Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka, czyli o tym, co czeka pracujących na czarno

· Autor:
Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka, czyli o tym, co czeka pracujących na czarno
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Powody zatrudniania na czarno? Obciążenia w postaci odprowadzania za pracownika podatku i świadczeń społecznych, mniejszy zysk, obowiązek rejestracji pracownika, itd. Czy to się opłaca? Niezbyt. Praca na czarno nie jest drobnym przewinieniem, lecz przestępstwem gospodarczym, za które czeka grzywna nawet 500 tysięcy euro i 10 lat więzienia. Dla pracodawcy i pracownika.

1 sierpnia 2004 roku weszła w życie ustawa o zwalczaniu pracy na czarno i nielegalnego zatrudnienia. Od tego czasu w Niemczech za pracę na czarno uznaje się:

- pracę wykonywaną bez pisemnej umowy między pracodawcą a pracownikiem, od której nie odprowadza się żadnych składek,

- zatrudnianie pracowników, które narusza przepisy podatkowe i/lub przepisy ubezpieczenia socjalnego,

- rozpoczęcie pracy przez osobę, która otrzymuje równocześnie jakiekolwiek świadczenie społeczne i nie powiadomi o tym fakcie właściwego organu,

- realizowanie umowy zlecenia i umowy o dzieło bez wystawiania rachunków bądź faktur,

- zarządzanie pozorną działalnością gospodarczą, podczas gdy rzeczywiście pracuje się na umowę o pracę,

- prowadzenie działalności gospodarczej lub rzemieślniczej, podczas gdy nie zgłosiło się podjęcia działalności lub nie wpisało się na listę rzemieślników.

W Niemczech kontrolą nieuczciwych pracodawców i pracowników zajmują się urzędnicy celni. Zgodnie ze wspomnianą ustawą sprawdzają m.in., czy:

- pracodawca zgłosił pracownika do ubezpieczenia społecznego,

- pracodawcy z określonych branż po zatrudnieniu pracownika niezwłocznie zgłosili go do ubezpieczalni emerytalnej,

- pracodawca prawidłowo odprowadza podatki,

- podane dane są prawdziwe,

- spełniono formalne warunki, oddelegowując pracowników do pracy w Niemczech,

- pracownicy z zagranicy posiadają odpowiednie uprawnienia.

Zatem jakie kary czekają osoby pałające się nielegalnym zatrudnieniem?

Przykładowe przewinienia i odpowiednie grzywny i kary

- nielegalne zatrudnianie cudzoziemców bez prawa pobytu lub niewystarczających uprawnień lub kwalifikacji – grzywna nawet do 500 tysięcy złotych bądź pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 5 lat

- powtarzające się nielegalne zatrudnianie cudzoziemców bez prawa pobytu lub niewystarczających uprawnień lub kwalifikacji – kara pozbawienia wolności do lat 3 lub kara grzywny

- nielegalne zatrudnianie nieletnich cudzoziemców – kara do roku więzienia lub grzywna, w szczególnie ciężkich przypadkach do 3 lat więzienia lub grzywna

- handel ludźmi w celu nielegalnej pracy – kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 10 lat

- praca na czarno i równoczesne pobieranie zasiłku dla bezrobotnych – kara pozbawienia wolności do 3 lat

- nielegalne wypożyczanie pracowników tymczasowych – kara grzywny do 25 tysięcy euro

- nielegalne delegowanie pracowników – dotyczy przede wszystkim branży budowlanej, m.in. niewypłacanie minimalnego wynagrodzenia, odbieranie prawa do należnego urlopu – kara grzywny do 500 tysięcy euro

- niezgłoszenie pracowników do ubezpieczenia społecznego – grzywna aż do 25 tysięcy euro

- niezgłoszenie pracowników do ubezpieczenia społecznego (w przypadku drobnych zatrudnień w gospodarstwach domowych) – grzywna maksymalnie 5 tysięcy euro

- niepłacenie składek na ubezpieczenie społeczne – kara pozbawienia wolności do 5 lat lub grzywny, w poważniejszych przypadkach pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 10 lat

- oszustwo podatkowe (niepłacenie podatków) – kara pozbawienia wolności do 5 lat lub grzywny, w poważniejszych przypadkach pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 10 lat

- znaczne nadużycie władzy w związku ze świadczeniem usług lub prac – maksymalnie aż do 300 tysięcy euro grzywny

- wyłudzanie świadczeń socjalnych w związku z realizacją usług i robót – pozbawienie wolności do 3 lat lub kara grzywny

- nieuprawnione wykonywanie rzemiosła w związku ze świadczeniem usług lub robót – kara grzywny do 50 tysięcy euro

- zlecanie pracy na czarno – grzywna do 50 tysięcy euro oraz do 300 tysięcy euro (zgodnie z odpowiednimi paragrafami)

Te drastyczne konsekwencje pracy na czarno nie zniechęcają ludzi do jej podejmowania. Praca na czarno kwitnie w branżach budowlanej, turystycznej i hotelarskiej. W 2012 roku odnotowano stratę 752 milionów euro z powodu praktyki nielegalnej pracy. Wielkość szarej strefy w Niemczech szacuje się rokrocznie na około 340 miliardów euro. Stanowi to 13,2% produktu krajowego brutto.

Ewa Kuchta

Źródło: berlin.de, zoll.de

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/budowlanych-witryny-budownictwo-257326/, autor: Jason Goh

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie