Jakie trzeba spełnić warunki, by uzyskać Elterngeld?

· Autor:
Jakie trzeba spełnić warunki, by uzyskać Elterngeld?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Elterngeld jest świadczeniem wychowawczym, które przyznaje się po narodzinach dziecka ojcom i matkom, którzy zrezygnowali z pracy zarobkowej, by opiekować się noworodkiem.

Kto ma prawo do zasiłku Elterngeld?

Prawo do zasiłku wychowawczego mają matki i ojcowie (pracownicy, prowadzący działalność gospodarczą, urzędnicy, studenci, uczący się zawodu), prawni opiekunowie dziecka, rodzice dzieci adoptowanych, rodzice zastępczy, w szczególnych przypadkach (śmierć rodziców, niepełnosprawność, poważna choroba) także opiekujący się dzieckiem krewni do trzeciego stopnia (dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, wujostwo), którzy:

1. wychowują i opiekują się swoimi dziećmi,

2. mieszkają ze swoimi dziećmi,

3. nie pracują lub pracują zarobkowo, ale nie więcej jak 30 godzin tygodniowo (zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin),

4. mieszkają lub mają zwykły pobyt w Niemczech.

Czy powyższe warunki są ostateczne?

Jeżeli nie spełnia się powyższych warunków, nie zamyka się droga do uzyskania Elterngeld.

Jednak konieczne będzie dopełnienie poniższych wymogów:

- osoby starające się o zasiłek podlegają niemieckiemu prawu ubezpieczeń społecznych lub czasowo pracują za granicą w ramach zatrudnienia w Niemczech,

- osoby pracują w ramach wolontariatu (zgodnie z ustawą o wolontariacie) lub na misji,

- starający się o Elterngeld mają obywatelstwo niemieckie i czasowo pełnią służbę publiczną w ramach międzypaństwowej lub ponadpaństwowej instytucji,

- prawo do zasiłku mają osoby mieszkające z dzieckiem, które uznają za swoje,

- przygotowywana jest adopcja,

- osoby żyją z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym i sprawa uznania ojcostwa jest w toku,

- wnioskodawca żyje w gospodarstwie domowym z dzieckiem partnera życiowego.

Uwaga: W sytuacjach, gdy rodzice pracują w różnych państwach Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii, to pierwszeństwo wypłaty zasiłku wychowawczego ma państwo, w którym mieszka rodzic z dzieckiem.

W jakich sytuacjach nie przysługuje zasiłek wychowawczy?

Jeśli ktoś został oddelegowany przez pracodawcę na szkolenie lub pracę w Niemczech, nie dostanie zasiłku, gdyż traktuje się to jako pobyt tymczasowy.

Druga sytuacja wiąże się z kryterium dochodowym. Jeśli zarobki w roku kalendarzowym poprzedzającym narodziny dziecka przekroczyły u par 500 tysięcy euro, to zasiłek się nie należy. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko zasiłku się nie dostanie, gdy dochody przekroczą 250 tysięcy euro.

Jaka jest wysokość Elterngeld?

Elterngeld oblicza się na podstawie średniego dochodu netto, jaki rodzic uzyskał w roku kalendarzowym poprzedzającym narodziny dziecka. Jeśli dochód był równy lub większy 1240 euro, wówczas rodzic dostanie 65% zarobku netto. Jeśli dochód mieścił się między 1200 a 1240, to uzyska się 66% zarobku netto. Dochody z przedziału 1000 – 1200 euro dają 67% z zarobku netto. Jeżeli dochody są mniejsze niż 1000 euro, wtedy za każde 2 euro* poniżej tej sumy Elterngeld podwyższa się o 0,1%.

Podstawowe (minimalne) świadczenie wychowawcze wynosi 300 euro, maksymalne 1800 euro. Przy czym minimalną kwotę uzyska nawet ten rodzic, który przed narodzinami dziecka nie pracował.

*Przykład: Dochód matki wyniósł 700 euro. Limitem zaś jest 1000 euro. Zatem różnica wynosi 300 euro. Dzielimy je przez 2. 150 mnożymy razy 0,1, co daje 15 punktów procentowych. Te 15 punktów trzeba dodać do ustalonego limitu 67%. Zatem Elterngeld matki w tym wypadku wynosi 82% z 700 euro, czyli 574 euro.

Co w przypadku większej liczby dzieci?

Gdy rodzina liczy więcej dzieci niż nowo narodzone maleństwo, można na nie uzyskać dodatek, tzw. Geschwisterbonus. Zwiększa on wysokość Elterngeld o 10%, przy czym minimalnie o 75 euro. Można go otrzymać, gdy:

- opiekujemy się dzieckiem do 3. roku życia,

- opiekujemy się dwojgiem starszych dzieci, które nie ukończyły 6 lat,

- opiekujemy się dzieckiem niepełnosprawnym, które nie skończyło 14 lat.

Jak długo wypłaca się Elterngeld?

Przepisy mówią, że prawo do zasiłku zaczyna się w dniu narodzin dziecka, a trwa do ukończenia przez dziecko 14. miesiąca życia. W przypadku sprawowania opieki nad cudzym dzieckiem prawo to trwa 14 miesięcy, jednakże maksymalnie do ukończenia przez dziecko 8. roku życia. Okres pobierania zasiłku może trwać od 2 do 12 miesięcy. Może się on wydłużyć o kolejne 2 miesiące, gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko (o ile przed porodem pracował) lub gdy drugi rodzic też zrezygnował z pracy bądź ją ograniczył. Rodzice/opiekunowie mogą ten czas podzielić między siebie dowolnie, np. jedno po drugim korzysta ze świadczenia po 6 miesięcy albo matka pobiera zasiłek przez 10 miesięcy, a ojciec przez 2. Jeśli oboje równocześnie korzystają z zasiłku, to czas wypłaty skraca się do pół roku. Istnieje również możliwość, by rozłożyć wypłaty na 24 miesiące. Wówczas miesięcznie otrzymuje się połowę należnego świadczenia.

Gdzie składać wniosek o zasiłek wychowawczy?

Wniosek składa się osobiście bądź wysyła pocztą do urzędu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Każdy land posiada własny wniosek, nie ma jednego uniwersalnego. Dlatego miejsca, gdzie należy szukać wniosków i gdzie je składać, wyszczególniono pod tym adresem: familien-wegweiser.de, w zakładce „Formulare”, w odnośniku „Elterngeld”.

Oprócz wniosku trzeba mieć ze sobą m.in. potwierdzenie meldunku w Niemczech, oryginał aktu urodzenia dziecka, kopie dowodów osobistych rodziców, kopię zaświadczenia o zarobkach i pobieranych zasiłkach (np. Mutterschaftsgeld).

Źródło: bmfsfj.de, job-profi.pl

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/rodzina-dla-dzieci-kochanie-457235/, autor: sathyatripodi

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie