Obowiązki pracodawcy w przypadku choroby pracownika

· Autor:
Obowiązki pracodawcy w przypadku choroby pracownika
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Nie jesteś zdolny do pracy ze względu na chorobę i zastanawiasz się, jakie w związku z tym masz prawa i obowiązki wobec pracodawcy?

Pracobiorca, który przepracował minimum cztery tygodnie u nowego pracodawcy, ma prawo do dalszej wypłaty pensji w przypadku choroby (Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall) przez okres do sześciu tygodni. Umowy zbiorowe od tej reguły mogą przewidywać wyjątki. Pracobiorca musi być niezdolny do pracy, którą powinien wykonywać na podstawie umowy o pracę, ze względu na chorobę albo brać udział w rehabilitacji zleconej przez lekarza. Pracodawca ale nie musi wypłacić dalszej pensji, jeżeli pracobiorca sam zawinił chorobie, przykładowo spowodował wypadek drogowy po spożyciu alkoholu.

Okres wypłaty

Pracodawca musi wypłacać pensję przez okres do sześciu tygodni, potem osoby ubezpieczone w ustawowych kasach chorych (gesetzliche Krankenversicherung) otrzymają zasiłek chorobowy (Krankengeld) z tych kas. Okres ten może być przerwany przez czas, w którym pracobiorca chwilowo wyzdrowiał. W okresie dwunastu miesięcy zsumuje się dni tej samej choroby i jeżeli pracobiorca zużył w tym okresie sześć tygodni, to pracodawca nie musi wypłacać dalej pensji. Po sześciu miesiącach zdolności do pracy, bieg okresu dwunastu miesięcy rozpoczyna się od nowa. Ograniczenia te nie dotyczą sytuacji, w której pracobiorca zachoruje na nową chorobę. Dla nowej choroby znowu ma pełne sześć tygodni prawo do dalszej wypłaty pensji. Jeżeli pracobiorca zachoruje w trakcie urlopu, nie zużywa dni urlopowych w trakcie trwania choroby. Jeżeli pracodawca ze względu na chorobę wypowie umowę o pracę, pracobiorca nie traci prawa do dalszej wypłaty pensji też za okres po zakończeniu umowy o pracę aż okres sześciu tygodni nie minie. To samo dotyczy sytuacji, jeżeli pracobiorca wypowie umowę bezterminowo ze względu na winę pracodawcy.

W innej sytuacji są urzędnicy, żołnierze oraz sędziowie. Ich nie obowiązuje maksymalny okres sześciu tygodni. Państwo wypłaca im bez ograniczeń pensję, może ale zażądać zbadanie przez lekarza publicznej służby zdrowia (Amtsarzt). Jeżeli lekarz stwierdzi, że chory trwale nie nadaje się już na służbę państwową, to państwo może go przenieść w stan spoczynku przy wypłacie emerytury (Pension).

Wysokość wypłaty

Pracodawca ma prawo do wypłaty pensji uzgodnionej w umowie o pracę. Nie bierze się ale z reguły pod uwagę nadgodzin. Jeżeli pracobiorca ale regularnie robił nadgodziny i przez to miał wyższą pensję, w trakcie choroby to otrzyma też wyższe wynagrodzenie. Jeżeli pracobiorca otrzymywał wynagrodzenie akordowe (Akkordlohn), to wypłata pensji powinna się orientować na średnim wynagrodzeniu w ostatnim czasie. W przypadku zarządzenia pracy w niepełnym wymiarze godzin (Kurzarbeit), pracobiorca również otrzyma zredukowaną pensję. Od pensji w przypadku choroby potrąca się podatki i składki kas socjalnych jak od zwykłego wynagrodzenia.

Obowiązki pracobiorcy

Pracobiorca musi bez zwłoki poinformować pracodawcę o chorobie (Krankmeldung) oraz kasę chorych w ciągu tygodnia. Powiadomienie powinno też zawierać informacje o przewidywalnym okresie trwania choroby oraz o tym, czy osoba trzecia zawiniła niezdolności do pracy. Jest to istotne, jeżeli pracodawca lub kasa chorych będą zgłaszać roszczenia regresu wobec osoby, która przykładowo zawiniła wypadkowi, w którym ucierpiał pracobiorca. Jeżeli niezdolność do pracy trwa dłużej niż trzy dni, to pracobiorca czwartego dnia musi przedstawić pracodawcy atest lekarza, potocznie w Polsce zwany L4, z którego wynika przypuszczalny okres trwania choroby. Inaczej pracodawca może wstrzymać dalszą wypłatę pensji, chyba że pracobiorca może udowodnić, że brak przedłożenia atestu nie wystąpił z jego winy. Jeżeli dojdzie do sporu o dalszą wypłatę pensji w przypadku choroby, pracobiorca może zwrócić się sam lub za pomocą swojego adwokata do sądu pracy.

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Wybraliśmy dla Ciebie