Ustawa o narkotykach w Niemczech, czyli co mówi o przestępstwach i jakie są kary

· Autor:
Ustawa o narkotykach w Niemczech, czyli co mówi o przestępstwach i jakie są kary
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Niemiecka ustawa o narkotykach (BtMG) jasno mówi o tym, co jest klasyfikowane jako przestępstwo na tle narkotykowym i jakie są kary za popełnienie jednego z nich. Oprócz tego warto wiedzieć, kiedy prokurator może umorzyć postępowanie oraz w jakich przypadkach sądy mogą skierować skazaną osobę na terapię.

W niemieckim prawie karnym wyróżnia się wiele rodzajów naruszeń, od drobnych wykroczeń po poważne przestępstwa. Warto znać różnicę między nimi, aby lepiej zrozumieć, z czym się wiąże każdy rodzaj przewinienia, szczególnie jeśli mowa jest o narkotykach, które w związku z legalizacją marihuany w Niemczech, z czasem mogą zyskać coraz większe zainteresowanie. 


Co mówi ustawa o narkotykach w Niemczech?

Ustawa o narkotykach w Niemczech określa zasady dotyczące substancji uznawanych za narkotyki, regulując ich produkcję, posiadanie, handel i konsumpcję. BtMG (Betäubungsmittelgesetz) rozróżnia różne typy przestępstw, określone konkretnymi paragrafami: 

Posiadanie narkotyków (§ 29 BtMG)

Posiadanie narkotyków, nawet w niewielkich ilościach, jest przestępstwem i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Handel narkotykami (§ 29 BtMG)

Sprzedaż, dystrybucja i inne formy handlu narkotykami są surowo karane. W zależności od ilości i rodzaju substancji, kary mogą być bardzo wysokie.

Import i eksport narkotyków (§ 30 BtMG)

Przewóz narkotyków przez granice państwowe, zarówno w celach komercyjnych, jak i osobistych, jest surowo zabroniony i wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Uprawa i produkcja narkotyków (§ 29 BtMG)

Hodowla roślin z których produkowane są narkotyki oraz produkcja substancji psychoaktywnych są przestępstwami, za które grożą wysokie kary.

Kary za naruszenia BtMG mogą obejmować grzywny oraz kary więzienia, sięgające kilku lat. Dokładna wysokość kary zależy od licznych czynników, takich jak ilość narkotyków, rodzaj substancji oraz okoliczności łagodzące lub obciążające. 


Co sądy w Niemczech biorą pod uwagę w przypadku przestępstw narkotykowych?

Przy ocenie wymiaru kary wymierzanej w związku z popełnieniem przestępstwa narkotykowego w Niemczech, sądy biorą pod uwagę różne czynniki. Istotne jest, czy oskarżony działał w zorganizowanej grupie przestępczej, czy popełnił przestępstwo po raz pierwszy, a także czy okoliczności osobiste mogą wpłynąć na łagodniejsze traktowanie. Oprócz powyższych, brane są także pow uwagę: 

Rodzaj i Ilość posiadanych narkotyków

Substancje takie jak heroina czy kokaina są traktowane znacznie surowiej. Ilość narkotyku również odgrywa kluczową rolę - większa ilość oznacza zazwyczaj surowszą karę.

Charakter popełnionego przestępstwa

Handel narkotykami zazwyczaj wiąże się z poważniejszymi konsekwencjami niż posiadanie ich na własny użytek. Przestępstwa związane z dystrybucją są szczególnie piętnowane przez niemieckie prawo.

Przeszłość kryminalna 

Osoby z wcześniejszymi wyrokami skazującymi mogą spodziewać się bardziej dotkliwych kar. Recydywa stanowi istotny czynnik obciążający.

Sytuacja życiowa oskarżonego

Sąd często bierze pod uwagę osobiste okoliczności oskarżonego. Przykładowo, uzależnienie od narkotyków może wpłynąć na złagodzenie wyroku, jeśli osoba podejmie leczenie.

Współpraca z organami ścigania

Osoby, które przyznają się do winy i współpracują z wymiarem sprawiedliwości, mogą liczyć na łagodniejsze traktowanie. Szczególnie istotna jest gotowość do udzielenia informacji o dostawcach i współpracownikach.


Kary za posiadanie narkotyków w Niemczech 

Posiadanie narkotyków w Niemczech, to jedno z najczęściej spotykanych naruszeń ustawy BtMG. Kary za takie przestępstwo mogą być bardzo zróżnicowane, w zależności od ilości substancji i okoliczności.

W przypadku posiadania niewielkich ilości narkotyków w Niemczech, przeznaczonych na własny użytek, procedura często kończy się wstrzymaniem postępowania lub nałożeniem kary pieniężnej. Prokuratura ma także możliwość umorzenia sprawy.

Posiadanie większych ilości narkotyków w Niemczech, może skutkować grzywną lub karą więzienia do 5 lat. W takich przypadkach sądy dokładnie analizują okoliczności, w jakich doszło do posiadania narkotyków, oraz jakie jest ich docelowe przeznaczenie. Przy szczególnie dużych ilościach, prawo przewiduje surowsze kary. W najbardziej poważnych przypadkach, kara pozbawienia wolności wynosi od 1 do 15 lat. Zgodnie z § 29 ust. 1 BtMG, uprawa, produkcja, handel, import oraz eksport narkotyków bez zezwolenia w Niemczech, są surowo karane.

Artykuł 29 ust. 1 BtMG precyzuje: Kto bez zezwolenia uprawia, produkuje, handluje środkami odurzającymi, przywozi je, wywozi bez obrotu, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu albo karze grzywny. 


Kary za handel i produkcję narkotyków w Niemczech 

Podstawowy rodzaj przestępstwa związany z handlem i produkcją narkotyków w Niemczech, jest zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 15 lat. W szczególnych przypadkach, gdy skala przestępstwa jest znaczna lub istnieją dodatkowe okoliczności obciążające, kara ta może być jeszcze wyższa.

Przypadki uznawane za szczególnie poważne, jak handel na dużą skalę, narażanie zdrowia wielu osób, czy działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, są karane jeszcze surowiej. Kara pozbawienia wolności w takich sytuacjach wynosi co najmniej 5 lat, a w skrajnych przypadkach może sięgnąć nawet dożywocia.

Zgodnie z § 29a BtMG: Kto nielegalnie handluje narkotykami w dużych ilościach, produkuje je lub sprzedaje w dużych ilościach, albo posiada je bez uzyskania zezwolenia, podlega karze pozbawienia wolności nie krótszej niż rok. Do szczególnie poważnych przypadków zalicza się również zorganizowany handel narkotykami lub narażanie zdrowia wielu osób, zgodnie z art. 30a BtMG.


Terapia zamiast kary za przestępstwo narkotykowe w Niemczech 

Ustawa o narkotykach w Niemczech (BtMG) przewiduje możliwość zastosowania terapii jako alternatywy dla kary więzienia w przypadkach związanych z uzależnieniem od narkotyków. Zasada ta, opierająca się na idei „pomoc zamiast kary”, ma na celu wspieranie resocjalizacji osób uzależnionych.

Zgodnie z § 35 BtMG, sąd może odroczyć wykonanie kary więzienia na rzecz terapii, jeśli zostaną spełnione określone warunki tj. przestępstwo musi być bezpośrednio związane z uzależnieniem od narkotyków, przewidywana kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 2 lat oraz sprawca musi wyrazić zgodę na poddanie się terapii.

Jeśli spełnione zostaną powyższe wymagania, sąd może zawiesić wykonanie kary i zamiast tego nałożyć obowiązek odbycia terapii. W przypadku pomyślnego zakończenia terapii, zgodnie z § 36 BtMG, możliwe jest całkowite odstąpienie od wymierzenia kary.

Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieThreadsYouTubeTwitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de. 

Znajdź adwokata lub radcę prawnego w Niemczech

Zdjęcie: Depositphotos.com, autor: zolnierek
Źródło: anwalt.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie