Zakładasz działalność gospodarczą? Na którą formę prawną powinieneś się zdecydować?

· Autor:
Zakładasz działalność gospodarczą? Na którą formę prawną powinieneś się zdecydować?

Dobór formy prawnej przedsiębiorstwa jest szczególnie ważny. To decyzja, której nie unikniesz. Jeśli zaczynasz firmę w pojedynkę, to odtąd będziesz pracował na jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku współpracy kilku osób najczęściej ma się do czynienia ze spółką cywilną i jawną.

Wpis do rejestru handlowego

Przedsiębiorsto handlowe należy wpisać do rejestru handlowego. Natomiast małe firmy mają wybór. Wpisać trzeba też następujące formy prawne: e.K. (zarejestrowany podmiot handlowy), OHG (spółka jawna), KG (spółka komandytowa), UG (spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością), GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), AG (spółka akcyjna). Wpisując je do rejestru, należy przestrzegać specjalnych formalności. W przypadku firmy jednoosobowej w nazwie powinno znaleźć się dookreślenie, jak e.K, e.Kffr lub e.Kfm.

Zalety rejestracji w rejestrze handlowym

Zaletą rejestracji jest m.in. to, że przedsiębiorca może udzielać swoim pracownikom pełnomocnictwa i ma prawo występować pod nazwą swojej firmy (a nie pod własnym nazwiskiem). A to sprawia, że firma wygląda na bardziej renomowaną i poprawia jej wizerunek. W dodatku wyłącznie spółki odnotowane w rejestrze można sprzedawać, zapisywać w spadku lub dzierżawić. Tylko zarejestrowane firmy mogą otwierać niezależne oddziały. Co więcej, niektóre banki, przedsiębiorstwa i stowarzyszenia handlowe wejdą w relacje biznesowe tylko z firmami wymienionymi w rejestrze handlowym. Z drugiej strony rejestracja niesie też ze sobą pewne wady. Nakłada ona na przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia podwójnej księgowości i sporządzania bilansu zgodnie z Kodeksem spółek handlowych. Jest to bardziej czasochłonne niż obliczenie zwykłego bilansu zysków i strat. Takie spółki podlegają też bardziej rygorystycznym wymogom prawnym, np. muszą natychmiast informować swoich dostawców o otrzymaniu wadliwego towaru, tak, by zachować prawo do roszczeń gwarancyjnych.

Cechy charakterystyczne wybranych form prawnych

Jednoosobowa działalność gospodarcza (Einzelfirma)

To zdecydowanie najbardziej rozpowszechniona forma prawna w Niemczech i najłatwiejsza do założenia. Tę formę nadaje się automatycznie, jeśli nie wybrało się innej struktury. Firmą zarządza niezależnie i wyłącznie jej właściciel. Oczywiście nadal może zatrudniać pracowników. Ta forma prawna dobra jest dla osób lubiących pracować samotnie. Nie wymaga się tu minimalnego kapitału i wpisu w rejestrze handlowym. Za firmę odpowiada właściciel całym swoim majątkiem. Nazwa przedsiębiorstwa musi zawierać imię i nazwisko właściciela. Firmę obowiązkowo trzeba zgłosić w Gewerbeamt. Gdy tego się wymaga, należy też uzyskać licencję.

Spółka cywilna (GbR, czyli Gesellschaft burgerlichen Rechts)

Jest najprostszą formą wieloosobowej działalności. Nadaje się ją automatycznie, gdy osoby ze sobą współpracują, by osiągnąć ten sam cel handlowy, np. poprzez przygotowanie biznesplanu w celu wspólnego prowadzenia biznesu. Mimo że pisemna umowa o partnerstwie nie jest niezbędna, warto ją spisać. W przeciwnym razie przepisy niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) stosuje się automatycznie. Stąd też tę formę zwykło się nazywać spółką prawa cywilnego – BGB-Gesellschaft. Spółką zarządzają i reprezentują ją w równym stopniu partnerzy, podejmują decyzje wspólnie. To oznacza, że aby zawrzeć jakąkolwiek legalną transakcję, muszą działać jak jeden. Jako że w praktyce może się to okazać niewygodne, można określić w umowie partnerskiej, kto będzie firmą zarządzał, a kto ją reprezentował. Wspólnicy odpowiadają za firmę (w tym za wspólnika) majątkiem prywatnym. Jeżeli spółka rozrasta się do takich rozmiarów, że zaczyna mieć charakter przedsiębiorstwa handlowego, to zgodnie z prawem przekształca się w spółkę jawną. Profil spółki GbR: odpowiednia dla co najmniej dwóch partnerów, brak wymaganego minimalnego kapitału, nie ma potrzeby wpisywać się do rejestru handlowego, nieograniczona i solidarna odpowiedzialność wszystkich partnerów, w oznaczeniu firmy muszą być podane imiona i nazwiska wszystkich wspólników oraz przyrostek GbR, o działalności należy powiadomić Urząd ds. Działalności Gospodarczej.

Spółka jawna (OHG, czyli Offene Handelsgesellschaft)

Do utworzenia spółki potrzebnych jest przynajmniej dwóch partnerów. Każdy ma prawo zarządzać i reprezentować spółkę indywidualnie. Czynności prawne mogą być realizowane przez partnerów z osobna. Osobne uzgodnienia można zapisać w umowie partnerskiej. Nie wymaga się minimalnego kapitału. Wpis w rejestrze handlowym jest obowiązkowy, podobnie jak w Gewerbeamt.

Spółka komandytowa (KG, czyli Kommanditgesellschaft)

Główną różnicą między KG a OHG jest to, że odpowiedzialność ogranicza się do określonej wysokości w odniesieniu do jednego lub więcej partnerów (komandytariuszy), którzy odpowiadają do wysokości zainwestowanych pieniędzy. Partner z nieograniczoną odpowiedzialnością to komplementariusz, w którego rękach leży zarządzanie spółką. Ta forma prawna pozwala na proste wzmocnienie bazy kapitałowej, angażując kolejnych komandytariuszy (którzy jednak nie mają uprawnień do podejmowania decyzji w odniesieniu do bieżącej działalności spółki). Zaleca się sporządzenie pisemnej umowy. Konieczny jest wpis w rejestrze handlowym, jak i w Gewerbeamt.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH, czyli Gesellschaft mit beschrankter Haftung) Nie jest przypadkiem, że ta forma prawna jest najpopularniejszą w Niemczech, zaraz po jednoosobowej działalności gospodarczej. Dzieje się tak, gdyż odpowiedzialność ogranicza się do poziomu aktywów. W przypadku upadłości wierzyciele na ogół nie mają dostępu do osobistych majątków partnerów, a tylko do sumy aktywów, tj. kapitału zakładowego. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 25 tysięcy euro, z czego przynajmniej połowa musi być zdeponowana przed uruchomieniem firmy. Nie musi to być gotówka, mogą to być aktywa trwałe. Spółkę może założyć jedna lub więcej osób. Może nią zarządzać pracownik. Spółka posiada osobowość prawną. Należy ją zgłosić w rejestrze handlowym i Gewerbeamt.

Spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością (UG, czyli Unternehmergesellschaft) To specyficzna forma spółki GmbH. Zasadniczo stosuje się te same przepisy co w przypadku GmbH, jednak minimalny wymagany kapitał to 1 euro. Forma ta odpowiednia jest dla jednego lub większej liczby partnerów. Spółka posiada osobowość prawną. Musi być zgłoszona z rejestrze handlowym i Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej.

Ewa Kuchta

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/osoby-cz%C5%82owiek-m%C4%99%C5%BCczyzna-biznesu-731479/, autor: Unsplash

Aplikacja MyPolacy.de
Informacje o publikacji
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie