Kindergeld - Komu przysługuje i gdzie złożyć wniosek?

· Autor:
Kindergeld - Komu przysługuje i gdzie złożyć wniosek?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, obywatele polscy mieszkający oraz pracujący na terenie Niemiec mogą starać się o zasiłek rodzinny (Kindergeld). Jest to świadczenie pieniężne na dzieci przez Niemiecki Urząd rodzinny - Familienkasse.

KINDERGELD, czyli komu przysługuje zasiłek rodzinny

 Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, obywatele polscy mieszkający  oraz pracujący na terenie Niemiec mogą starać się o zasiłek rodzinny (Kindergeld). Jest to świadczenie pieniężne na dzieci  przez Niemiecki Urząd rodzinny - Familienkasse.

 Komu przysługuje zasiłek rodzinny (Kindergeld)?

 • Prawo do niemieckiego zasiłku ma rodzic albo opiekun prawny dziecka legalnie zatrudniony w Niemczech lub prowadzący tam swoją działalność gospodarczą.
 • Osoby starające się o zasiłek muszą podlegać na terenie Niemiec tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (unbeschränkte Steuerpflicht) tzn. pracować w ciągłości minimum 183 dni w roku.
 • Osobom oddelegowanym z firmy polskiej do Niemiec również przysługuje zasiłek rodzinny.

Dzieci muszę przebywać rzeczywiście na stałe w gosp. domowym wnioskodawcy (na terenie Polski lub Niemiec).

 Na jakie dzieci przysługuje Kindergeld?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dzieci do 18 roku życia. Jednak może on być on przyznany dziecku, które ukończyło 18 lat, jeżeli spełnione są następujące kryteria:

 • Dziecko kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo do 25 r.ż
 • Dziecko znajduje się w okresie, kiedy ukończyło jedną szkołę i rozpoczyna drugą (przerwa pomiędzy dwoma etapami kształcenia nie może przekroczyć 4 miesięcy)
 • Dziecko nie może rozpocząć lub kontynuować nauki ze względu na brak miejsc
 • Dziecko jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna czynnie poszukująca pracy
 • Dziecko jest upośledzone fizycznie lub umysłowo

Poza tym dochody dziecka pełnoletniego nie mogą przekroczyć kwoty 8004 € (do końca 2012 roku) w jednym roku kalendarzowym, a z końcem 2012 nie będzie mogło pracować powyżej 20 godzin tygodniowo bez względu na to ile zarobią).

Niemiecki Kindergeld przysługuje na dzieci, które mieszkają na terenie Unii Europejskiej. Nie jest tutaj wymagane posiadanie przez dziecko obywatelstwa niemieckiego oraz meldunku na terenie Niemiec.

 Na następujące dzieci można otrzymać Kindergeld:

 • dzieci z małżeństwa
 • dzieci uznane
 • dzieci przysposobione (adoptowane)
 • dzieci z poza małżeństwa
 • dzieci małżonka/małżonki, które mieszkają w gospodarstwie domowym wnioskodawcy
 • wnuki i rodzeństwo, które wnioskodawca przyjął do swojego gospodarstwa domowego
 • inne dzieci, które na stałe mieszkają w gospodarstwie domowym wnioskodawcy(dziecko pozostające pod opieką).

 Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Rok

2009

Od 2010

Na pierwsze dziecko

164 €

184 €

Na drugie dziecko

164 €

184 €

Na trzecie dziecko

170 €

190 €

Na każde kolejne dziecko

195 €

215 €

 

Czy mogę ubiegać się o niemiecki zasiłek rodzinny za lata poprzednie?

 • niemiecki zasiłek rodzinny można starać się do 4 lat wstecz. Nie trzeba przy tym składać osobnych dokumentów na wszystkie lata. Wystarczy jedno zgłoszenie!

 Co może zmniejszyć przyznane kwoty z zasiłku?

 • Osoby pobierające jednocześnie zasiłek na dzieci w Polsce, powinny się z tym liczyć, że Niemiecki Urząd Rodzinny wypłaci im z tego tytułu zasiłek pomniejszony o sumy wydane w naszym kraju. Należy dołączyć szczegółowy wykaz pobieranego zasiłku sporządzony np. przez instytucje MOPS lub ROPS (rodzaj zasiłku, na jakie dziecko, przez jaki okres, jaka kwota miesięczna).
 • Osoby niepobierające zasiłku w Polsce, ubiegając się o zasiłek niemiecki - powinny przedłożyć poświadczenie z polskiego urzędu, że zasiłek nie został im przyznany.

Ile trzeba czekać na przyznanie zasiłku?

Decyzja o przyznaniu zasiłku wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy.  Czas ten zależy od kilku czynników:  od tego, czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty; od jakości porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami; od tego, jak szybko klient reaguje na zapytania niemieckiego urzędu.

Jakie dokumenty są potrzebne, by ubiegać się o zasiłek rodzinny Kindergeld?

 • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa, w innym przypadku potrzebny jest zupełny akt urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.
 • W przypadku rozwodników/separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy( z tłumaczeniem przysięgłym).
 • Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), przypadku jego braku ostatni niemiecki adres.
 • kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka.
 • decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z ROPS-u lub MOPS-u).
 • Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz).
 • Zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli przekroczyło 18 r.ż
 • Jeśli opiekunem dziecka nie jest rodzina np. babcia wtedy potrzebne jest zaświadczenie w którym rodzice oświadczają, iż powierzają tej osobie opiekę nad swoimi dziećmi. Pismo to musi być tłumaczone ja język niemiecki.
 • Ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
 • W przypadku, jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza w Niemczech

kopię wpisu do Gewerberegister

 Gdzie można złożyć wniosek na Kindergeld?

 • Aby otrzymać Kindergeld, trzeba złożyć wniosek (Antrag auf Kindergeld) w tzw. kasie rodzinnej (Familienkasse-http://www.arbeitsagentur.de/) Agencji do spraw pracy, właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy. Można go złożyć samemu, lecz najlepiej zgłosić się do odpowiedniej firmy, by otrzymać w jak najkrótszym czasie Kindergeld. Nic zatem dziwnego, że od kilku już lat powstaje wiele firm zajmujących się załatwianiem niemieckiego zasiłku rodzinnego dla Polaków. Wystarczy przekazać im potrzebne dokumenty, zapłacić odpowiednią kwotę za obsługę prawno-administracyjną, a resztą zajmą się sami, np. wypełnianiem dokumentów w języku niemieckim.

 Uwaga!

 • Zasiłek jest wypłacany od momentu zameldowania wnioskodawcy na terenie Niemiec do dnia wydania decyzji, a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do świadczenia. Najczęściej prawo to wygasa w momencie zakończenia pracy i pobytu w Niemczech. Trzeba jednak pamiętać, aby fakt ten zgłosić do Familienkasse. W innym przypadku urząd może zażądać zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń.
   
 • Zgłoszenie zmiany sytuacji życiowej należy dokonać na druku dołączonym do broszury, która zostanie przysłana wraz z decyzją o przyznaniu Kindergeld. Jeżeli wniosek o otrzymanie zasiłku zostanie odrzucony, można odwołać się od tej decyzji do niemieckiego okręgowego sądu administracyjnego.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji w tym temacie lub chcesz skorzystać z usług Euro-tax.pl wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie.

Źródła:

http://www.arbeitsagentur.de

http://www.gesetze-im-internet.de

www.bmfsfj.de

 autor Paulina Reimann/ Euro-tax.pl
 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie