Regulacje prawa pracy dotyczące zezwoleń dla Polaków na zatrudnienie w Niemczech

· Autor:
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Aby móc się zatrudnić na terenie Republiki Federalnej Niemiec obywatele polscy muszą uzyskać pozwolenie na pracę (Arbeitsgenehmigung-EU). Stytuacja taka będzie najprawdopodobniej trwać do końca okresu przejściowego, czyli najdłużej do 30 kwietnia 2011 roku.

Urzędami właściwymi w sprawie zezwoleń na pracę są wyłącznie Urzędy Pracy (Agenturen für Arbeit). Urzędy do Spraw Cudzoziemców (Ausländerbehörden) nie mają żadnych kompetencji przy wydawaniu decyzji o udzieleniu lub nie udzieleniu zezwolenia.

Polacy mają prawo bezwizowego wjazdu do Niemiec i nie potrzebują zezwolenia na pobyt. Wymaganym dokumentem tożsamości jest ważny paszport lub dowód osobisty. Z urzędu wystawiane jest zaświadczenie o wspólnotowym prawie pobytu (Bescheinigung über das gemeinschaftliche Aufenthaltsrecht). Zezwolenie na pracę może być udzielone na rok lub bezterminowo. Zależy to od osoby, dla której się je wydaje. Osoba, która dopiero przyjechała do Niemiec stara się o Arbeitserlaubnis-EU, ktore wydaje się z zasady na rok. Osoba, która pracowała już (na podstawie umowy o pracę – czyli jako pracownik a nie samodzielny przedsiębiorca) 12 miesięcy w Niemczech ma prawo domagać się wydanią jej tzw. Arbeitsberechtigung-EU, które jest zezwoleniem bezwarunkowym i nie ograniczonym w czasie.
Niemieckie urzędy pracy udzielają (a częściej odmawiają udzielenia) zezwoleń po sprawdzeniu ogólnych przesłanek ustawowych zawartych w §39 Ustawy o pobycie (Aufenthaltsgesetz):

 • czy brakuje niemieckich lub mieszkających już na terenie Niemiec kandydatów na dane stanowisko ze „starej Uni”,
 • czy warunki proponowanej pracy nie są gorsze od warunków proponowanych obywatelowi niemieckiemu za taką samą pracę.

Poza tym istnieje cała lista osób uprzywilejowanych, które mogą uzyskać łatwiej pozwolenie na pracę :

 • wysoko wykwalifikowani, ale tu istnieje ograniczenie minimalnego zarobku na wysokim poziomie (min. 85.500€ w roku),
 • absolwenci niemieckich szkół wyższych do prac zgodnych ze studiowanym kierunkiem,
 • inżynierowie budowy maszyn, samolotów i inżynierowie elektryki,
 • pracownicy wewnętrzni w firmach międzynarodowych oddelegowani do pracy na terenie Niemiec,
 • specjaliści branży informatycznej z wyższym wykształceniem.

Istnieje również mozliwość powołania się na regulację zawartą w § 9 zmienionego Rozporządrzenia Postępowawczego w Sprawie Zatrudnienia (Beschäftigungs verfahrensverordnung – BeschVerfV). Wtedy zezwolenia na pracę udziela się bez sprawdzania przez Urzad Pracy przesłanek zawartych w § 39 II Ustawy o pobycie.
Aby uzyskać pozwolenie na podstawie wspomnianego §9 rozporządzenia trzeba spełniać jeden z dwóch warunków:

 • być dwa lata zatrudnionym na terenie Niemiec, (co jest dla naszych rodaków regulacją mniej korzystną niż §12a ArGV) lub
 • przebywać na stałe w sposób nieprzerwany na terenie Niemiec od trzech lat, przy czym przerwanie pobytu określa się zgodnie z zasadą ujetą w § 51 I 7 Ustawy o pobycie.

I ta alternatywa to szansa dla każdego Polaka zameldowanego na stałe w Niemczech od trzech lat. Nie wszystkie urzędy pracy przy wydawaniu decyzji biorą pod uwagę ostatnią z wymienionych regulacji. Wychodzą z zalożenia, że przepisy te dotyczą Imigrantów spoza Uni Europejskiej. Normy tej ustawy, nie regulują wprawdzie kompleksowo kwestii zatrudnienia obywateli Unii, tylko obywateli państw trzecich, ale niektóre z zawartych tam norm, mają zastosowanie również do obywateli nowych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Poza tym idąc tokiem myślenia urzędnikow odmawiajacych Polakom zezwolenia na podstawie tego przepisu, dochodzimy do paradoksalnej sytuacji, że osoby spoza Uni mają łatwiejszy dostęp do niemieckiego rynku pracy niż obywatele Uni. I to naturalnie byłoby paradoksem wynikłym wskutek złej interpretacji przepisów.Członkowie rodziny osoby zatrudnionej w Niemczech moga starać się o zezwolenie pełne na czas nie oznaczony (Arbeitsberechtigung) o ile wykażą, że mają razem z osobą zatrudnioną wspólne miejsce zamieszkania na terenie Niemiec i jednoczesnie:

 • od 1 maja 2004 lub
 • przynajmniej od 18 miesiecy stale mieszkali na terenie Niemiec.

Od 2 maja 2006 pozwolenia dla członków rodziny pracownika wydaje się bez sprawdzania czasu ich zamieszkania na terenie Niemiec. Członkowie rodziny według tego przepisu to małżonek lub zarejestrowany partner życiowy oraz zstępni, ktorzy nie ukończyli 21 roku życia, lub pozostają nadal na utrzymaniu osoby zatrudnionej w RFN.

Anna Starzyk
mgr. iur Uni Warschau/LL.M. Uni Augsburg
Ekspert prawny portalu www.mypolacy.de

Wykorzystane źródła:
§ 284 Drittes Sozialgesetzbuches (SGB III) und § 12a der Arbeitsgenehmigungsverordnung (ArGV) oraz § 9 Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV)

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie