Upoważnienia osoby przed sądem w Polsce: Jak to zrobić będąc w Niemczech?

· Autor:
Upoważnienia osoby przed sądem w Polsce: Jak to zrobić będąc w Niemczech?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Zdarza się, że po naszym wyjeździe za granicę, w Polsce wciąż mogą toczyć się sprawy sądowe z naszym udziałem. Przykładem może być tu np. sprawa o stwierdzenie nabycia spadku albo o dział spadku po śmierci jednego z członków naszej rodziny. Aby uniknąć konieczności stawiania się na rozprawy sądowe w Polsce, możemy ustanowić pełnomocnika, który w naszym imieniu będzie działał przed sądem.

To, kogo możemy powołać na pełnomocnika przed sądem cywilnym – np. w sprawach spadkowych – określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.).

Przepis art. 87 określa cztery grupy osób, którym może zostać udzielone pełnomocnictwo do działania w sprawie cywilnej:

1) Pełnomocnicy profesjonalni (adwokaci, radcowie prawni – we wszystkich sprawach, a także rzecznicy patentowi w sprawach własności przemysłowej i doradcy restrukturyzacyjni w sprawach restrukturyzacji i upadłości);

2) Osoby związane ze stroną określonym rodzajem umowy (sprawujące zarząd majątkiem lub interesami strony albo pozostające ze stroną w stałym stosunku zlecenia, o ile przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia);

3) Osoby występujące w danym postępowaniu (współuczestnik sporu);

4) Osoby będące członkami rodziny (małżonek, rodzeństwo, zstępni – tzn. np. dzieci, wnukowie, wstępni – tzn. rodzice, dziadkowie oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).

Ponadto istnieją dodatkowe przepisy regulujące, kto może zostać pełnomocnikiem w poszczególnych rodzajach spraw, np. w sprawach pracowniczych, konsumenckich czy związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

W niniejszym artykule skupimy się jednak na problematyce i konsekwencjach udzielenia pełnomocnictwa członkowi rodziny.

Powinniśmy pamiętać, aby udzielać pełnomocnictwa do zastępowania nas w procesie jedynie osobom, którym w pełni ufamy. W momencie udzielenia pełnomocnictwa udzielamy szerokich uprawnień do podejmowania czynności w procesie, które mogą mieć istotny wpływ na nasze interesy. Dlatego należy zawsze rozważyć, czy być może warto udzielić pełnomocnictwa osobie, która ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, a reprezentowanie strony przed sądem to jej profesja – tj. adwokatowi czy radcy prawnemu.

Udzielając pełnomocnictwa,  musimy liczyć się z tym, że odtąd cała korespondencja związana z daną sprawą sądową będzie kierowana do naszego pełnomocnika – nie do nas. Także terminy do złożenia pism w toku procesu, np. zażalenia, apelacji, będą biegły od momentu doręczenia danego postanowienia naszemu pełnomocnikowi. Jeśli nasz pełnomocnik okaże się niegodny zaufania i nie przekaże nam informacji o piśmie z sądu, to my poniesiemy tego konsekwencje – np. złożona przez nas po terminie apelacja zostanie odrzucona. Ponadto, z mocy samego prawa – o ile czynności te nie zostały wyraźnie wyłączone w danym pełnomocnictwie – pełnomocnik może w naszym imieniu zawrzeć ugodę, zrzec się naszego roszczenia albo uznać powództwo.

Pełnomocnictwo najlepiej udzielić w zwykłej formie pisemnej. Nasz pełnomocnik powinien złożyć podpisane przez nas pełnomocnictwo do akt sprawy przy pierwszej czynności podejmowanej w naszym imieniu.

Istnieje też możliwość, że w naglących przypadkach po wniesieniu pozwu sąd dopuści określoną osobę do działania w imieniu strony bez przedłożenia pełnomocnictwa. Również taka osoba powinna jednak należeć do kategorii osób wskazanych przez art. 87 k.p.c. W takim przypadku sąd zakreśli termin, w jakim należy przedłożyć pełnomocnictwo lub przedstawić zatwierdzenie swej czynności przez stronę. Jeżeli termin upłynął bezskutecznie, sąd pominie czynności procesowe tej osoby.

Ustanowienie pełnomocnika nie wyklucza jednak możliwości wezwania do osobistego stawiennictwa, np. celem złożenia zeznań.

W przypadku, gdy wyemigrowaliśmy poza obszar Unii Europejskiej, mamy obowiązek ustanowić tzw. pełnomocnika do doręczeń. Taki pełnomocnik nie będzie uprawniony do działania w naszym imieniu (chyba że wyraźnie rozszerzymy jego pełnomocnictwo). W przeciwnym razie korespondencja kierowana do nas zostanie pozostawiona w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Obowiązek ustanawiania pełnomocnika do doręczeń nie dotyczy jednak osób mających miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Poznańskie Biuro VON ZANTHIER & SCHULZ jest do Państwa dyspozycji.

Łukasz Dachowski (radca prawny/doradca podatkowy)

Katarzyna Kowalewska (aplikant radcowski)

VON ZANTHIER & SCHULZ

ul. Garbary 56

PL  61-758 Poznań

T  0048  61  85 82 55 0

www.vonzanthier.com

Zdjęcie: pixabay.com, autor: FelixMittermeier

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie