Upadłość konsumencka w Niemczech i umorzenie długu. Tak to wygląda w praktyce

· Autor:
Upadłość konsumencka w Niemczech i umorzenie długu. Tak to wygląda w praktyce
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Osoby, które są zadłużone i nie potrafią znaleźć wyjścia z tej trudnej sytuacji, mogą mieć szansę na nowy początek dzięki procedurze upadłości konsumenckiej. Jest to uproszczone postępowanie, które pozwala na uwolnienie się od ciężkiego zadłużenia w okresie trzech lat, nawet jeśli wszystkie zobowiązania nie zostały w całości spłacone.


Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Niemczech

Warunkiem, który musi być spełniony, aby można było ogłosić upadłość konsumencką w Niemczech, jest brak zdolności dłużnika do spłaty swoich bieżących zobowiązań finansowych. Zgodnie z artykułem 17 ust. 2 kodeksu upadłościowego, niewypłacalność jest zdefiniowana jako sytuacja, w której dłużnik nie jest w stanie wywiązać się z zapłatą wymaganych płatności. Przeważnie uważa się, że niewypłacalność zachodzi wtedy, gdy dłużnik przestaje dokonywać regularnych spłat na poczet występującego zobowiązania. 

Warto podkreślić, że kwestia niewypłacalności nie jest uzależniona od wysokości zadłużenia, a jedynie od zdolności dłużnika do spłacenia bieżących zobowiązań. Oznacza to, że niezależnie od kwoty długu, istnieje możliwość skorzystania z procedury upadłości konsumenckiej w Niemczech, jeśli dłużnik nie ma możliwości spłaty należności z tytułu zaciągniętego zobowiązania finansowego. 

Upadłość konsumencka to proces polegający na uregulowaniu istniejących zobowiązań finansowych wobec wierzycieli, którego celem jest umorzenie pozostałych długów. 


Kto może ubiegać się upadłość konsumencką w Niemczech?

Według przepisów zawartych w art. 304 ust. 1 kodeksu upadłościowego (InsO), o upadłość konsumencką w Niemczech mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne, niezależnie od posiadanego statusu społecznego czy zawodowego. Oznacza to, że pracownicy, osoby o niskich dochodach, emeryci, a także osoby otrzymujące zasiłki dla bezrobotnych (ALG 1 lub 2), mają możliwość pozbycia się swoich długów poprzez procedurę upadłości konsumenckiej. 

Z kolei firmy i przedsiębiorcy indywidualni oraz freelancerzy muszą podlegać standardowej procedurze upadłościowej w Niemczech w przypadku problemów ze spłatą istniejących zobowiązań finansowych. Wyjątek stanowią osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech. Mogą one w rozumieniu art. 304 InsO, ubiegać się o upadłość konsumencką, ale tylko pod pewnymi warunkami: 

1. Posiadają mniej niż 20 wierzycieli.

2. Nie mają zaległych roszczeń związanych z pracą, takich jak zaległe wynagrodzenie czy składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Warto pamiętać, że procedura upadłości konsumenckiej jest dostępna dla szerokiej grupy osób fizycznych, a także niektórych przedsiębiorców, co może stanowić wsparcie dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.


Proces upadłości konsumenckiej w Niemczech 

Podobnie jak w przypadku standardowej upadłości, upadłość konsumencka w Niemczech podlega określonemu procesowi, ustanowionemu przez prawo. 

Kluczową zasadą jest podjęcie próby uregulowania swoich długów drogą pozasądową. To oznacza, że pierwszym krokiem jest przedstawienie wierzycielom propozycji spłaty zadłużenia. W ramach tego etapu, opracowywany jest szczegółowy plan spłaty zadłużenia. Dokładnie określa on, w jaki sposób i pod jakimi warunkami dłużnik zamierza uregulować swoje zaległe zobowiązania.


Pozasądowe porozumienie 

Posiadając plan spłaty zadłużenia, konsument może dopiero wtedy złożyć wniosek w Niemczech o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli próba pozasądowego porozumienia z wierzycielami zakończy się niepowodzeniem. Wraz z wnioskiem konieczne jest przedłożenie przed sądem zaświadczenia z poradni ds. długów, potwierdzający brak skuteczności w sprawie spłaty zadłużenia zgodnie z przedstawionym planem. Wniosek ten powinien także zawierać prośbę o umorzenie pozostałego zadłużenia.


Sąd i ugoda z wierzycielami 

Po złożeniu wniosku, sąd upadłościowy rozpoczyna starania mające na celu osiągnięcie porozumienia z wierzycielami w kwestii uregulowania zadłużenia. Ten etap procesu często określa się mianem procesu sądowego dotyczącego regulowania długów. Dopiero w przypadku niepowodzenia tej próby ugody, przystępuje się do właściwego procesu upadłości konsumenckiej. Jest to uproszczona procedura upadłościowa, która rozpoczyna się od formalnego ustalenia wysokości długów. W sytuacji, gdy niewypłacalny dłużnik nadal posiada aktywa, które mogą być zabezpieczone, takie aktywa zostają skonfiskowane i wykorzystane, poprzez ich sprzedaż lub licytację, a uzyskane dochody są rozdzielane między wierzycieli.


Przekazanie syndykowi środków do zajęcia

Wraz z rozpoczęciem upadłości konsumenckiej następuje tzw. faza “dobrego postępowania”. W tym okresie niewypłacalny dłużnik jest zobowiązany przekazać syndykowi część swoich dochodów, która jest możliwa do zajęcia. To oznacza, że raz w roku uzyskane środki są rozdzielane pomiędzy wierzycieli w celu spłacenia ich roszczeń.

Warto zaznaczyć, że na etapie “dobrego postępowania” po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, dłużnik musi również podejmować odpowiednie wysiłki w celu podjęcia pracy lub uzyskania innego źródła dochodu. Brak możliwości spełnienia tego obowiązku może skutkować odmową umorzenia pozostałego zadłużenia.

Dodatkowo, dłużnik musi niezwłocznie informować sąd oraz syndyka o wszelkich istotnych zmianach w swojej sytuacji finansowej, zawodowej oraz miejscu zamieszkania w trakcie trwania postępowania.


Czas trwania procedury upadłości konsumenckiej w Niemczech 

Od 1 października 2020 roku, konsumenci składający wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Niemczech, przechodzą przez trzyletnią procedurę, która trwa do momentu umorzenia pozostałych długów. Czas trzech lat nie uwzględnia okresu, potrzebnego na pozasądowe negocjacje z wierzycielami.

Skrócenie okresu do trzech lat wynika z wprowadzonych zmian w prawie, które obowiązują z mocą wsteczną od 1 października 2020 roku. Trzyletni okres nie jest już związany z koniecznością spłacenia przez dłużnika wszystkich kosztów procesowych i 35 procent zadłużenia w tym czasie, jak to miało miejsce wcześniej


Koszty generowane w procesie upadłości konsumenckiej w Niemczech 

Proces upadłości konsumenckiej w Niemczech, wiąże się z poniesieniem kosztów. Zaliczają się do nich:

1. Koszty związane z sądem.

2. Koszty zatrudnienia syndyka w tym pokrycie jego wynagrodzenia oraz wydatków. 

3. Opłaty prawne, w przypadku gdy konsument zdecyduje się na skorzystanie z usług prawnika.

Warto zaznaczyć, że to dłużnik jest odpowiedzialny za pokrycie tych kosztów. Dokładniej mówiąc, środki na ich sfinansowanie pochodzą z masy upadłościowej. Masa ta obejmuje majątek, który dłużnik posiadał przed wszczęciem procedury upadłościowej, a także ten, który nabył w trakcie trwania procesu. Jednak uwzględniane są tylko te aktywa, które mogą być skonfiskowane. W przypadku, gdy masa upadłości nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów postępowania, konsument ma prawo złożyć wniosek o ich odroczenie. 


Obowiązki osoby będącej w upadłości konsumenckiej w Niemczech

W trakcie procesu upadłościowego, a także na etapie tzw. “dobrego postępowania”, dłużnicy muszą pamiętać o pewnych istotnych obowiązkach: 

1. Dłużnicy są zobowiązani do dokładnego ujawnienia swoich dochodów oraz posiadanych aktywów. To informacje istotne dla procesu upadłościowego.

2. Dłużnicy mają obowiązek podejmowania pracy lub podejmowania wysiłków w celu znalezienia zatrudnienia. Brak tego może wpłynąć negatywnie na proces upadłościowy.

3. W fazie” dobrego postępowania”, dłużnicy są zobowiązani do zwrócenia połowy spadków, darowizn czy wygranych z konkursów w całości, co może być istotne dla spłaty długów.

4. Dłużnicy muszą informować o wszelkich zmianach dotyczących swojego miejsca pracy i zamieszkania.

Naruszenie któregokolwiek z tych obowiązków może skutkować odmową umorzenia pozostałego zadłużenia, co z kolei może prowadzić do fiaska całej procedury upadłości konsumenckiej. Ponadto istnieje ryzyko, że postępowanie zakończy się niepowodzeniem, jeśli dłużnik zostanie skazany za przestępstwo związane z upadłością, marnuje swój majątek na szkodę wierzycieli, lub używa fałszywych informacji w celu uzyskania świadczeń socjalnych lub ukrycia swojej sytuacji finansowej. 

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Wróć na stronę główną MyPolacy.de

Źródło: schuldnerberatung.de
Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: belchonock

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie