Jakie masz prawa, pracując jako pracownik tymczasowy?

· Autor:
Jakie masz prawa, pracując jako pracownik tymczasowy?

Zatrudnianie pracowników poprzez agencje pracy tymczasowej to bardzo popularny proceder w Niemczech. Na co zwrócić uwagę, decydując się na tę formę zatrudnienia? Co wyróżnia tę formę zatrudnienia? Jakie prawa mają pracownicy tymczasowi?

Kogo określa się mianem pracownika tymczasowego?

Pracownika tymczasowego zatrudnia agencja pracy tymczasowej, po czym użycza go na określony czas przedsiębiorstwu, w którym będzie pracował. Agencja pracy tymczasowej pozostaje pracodawcą, z którym ustala się wszelkie warunki pracy (płaca, urlopy, itp.). Z kolei zakład pracy, w którym się pracuje, wydaje polecenia, do których trzeba się stosować. Pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi informator (w języku ojczystym) dla pracowników tymczasowych. Zawiera on podstawowe informacje m.in. o: specjalnym zezwoleniu dla agencji pracy tymczasowej, układach zbiorowych, terminie i miejscu rozpoczęcia pracy, czasie trwania umowy, wynagrodzeniu, przysługującym urlopie.

O czym mówią układy zbiorowe pracy?

W Niemczech obowiązują 2 układy zbiorowe pracy: DGB – BAP i DGB – iGZ. Stosuje się je prawie do wszystkich umów zawieranych przez agencje pracy tymczasowej. Określają one ogólne i szczegółowe warunki pracy i wynagrodzeń (w tym dodatki za nadgodziny i prace nocą) dla pracowników tymczasowych.

Co oznacza zasada równego traktowania?

„Equal pay” oraz „equal treatment” to zasada przyznająca pracownikowi tymczasowemu takie same warunki pracy, na jakich zatrudnia się pracownika stałego na podobnym stanowisku. Dotyczy to takiego samego wynagrodzenia, w tym różnych dodatków, premii, świadczeń rzeczowych (służbowy telefon itp.), wymiaru czasu pracy, przerw, urlopu, dni wolnych od pracy. Warunki pracy, łącznie z wynagrodzeniem, mogą być mniej korzystne dla pracownika tymczasowego, o ile wynikają one z zasad układów zbiorowych pracy, na które zgodzono się w umowie między pracownikiem a pracodawcą. Od 1 stycznia 2017 roku maksymalnie po 9 miesiącach pracownik tymczasowy będzie musiał zarabiać identycznie jak personel etatowy danej firmy.

Czy pracowników tymczasowych obowiązuje minimalne wynagrodzenie?

Tak. Układy zbiorowe pracy mówią o minimalnym wynagrodzeniu. W Niemczech Zachodnich godzinowa minimalna stawka brutto wynosi 8,80 euro, z kolei w Niemczech Wschodnich 8,20 euro. Jednak gdy nie mają zastosowania układy zbiorowe pracy, wynagrodzenie powinno być co najmniej takie samo jak reszty stałych pracowników. Wówczas wynagrodzenie będzie zależało od przydzielenia pracownika do odpowiedniego poziomu płac wg tabeli płac zasadniczych. Zaszeregowanie do konkretnej kategorii odbywa się na podstawie rodzaju wykonywanej pracy. Np. wykwalifikowany pracownik nie może otrzymywać mniejszej płacy, niż mu się należy.

Czy pracownik tymczasowy otrzyma wynagrodzenie, gdy nie ma dla niego zlecenia?

Jedna z zasad pracy tymczasowej mówi, że gdy agencja nie ma dla pracownika żadnego zlecenia, to jemu i tak należy się za to wynagrodzenie. I to przez cały okres, gdy jest on w gotowości do pracy. Pracodawca (agencja pracy tymczasowej) jest zobowiązany prawem, by w umowie ustalić wysokość wynagrodzenia na wypadek, gdy nie będzie miał dla pracownika pracy. Co więcej, złamie prawo, gdy każe pracownikowi w ramach okresu bez pracy, wziąć urlop wypoczynkowy bądź zapisać te godziny na koncie czasu pracy po stronie minusów.

Jaki czas pracy obowiązuje pracownika tymczasowego?

Zwykle umowy o pracę tymczasową opiewają na miesięczne okresy. Tydzień pracy trwa na ogół 35 godzin, co określają układy zbiorowe pracy tymczasowej. Ten przedział czasowy stanowi podstawę do wyliczania ewentualnych godzin nadliczbowych i wypłaty dodatków z tego tytułu. Z reguły czas pracy w przedsiębiorstwie, do którego pracownik tymczasowy jest przekazywany, różni się od czasu pracy agencji. Dlatego pracownik tymczasowy ma obowiązek dostosować się do zasad panujących w danej firmie. Układy zbiorowe zapewniają więc w tym temacie elastyczność. Warto wspomnieć, że od 1 stycznia 2017 roku wejdą w życie przepisy mówiące, że pracownik tymczasowy będzie mógł być zatrudniany u jednego przedsiębiorstwa maksymalnie na 18 miesięcy.

Czym jest konto czasu pracy?

Jest to konto, na którym ewidencjonuje się nadgodziny i „godziny minusowe”. Owe nadprogramowe godziny wynikają z różnic między czasem pracy ustalonym z agencją pracy a czasem pracy, jaki faktycznie obowiązuje w zakładzie pracy, do którego przydzielono pracownika tymczasowego. Liczba dopuszczalnych nadgodzin wynosi 150 (opierając się o układ zbiorowy pracy DGB – iGZ) lub 200 (gdy zastosowanie ma układ zbiorowy pracy DGB – BAP). Godziny zapisane na koncie czasu pracy mogą być wyrównane czasem wolnym (ponadprogramowe dni wolne). Może o to wnioskować pracodawca, jak i pracownik. Gdy uzbiera się 105 godzin na plus, można domagać się za nie zapłaty.

Czy pracownik tymczasowy jest chroniony przed wypowiedzeniem?

Tak. Pracownicy tymczasowi podlegają ustawie o ochronie przed wypowiedzeniem na takich samych zasadach jak pracownicy „standardowi”. Dodatkowo orzecznictwo Federalnego Sądu Pracy utrudnia zwolnienia z pracy z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorstwa, które musi wykazać się długoterminowym brakiem zleceń.

Czy pracownik tymczasowy może zatrudnić się w zakładzie pracy, do którego został użyczony?

Agencja pracy tymczasowej nie może sprzeciwiać się, gdy pracownik tymczasowy wyrazi chęć stałego zatrudnienia u pracodawcy-użytkownika. Prawo nie zakazuje takim pracodawcom zatrudniania pracowników tymczasowych. Natomiat dopuszcza uzgodnienie prowizji za pośrednictwo pracy, o ile pracownik zdecyduje się przejść do pracodawcy-użytkownika w określonym terminie. Wysokość prowizji powinna być na takim poziomie, by nie ograniczać pracownikowi możliwości stałego zatrudnienia. Co więcej, prawo dopuszcza możliwość ustalenia zakazu konkurencji. Dotyczy to przejścia do innej agencji pracy tymczasowej.

Zdjęcie: https://www.flickr.com/photos/jsalvino/13994825847/, autor: John Salvino

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie