Uważaj! Przez Twoją nieuwagę możesz stracić prawo do zasiłku

· Autor:
Uważaj! Przez Twoją nieuwagę możesz stracić prawo do zasiłku
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Każdy pracownik ma najpóźniej przy zakończeniu stosunku pracy prawo do dokumentów pracy (Arbeitspapiere). Sprawdź, czy "były" pracodawca wywiązał się ze swoich obowiązków.

Jeżeli pracodawca nie przekaże dokumentów pracy w terminie lub przekaże je z błędami, pracobiorca (pracownik) może dochodzić swoich praw w sądzie pracy sam lub za pomocą adwokata.

Ogólna zasada jest taka, że pracobiorca musi odebrać dokumenty u pracodawcy. W niektórych sytuacjach pracodawca może być zobowiązany do wysłania dokumentów do pracobiorcy. Pracobiorca będzie potrzebował papiery pracy przy szukaniu następnego zatrudnienia oraz przy wnioskowaniu o świadczenia socjalne lub rodzinne (Kindergeld).

Jakie dokumenty muszę otrzymać od pracodawcy po zakończeniu stosunku pracy?

Do dokumentów pracy należą między innymi: świadectwo pracy (Arbeitszeugnis), zaświadczenie pracy (Arbeitsbescheinigung), rozliczenie miesięczne (Entgeltabrechnung), rozliczenie roczne (Lohnsteuerbescheinigung), potwierdzenie członkostwa w kasie chorych (Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse), zaświadczenie ubezpieczeń socjalnych (Sozialversicherungsausweis), potwierdzenie zgłoszeń do ubezpieczeń socjalnych (Sozialversicherungsausweis), zaświadczenie urlopowe (Urlaubsbescheinigung) oraz ewentualnie informacje o rencie zakładowej (betriebliche Altersversorgung). W ramach pozwu przeciwko wypowiedzeniu często chodzi też o wydanie dokumentów pracy i w ramach ugody prawie zawsze też znajdzie się passus o wydaniu dokumentów pracy w odpowiednim terminie.

Zaświadczenie pracy

Zaświadczenie pracy jest dokumentem, który pracownik potrzebuje dla urzędu pracy przy wnioskowaniu o świadczenia dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld).

Urząd pracy posiada druki, na których pracodawca musi wypełnić odpowiedzi na pytania zadane w kwestionariuszu o rodzaj zatrudnienia, początek, koniec i przerwy zatrudnienia oraz powód jego zakończenia, wysokość wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracodawcy. Te informacje są istotne, ponieważ na ich podstawie urząd pracy zadecyduje, czy przyznać pracobiorcy świadczenia dla bezrobotnych oraz w jakiej wysokości. Jeżeli pracodawca zwleka z wystawieniem zaświadczenia urząd pracy może nałożyć na niego grzywnę a sąd pracy zmusić do wydania.

Rozliczenie miesięczne

Rozliczenie miesięczne lub potocznie pasek jest znane pod wieloma nazwami: Lohnabrechnung, Monatsabrechnung, Gehaltsabrechnung lub Brutto-Netto-Abrechnung.

Pracodawca zobowiązany jest wystawić rozliczenie miesięczne co miesiąc po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego. Nie dotyczy to zagranicznych pracodawców, którzy delegują pracobiorców z zagranicy do Niemiec i odprowadzają składki socjalne do zagranicznych kas socjalnych, przykładowo do ZUS.

Z rozliczenia musi wynikać, jak jest obliczone wynagrodzenie brutto oraz jakie odciągnięcia podatkowe i do kas socjalnych oraz przedpłaty są odliczane i ostatecznie jaka kwota wypłaty netto zostanie wypłacona. W ten sposób pracobiorca może sprawdzić, czy w rozliczeniu nie ma błędów i jak się oblicza jego wypłatę.

Pracobiorca potrzebuje rozliczenia miesięczne dla różnego rodzaju urzędów. Często Familienkasse żąda przedłożenie rozliczeń miesięcznych dla wypłaty świadczeń rodzinnych.

Rozliczenie roczne

Rozliczenie roczne jest wydawane raz w roku do ostatniego dnia lutego za poprzedni rok kalendarzowy lub po zakończeniu stosunku pracy, który następuje w trakcie trwania roku kalendarzowego. Dokument ten jest istotny przy rozliczeniu się z podatku dochodowego przez pracobiorcę, ponieważ w nim są zawarte istotne informacje o rocznym dochodzie brutto, między innymi odprowadzonym podatku od wypłaty (Lohnsteuer), podatku solidarnościowym (Solidaritätszuschlag), podatku kościelnym (Kirchensteuer) oraz składkach do ubezpieczeń socjalnych. Zagraniczni pracodawcy, którzy odprowadzają składki socjalne zagranicą, muszą dodatkowo wystawić osobny dokument o odprowadzonych składkach socjalnych zagranicą.

Taki dokument też jest istotny do rozliczenia podatku dochodowego. Do rozliczenia wpisuje się też świadczenia nieopodatkowane, przykładowo diety za czynności poza miejscem pracy.

Zaświadczenie urlopowe

Zaświadczenie urlopowe pracodawca musi wystawić pracobiorcy, jeżeli stosunek pracy kończy się w trakcie roku kalendarzowego. W nim pracodawca informuje o roszczeniu urlopowym pracobiorcy oraz o dniach urlopowych, z których pracobiorca już skorzystał, oraz o wypłaconym ekwiwalencie urlopu (Urlaubsabgeltung). Taki dokument jest istotny, ponieważ na jego podstawie następny pracodawca może obliczyć, ile dni urlopu pracobiorcy jeszcze będą przysługiwać w danym roku kalendarzowym.

Zdjęcie: unsplash.com, autor: Freshh Connection

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie