połażeniu, a których sytuacja mniej dotknęła;
 7. Skonsultować się z Radą Zakładową;
 8. Sporządzić świadectwo pracy i poprosić pracodawcę o wydanie takiego świadectwa;
 9. Zameldować się, jako poszukujący pracy w urzędzie pracy (Arbeitsagentur für Arbeit);
 10. Rozważyć wspólnie z adwokatem kwestię wniesienia powództwa do sądu wskutek otrzymania wypowiedzenia.

Co zrobić w przypadku, gdy pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia?

 1. Stwierdzić czy mają miejsce tzw. „Ausschlussfristen”, tzn. regulacje umowne, które traktują o wygaśnięciu Państwa roszczeń;
 2. Upomnieć pracodawcę drogą pisemną o wypłacie zaległej kwoty;
 3. Nie podpisywać żadnego porozumienia, w którym rezygnują Państwo z wynagrodzenia albo przyzwalają na jego pomniejszenie;
 4. Nie przyzwalać na odroczenie wypłacenia wynagrodzenia;
 5. Wnioskować o przejściowe świadectwo pracy;
 6. Zastanowić się, czy wnosić powództwo o wypłatę zaległego wynagrodzenia;
 7. Zastanowić się, czy zrobić użytek z tak zwanego „Zurückbehaltungsrecht” – tzn. prawa do wstrzymania świadczenia pracy;
 8. Zwrócić się o poradę prawną;
 9. Skonsultować się z adwokatem i wspólnie zdecydować, czy skierować upomnienie do pracodawcy;
 10. Podjąć wspólnie z adwokatem decyzję o samodzielnym wypowiedzeniu umowy i zażądaniu odszkodowania.

Co zrobić w przypadku przeniesienia?

 1. Skontrolować w umowie o pracę, jakie zadania może nałożyć Państwu pracodawca;
 2. Zwrócić się do specjalizującego się w prawie pracy adwokata;
 3. Zachować ostrożność w przypadku „szczególnych projektów” albo obietnic szybkiego awansu;
 4. Upewnić się u pracodawcy, że przeniesienie nie prowadzi do obniżenia wynagrodzenia;
 5. Zwrócić się do Rady Zakładowej;
 6. Nie powoływać się pośpiesznie pochopnie na prawo do zatrzymania świadczenia pracy / odmowy pracy (Zurückbehaltungsrecht);
 7. W przypadku, gdy pracodawca chce przeniesienie uregulować odrębną umową, zabezpieczyć się klauzulą „prawa do powrotu";
 8. Zabiegać o wystawienie świadectwa pracy;
 9. Zadbać o kontakty i ubiegać się o nowe miejsce pracy;
 10. Nie proponować pracodawcy z własnej inicjatywy spisania porozumienia o rozwiązaniu umowy za obopólnym porozumieniem stron.

Janusz Julkowski

(Rechtsanwalt)

Zdjęcie: pixabay.com, autor: geralt

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie