Firma budowlana w Niemczech cz.3. Polski przedsiębiorca w Niemczech

· Autor:
Firma budowlana w Niemczech cz.3. Polski przedsiębiorca w Niemczech

Kolejny artykuł z serii o firmie budowlanej w Niemczech.

Obowiązki zgłoszeniowe (rejestracyjne) oraz podatkowe, jak również wysokość zobowiązań podatkowych, jakie będą ciążyć na polskim przedsiębiorcy w Niemczech, zależą od:

 1. Okresu trwania prac budowlanych
 2. Rodzaju wykonywanych usług
 3. Usługobiorcy (firma, czy osoba prywatna)
 4. Wysokości wynagrodzenia za usługi budowlane (pod kątem podatku budowlanego)
 5. Zatrudnienia pracowników

Zgodnie z § 138 AO (niemieckiej ordynacji podatkowej) oraz § 14 GewO (niemieckiego prawa o działalności gospodarczej), podjęcie działalności gospodarczej (poprzez założenie przedsiębiorstwa lub zakładu) podlega obowiązkowi dokonania zgłoszenia we właściwym miejscowo urzędzie ds. gospodarczych (Gewerbamt lub Ordnugsamt).

Od zasady tej niemieckie prawo przewiduje wyjątek (4 GewO), zgodnie z którym nie ma obowiązku rejestracji przedsiębiorca, który:

 • prowadzi w Polsce działalność gospodarczą na zasadach uregulowanych polskim prawem i będzie świadczył w Niemczech usługi objęte rejestracją w Polsce, oraz
 • działalność w Niemczech będzie miała charakter przejściowy, a zgłoszenie działalności w Polsce nie miało na celu obejścia przepisów prawa niemieckiego,

Przy czym zwolnienie to nie dotyczy zawodów reglamentowanych, do których potrzebna jest wiedza szczególna oraz szczególne kwalifikacje zawodowe (np. elektryk).

Zasadniczo, w odniesieniu do podatku dochodowego, rejestracja podatkowa jest konieczna dopiero po upływie 6 miesięcy wykonywania prac budowlanych. Po tym bowiem okresie, zgodnie z § 12 pkt 8 AO powstaje w Niemczech zakład podatkowy i wtedy też powstaje obowiązek uiszczania zaliczek na podatek dochodowy – na takich samych zasadach, jak podmiot zarejestrowany w Niemczech, co zostało omówione w poprzednim artykule (Firma budowlana w Niemczech cz.2).

Jednakże biorąc pod uwagę umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartą między Polską a Niemcami ( art. 5 ust.3) – „zakład”, w przypadku placu budowy oraz prac budowlanych lub instalacyjnych, powstaje dopiero po upływie 12 miesięcy. Jeżeli więc budowa trwała krócej niż 12 miesięcy, ale dłużej niż 6 miesięcy (i powstał „zakład” w rozumieniu niemieckiej ustawy AO), polski przedsiębiorca będzie mógł starać się o zwrot zapłaconych w Niemczech zaliczek podatkowych. Bowiem na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody polskiego przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu w Niemczech tylko wówczas, gdy mogą być przypisane zakładowi położonemu w Niemczech (art. 7 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), a jak już pisano w myśl art.5 ust 3 umowy, wyżej w przypadku prac budowlanych, zakład powstaje dopiero po 12 miesiącach. Należy przy tym pamiętać, że umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed uregulowaniami wewnętrznymi poszczególnych państw.

W przypadku, kiedy usługi budowlane są wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie mamy do czynienia z odwróconym obciążeniem podatkowym w podatku VAT (tak jak ma to miejsce w przypadku usług świadczonych na rzecz niemieckich podmiotów gospodarczych) i wtedy obowiązek rozliczenia podatku VAT ciąży na wykonawcy usługi. W takim wypadku konieczna będzie rejestracja do podatku VAT w Niemczech.

W przypadku, jeżeli usługi budowlane będą wykonywane na rzecz niemieckich podmiotów gospodarczych – gdzie zastosowanie mają przepisy o odwróconym obciążeniu podatkowym (podatek rozlicza nabywca usługi) – obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech uzależniony jest od czasu wykonywania robót budowlanych i analogicznie, jak w przypadku podatku dochodowego, datą graniczną jest 6 miesięcy. Jeżeli wiadomo, że roboty budowlane będą trwały dłużej niż 6 miesięcy, polski przedsiębiorca podlega rejestracji dla celów VAT w Niemczech już w momencie rozpoczęcia robót.

Kolejnym aspektem determinującym obowiązki rejestracji podatkowej jest istnienie w Niemczech podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) i chęci zwolnienia z tej daniny polskiego przedsiębiorcy budowlanego, poprzez uzyskanie stosownego zaświadczenia z niemieckiego urzędu skarbowego (Freistellungsbescheinigung).

O podatku budowlanym szerzej można przeczytać w artykule poświęconemu zagadnieniom podatkowym (Firma budowlana w Niemczech cz.2.).

Dla przypomnienia: podatek budowlany wynosi w Niemczech 15% i jest potrącany z kwoty zlecenia przez zleceniodawcę, co w praktyce oznacza, że przedsiębiorca otrzyma 85% swojego wynagrodzenia. Nie ma obowiązku potrącania podatku budowlanego, jeżeli wartość usług budowlanych w danym roku podatkowym nie przekroczy 5.000 eur (lub 15.000 eur, jeżeli zleceniodawca osiąga dochody wyłącznie z najmu lub dzierżawy). Natomiast przedsiębiorca, którego wartość usług w skali roku przekroczy odpowiednio 5.000 eur lub 15.000 eur, może wnioskować o zwolnienie z podatku budowlanego. W tym celu konieczne jest jednak zgłoszenie w niemieckim urzędzie skarbowym polskiej firmy oraz dodatkowo przedstawienie certyfikatu polskiej rezydencji podatkowej. Polski przedsiębiorca może dokonać zgłoszenia w jednym z 2 urzędów skarbowych wg swojego nazwiska:

 • osoby, których nazwiska zaczynające się na litery A-M, powinny zgłosić się do urzędu skarbowego w Oranienburgu
 • osoby, których nazwiska zaczynające się na litery N-Z, powinny zgłosić się do urzędu skarbowego w Cottbus.

Osobne obowiązki zgłoszeniowe i rejestracyjne wiążą się z delegowaniem pracowników do świadczenia usług budowlanych w Niemczech. Kwestie te są uregulowane w niemieckiej ustawie o transgranicznym świadczeniu usług ( ustawa o delegowaniu pracowników do pracy za granicą – Arbeitnehmerentsedegesetz – AEntG). Zgodnie z par. 18 AEntG, przedsiębiorca delegujący pracowników do wykonania usługi budowlanej w Niemczech, ma obowiązek zgłosić ten zamiar w Federalnej Dyrekcji Finansowej – Zachód, stanowiącej jednostkę niemieckiej administracji celnej. Zgłoszenie musi obejmować co najmniej:

 • dane osobowe pracowników
 • branżę, której usługa będzie dotyczyła
 • miejsce oraz czas wykonania usługi
 • dane osoby odpowiedzialnej
 • adres osoby umocowanej do doręczeń w RFN
 • miejsce przechowywania dokumentów do wglądu urzędu celnego
 • oświadczenie o spełnieniu ustawowych i obligatoryjnych warunków zatrudnienia.

Przed rozpoczęciem świadczenia usług budowlanych w Niemczech poprzez delegowanie pracowników, należy upewnić się, czy przedsiębiorstwo delegujące podlega zgłoszeniu do „SOKA-Bau”, czyli niemieckiej Urlopowej Kasy Budownictwa.

Zatrudnianie pracowników i delegowanie ich do prac budowlanych w Niemczech jest na tyle obszernym zagadnieniem, że zostanie mu poświęcony osobny artykuł.

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie