Świadectwo pracy w Niemczech - Poznaj swoje prawa

· Autor:
Świadectwo pracy w Niemczech - Poznaj swoje prawa
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Każdy pracobiorca ma po zakończeniu umowy o pracę prawo do życzliwego świadectwa pracy (wohwollendes Arbeitszeugnis). Takie świadectwo jest bardzo istotne przy poszukiwaniu następnego miejsca pracy. Zatem w niektórych przypadkach też w trakcie trwania stosunku pracy pracobiorca ma prawo do pośredniego świadectwa (Zwischenzeugnis).

Świadectwa pracy dzielą się na zwykłe (einfaches Arbeitszeugnis) i kwalifikowane (qualifiziertes Arbeitszeugnis). Świadectwo kwalifikowane zawiera oprócz informacji ze zwykłego świadectwa też ocenę osiągnięć oraz zachowania pracobiorcy. Pracobiorca może wybrać pomiędzy zwykłym oraz kwalifikowanym świadectwie pracy. Tylko przy bardzo krótko trwających stosunkach pracy – np. parę tygodni – pracodawca może odmówić wystawienia kwalifikowanego świadectwa pracy argumentując, że zbyt krótko współpracował z pracobiorcą, aby ocenić jego kwalifikacje.

Kiedy należy starać się o świadectwo pracy?

Prawo do świadectwa pracy powstaje w momencie zakończenia umowy o pracę, częściowo już w momencie otrzymania lub wysłania wypowiedzenia oraz podpisania umowy rozwiązującej stosunek pracy. Do powstania tego roszczenia jest konieczne, że pracobiorca wystąpi wobec pracodawcy o świadectwo pracy. Roszczenie to przedawnia się wprawdzie dopiero po trzech latach, ale sądy częściowo wychodzą z założenia, że pracobiorca już po paru miesiącach nie może żądać kwalifikowanego świadectwa, ponieważ pracodawca po prostu już nie pamięta wystarczająco, jak pracobiorca pracował i jak się zachowywał. Jeżeli stary pracodawca sprzedaje zakład pracy nowemu pracodawcy, to najlepiej zaraz wystąpić do starego pracodawcy o pośrednie świadectwo. Inaczej nowy pracodawca będzie miał problem ocenić pracobiorcę, którego zna zbyt krótko. W razie upadłości pracodawcy można wystąpić o dwa śwoadectwa pracy, jedno od upadłego pracodawcy a drugie od syndyka masy upadłościowej.

Jak powinno wyglądać świadectwo pracy?

Świadectwo musi być napisane na papierze firmowym, po niemiecku i podpisane przez pracodawcę. Jeżeli podpis składa ktoś inny niż pracodawca lub ustawowy reprezentant pracodawcy, to obok podpisu musi być podana podstawa, na której składający podpis ma prawo do wystawienia świadectwa. Prokurent przykładowo musi podać skrót ppa lub per prokura a pełnomocnik skrót i.V. lub in Vertretung. Oczywiste jest, że świadectwo pracy musi być czyste, napisane maszynowo a nie odręcznie i nie może być pogniecione.

Świadectwo pracy musi odpowiadać prawdzie i musi zostać sformułowane jednoznacznie. Jeżeli pracodawca zbyt optymitycznie przedstawia pracobiorcę może dojść do jego odpowiedzialności cywilnej wobec następnego pracodawcy, który zatrudnił pracobiorcę na podstawie dobrego świadectwa a potem się okazało, że pracobiorca nie posiada kwalifikacji i cech, które wynikały ze świadectwa. Z drugiej strony świadectwo musi być życzliwe i nie może być tak sformułowane, że utrudni pracobiorcy uzyskania nowego miejsca pracy. Pracobiorca, który nie jest zadowolony z wystawionym świadectwem, może podać pracodawcę do sądu pracy żądając zmiany w świadectwie. Świadectwo nie może zawierać luki i musi odnosić się do wszystkich istotnych spraw stosunku pracy.

Świadectwo pracy - O co najczęściej toczą się sprawy sądowe?

Zarówno w przypadku oceny osiągnięć jaki i zachowania powstały sformułowania, które odpowiadają skali ocen od jeden do cztery. O te sformułowania najczęściej toczą się spory sądowe pomiędzy pracobiorcą i pracodawcą, jeżeli sprawa świadectwa pracy trafi do sądu. Pracobiorca nie może wpisać powodu zakończenia umowy o pracę, chyba że pracobiorca się z tym zgadza. W takim przypadku można przykładowo napisać, że stosunek pracy kończy się na życzenie pracobiorcy. Świadectwo pracy często też zawierają sformułowania końcowe (Schlussformel), w której pracodawca wyraża ubolewanie z tego powodu, że pracobiorca opuszcza jego zakład pracy.

Czego pracodawca nie powinien pisać w świadectwie pracy?

O niektórych sprawach pracodawca nie może pisać w świadectwie pracy. Dotyczy to przede wszystkim rzeczy, które mogłyby dyskryminować pracobiorcę. Zabronione jest przykładowo podanie informacji o członkostwie w partiach politycznych, radach zakładowych lub związkach zawodowych, chorobach, inwalidztw, ciążach lub uczestnictwo w strajkach. Też informacje o sprawach pozazawodowych, jak rozwód, wyroki karne, dodatkowych pracach nie wolno podać w świadectwie pracy.

Nie otrzymałeś świadectwa pracy na czas?

Jeżeli pracobiorca nie jest zadowolony ze świadectwa, nie otrzyma je na czas lub w ogóle, albo nie jest pewny, czy świadectwo jest kompletne i właściwie sformułowane, warto zwrócić się do adwokata z prośbą o zbadanie sytuacji prawnej. Jeżeli się okaże, że pracodawca nie wywiązał się należycie ze swoich obowiązków wobec pracobiorcy, to adwokat wystąpi do pracodawcy przedsądowo z wezwaniem o wystawienie właściwego świadectwa. Jeżeli to nie pomoże, to adwokat może złożyć pozew przeciwko pracodawcy o należyte świadectwo do sądu pracy. Jeżeli w sądzie już się toczy sprawa przeciwko zwolnieniu z pracy (Kündigungsschutzklage), to kwestia świadectwa pracy z reguły jest też załatwiania na rozprawie pojednawczej (Güteverhandlung).

Zdjęcie: pixabay.com, autor: 089photoshootings

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie