Zatrzymane prawo jazdy w Niemczech. Czy mogę jeździć w Polsce?

· Autor:
Zatrzymane prawo jazdy w Niemczech. Czy mogę jeździć w Polsce?
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Zatrzymane prawo jazdy w Niemczech to sytuacja, która może wzbudzić wiele obaw i utrudnień w codziennym funkcjonowaniu. Decyzja taka może być wynikiem różnych czynników, takich jak przekroczenie prędkości, prowadzenie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub popełnienie poważnych wykroczeń drogowych.

Skutki zatrzymania prawa jazdy w Niemczech mogą wykraczać poza granice tego kraju. Osoby, którym odebrano uprawnienia do prowadzenia pojazdów w Niemczech, często zastanawiają się, czy mogą nadal jeździć w innych krajach, w tym w Polsce. To zrozumiałe pytanie, ponieważ mobilność i możliwość samodzielnego poruszania się są niezwykle istotne w dzisiejszym świecie.

Polskie prawo jazdy zatrzymane w Niemczech 

Zatrzymanie prawa jazdy w Niemczech oznacza tymczasowe odebranie kierowcy uprawnień do prowadzenia pojazdów na terenie tego kraju (mówi o tym ustawa o ruchu drogowym StVG). Jest to decyzja podejmowana przez właściwe organy lub instytucje w odpowiedzi na popełnione wykroczenia drogowe i naruszenia przepisów drogowych.
 

§3, pkt. 1, ustawy o ruchu drogowym StVG, cofnięcie prawa jazdy (Entziehung der Fahrerlaubnis), mówi o tym że: 

Jeżeli okaże się, że ktoś nie nadaje się lub nie posiada kwalifikacji do kierowania pojazdami silnikowymi, organ wydający prawo jazdy cofa mu prawo jazdy. W przypadku zagranicznego prawa jazdy cofnięcie skutkuje pozbawieniem Cię prawa do posługiwania się prawem jazdy w Niemczech, nawet jeśli opiera się ono na innych przepisach.


Kiedy kierowca zostaje zatrzymany, oddaje swoje prawo jazdy policji lub innemu organowi kontrolującemu. Zatrzymanie prawa jazdy może nastąpić zarówno na miejscu kontroli drogowej, jak i na podstawie późniejszego postępowania lub decyzji administracyjnej.

§3, pkt. 5, ustawy o ruchu drogowym StVG, cofnięcie prawa jazdy (Entziehung der Fahrerlaubnis): 

Organ ds. praw jazdy może powiadomić policję o administracyjnym lub sądowym cofnięciu prawa jazdy lub o istnieniu zakazu prowadzenia pojazdów, o ile jest to konieczne w indywidualnych przypadkach do nadzoru policyjnego w ruchu drogowym.


Najczęstsze przyczyny zatrzymania prawa jazdy w Niemczech 

Oto kilka najczęstszych przyczyn, z którymi wiąże się zatrzymanie prawa jazdy w Niemczech:

  • Przekroczenie prędkości: Jedną z głównych przyczyn zatrzymania prawa jazdy jest przekroczenie dozwolonej prędkości. Obecnie zgodnie z niemieckimi przepisami kodeksu drogowego, prawo jazdy można stracić na miesiąc przekraczając prędkość w obszarze zabudowanym w przedziale od 21 - 25 km/h, i otrzymując jeden punkt karny. Zatrzymanie prawa jazdy na okres dwóch miesięcy w Niemczech następuje, gdy zostanie przekroczona prędkość w przedziale od 51 - 60 km/h (2 punkty karne), a na trzy miesiące prawo jazdy zostaje wstrzymane, gdy osoba kierująca pojazdem przekroczy dozwoloną prędkość o 61-70 km/h (2 punkty karne). Powtarzające się naruszenia przepisów dotyczących prędkości mogą prowadzić do zatrzymania prawa jazdy na dłuższy okres czasu. 
  • Prowadzenie pod wpływem alkoholu lub narkotyków: Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest poważnym wykroczeniem i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze. Jeśli kierowca zostanie zatrzymany i stwierdzona zostanie u niego obecność alkoholu lub narkotyków w organizmie, może to skutkować zatrzymaniem prawa jazdy w momencie, gdy czyn ten jest przez niego dokonywany notorycznie, o czym mówi § 24 ustawy o ruchu drogowym StVG. W takim przypadku grozi grzywna w wysokości 1500 euro, zakaz prowadzenia pojazdów na okres trzech miesięcy oraz dwa punkty karne. 
  • Popełnienie poważnego wykroczenia drogowego: Poważne wykroczenia drogowe, takie jak spowodowanie wypadku drogowego i ucieczka z miejsca zdarzenia, powodują zatrzymanie prawa jazdy o czym mówi art. 142 kodeksu karnego (StGB). Oprócz tego, prawo jazdy może być wstrzymane za nieodpowiedzialne zachowanie za kierownicą do których zalicza się jazda na czerwonym świetle - w takim przypadku właściwy organ może podjąć decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, jeśli światło koloru czerwonego paliło się dłużej niż jedną sekundę i kierowca mimo to przejechał przez skrzyżowanie, ignorując sygnalizację świetlną.
  • Kumulacja punktów karnych: W Niemczech istnieje system punktowy, w którym kierowca otrzymuje punkty karne za różne wykroczenia drogowe. Jeśli kierowca przekroczy określoną liczbę punktów w określonym czasie, może to prowadzić do zatrzymania prawa jazdy. Gdy kierowca osiąga 8 punktów karnych, otrzymuje on oficjalne ostrzeżenie od odpowiednich organów. Jednak prawo jazdy nie zostaje wtedy zatrzymane. Przy drugim przekroczeniu 8 punktów lub osiągnięciu 8 punktów karnych po otrzymaniu ostrzeżenia, prawo jazdy może zostać zatrzymane ale tylko na podstawie wydanej decyzji administracyjnej przez właściwy organ. 

Należy pamiętać, że powyższe przyczyny stanowią jedynie przykłady i istnieje wiele innych czynników, które mogą prowadzić do zatrzymania prawa jazdy w Niemczech. Każde naruszenie przepisów drogowych może wiązać się z konsekwencjami, które zostaną wyciągnięte przez odpowiednie organy i instytucje. 


Instytucje odpowiedzialne za zatrzymanie prawa jazdy w Niemczech

W Niemczech za zatrzymanie prawa jazdy odpowiedzialne są różne instytucje, egzekwujące przestrzeganie przepisów drogowych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych bezwzględnie potrzebnych do tego, aby prawo jazdy zostało zgodnie z niemieckim prawem, zatrzymane. 

  • Policja: Policja jest jedną z głównych instytucji odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów drogowych i kontrolę ruchu drogowego w Niemczech. Funkcjonariusze policji mają uprawnienia do zatrzymywania kierowców i weryfikowania ich dokumentów, w tym prawa jazdy. Jeśli zostaną stwierdzone naruszenia przepisów drogowych lub wykroczenia, policja może zatrzymać tymczasowo prawo jazdy, ale nie może określić na jaki okres zostaje zatrzymane, ponieważ taką decyzję wydaje odpowiedni organ na drodze postępowania administracyjnego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy funkcjonariusze policji zatrzymają osobę kierującą, która wcześniej dopuściła się poważnych przestępstw - w takim przypadku prawo jazdy jest automatycznie przez nich zatrzymywane na czas postępowania. 
  • Wydział Komunikacji (Straßenverkehrsamt): Wydział Komunikacji jest często odpowiedzialny za sprawy związane z prawem jazdy i rejestracją pojazdów. Po zatrzymaniu prawa jazdy przez policję, dokument ten jest zwykle przekazywany do odpowiedniego wydziału komunikacji, który podejmuje dalsze działania w celu zawieszenia prawa jazdy i wydania ewentualnych kar lub sankcji.
  • Urząd Administracyjny (Verwaltungsbehörde): Urząd Administracyjny jest instytucją, która podejmuje decyzje administracyjne dotyczące zatrzymania prawa jazdy. Na podstawie informacji przekazanych przez policję lub dany wydział komunikacji, urząd ten podejmuje decyzję w sprawie zawieszenia prawa jazdy oraz określa okres i warunki tego zawieszenia. W przypadku poważniejszych wykroczeń drogowych, decyzję w sprawie zatrzymania prawa jazdy może podjąć również sąd.
  • Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur): Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej jest odpowiedzialne za ustalanie ogólnych przepisów dotyczących ruchu drogowego i kierowców. W ramach swoich kompetencji ministerstwo wprowadza przepisy dotyczące zatrzymania prawa jazdy i określa procedury związane z tym procesem.


Procedura zatrzymania prawa jazdy w Niemczech

Procedura w Niemczech po zatrzymaniu prawa jazdy może różnić się w zależności od okoliczności i powagi popełnionego wykroczenia. Jedna ogólnie przyjęte procedury mówią, że jeśli zostajesz zatrzymany przez policję w związku z naruszeniem przepisów drogowych, funkcjonariusz ma prawo zatrzymać prawo jazdy. Będziesz zobowiązany do przekazania dokumentu oraz podania innych informacji, których może potrzebować funkcjonariusz.

W niektórych przypadkach, po zatrzymaniu prawa jazdy, policja może wydać pouczenie lub nałożyć mandat karny. Dla poważniejszych naruszeń przepisów drogowych, takich jak jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków, przekroczenie prędkości lub spowodowanie wypadku, może być wymagane wszęcie dalszego postępowania (§3, pkt. 4, ustawy o ruchu drogowym StVG, cofnięcie prawa jazdy (Entziehung der Fahrerlaubnis).

Zatrzymane prawo jazdy jest zwykle przekazywane do odpowiedniego Wydziału Komunikacji (Straßenverkehrsamt) w celu podjęcia dalszych działań administracyjnych. Wydział Komunikacji prowadzi sprawę związaną z zatrzymaniem prawa jazdy, wydaje decyzje w sprawie zawieszenia. Okres zawieszenia zależy od powagi popełnionego wykroczenia i może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy. Decyzja jest przekazywana kierowcy w formie pisemnej.

Dla decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, istnieje możliwość złożenia odwołania. Procedura odwoławcza zależy od konkretnych przepisów prawnych i może wymagać przedstawienia odpowiednich argumentów i dokumentów które będą potwierdzały Twój sprzeciw. 


Zatrzymanie prawa jazdy w Niemczech a możliwość prowadzenia w Polsce

Ważne jest, aby zrozumieć, że prawa jazdy są wydawane przez poszczególne kraje i mają zwykle swoje ograniczenia terytorialne, jednak Polska będąca członkiem Unii Europejskiej podlega dyrektywie unijnej 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy. Dyrektywa ta jednoznacznie wskazuje, że popełnienie wykroczenia drogowego na terenie innego kraju UE, nie zwalnia osoby dokonującej takiego czynu i posiadającej prawo do kierowania pojazdami w Polsce, z odpowiedzialności od popełnionego wykroczenia drogowego na terenie danego kraju będącego członkiem Unii Europejskiej. 


Zasada wzajemnego uznania prawa jazdy

Każdy kraj ma swoje własne przepisy dotyczące uzyskiwania i uznawania prawa jazdy. W Polsce obowiązuje zasada wzajemnego uznawania praw jazdy wydanych w innych krajach Unii Europejskiej na podstawie art. 15 Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy. W chwili zatrzymania polskiego prawa jazdy w Niemczech, ważny jest okres zawieszenia prawa jazdy poza granicami kraju. Jeśli okres zawieszenia jest nadal ważny, polskie organy administracyjne nakładają ograniczenia lub zakaz prowadzenia pojazdów na terenie Polski na czas jego obowiązywania w Niemczech lub innym kraju Unii Europejskiej. Ustawa o ruchu drogowym w Niemczech, §3, pkt. 2, StVG, cofnięcie prawa jazdy (Entziehung der Fahrerlaubnis), wskazuje że wraz z zatrzymaniem prawa jazdy, dokument ten wygasa. W przypadku posiadania zagranicznego prawa jazdy, w tym z Polski, prawo do kierowania pojazdami silnikowymi w Niemczech wygasa. Po zatrzymaniu prawa jazdy należy powiadomić organ wydający prawo jazdy oraz przedłożyć otrzymaną decyzję administracyjną (najlepiej przetłumaczoną na język polski, poświadczoną pieczęcią tłumacza przysięgłego, jeśli prawo jazdy zostało wydane na terenie RP). 


Polskie obywatelstwo i stałe zameldowanie w Polsce

Jeśli kierowca ma polskie obywatelstwo lub zamieszkuje na stałe w Polsce, może być zobowiązany do zgłoszenia zawieszenia prawa jazdy w Niemczech polskim organom administracyjnym - w tym przypadku będzie to odpowiedni wydział komunikacji. Należy również pamiętać, że prowadzenie pojazdów w Polsce z zatrzymanym prawem jazdy w Niemczech, może skutkować nałożeniem mandatu lub grzywny finansowej przez policję czy też inne odpowiednie organy egzekwujące przepisy drogowe. W niektórych przypadkach, szczególnie gdy prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy jest uznawane za poważne naruszenie, może nastąpić konfiskata pojazdu do czasu rozwiązania sprawy przez sąd lub organy administracyjne. Ponadto, konsekwencją prawną z jaką należy się liczyć, to wpis do rejestru karnego, ograniczenia w uzyskiwaniu lub odnowieniu prawa jazdy w przyszłości, czy nałożenie zakazu prowadzenia pojazdów przez określony czas. 


Odzyskanie prawa jazdy po zatrzymaniu w Niemczech

Przede wszystkim należy poczekać do momentu, gdy otrzymasz decyzję w formie pisemnej dotyczącą zatrzymania prawa jazdy. Przeczytaj ją dokładnie i zapoznaj się z okresem zawieszenia prawa jazdy, warunkami jego odzyskania oraz dalszymi krokami, które musisz podjąć. Zgodnie z treścią decyzji wykonaj wszelkie wymagane kroki - konieczne jest złożenie wniosku o przywrócenie prawa jazdy. Przywrócenie prawa jazdy nie oznacza konieczności ponownego wykonania egzaminu na prawo jazdy. Jest to proces składania wniosku w celu ponownego wydania prawa jazdy.

Gdy właściwy wydział urzędu lub organ ds. praw jazdy ma wątpliwości co do umiejętności prowadzenia pojazdu przez daną osobę, może zażądać ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy zgodnie z § 20 ust. 2 FeZ. Jeżeli okres zawieszenia prawa jazdy wynosił więcej niż dwa lata, konieczne jest faktyczne odnowienie prawa jazdy. Oznacza to, że należy ponownie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.

W przypadku ubiegania się o nowe prawo jazdy, może być konieczne przedstawienie dowodu, że nie ma już zagrożenia dla ruchu drogowego. Przykładem może być zaświadczenie o abstynencji czy przebytych szkoleniach. 

Po spełnieniu wszystkich warunków lub przejściu przez proces egzaminacyjny, otrzymasz zgodę na odzyskanie prawa jazdy. Organ odpowiedzialny wyda nowe prawo jazdy lub w przypadku jego zatrzymania, zwróci wcześniej zatrzymane prawo jazdy. 

Warto zauważyć, że proces odzyskania prawa jazdy po zatrzymaniu w Niemczech może być skomplikowany i zróżnicowany w zależności od indywidualnych okoliczności i przepisów. Dlatego zawsze zalecany jest kontakt z odpowiednimi organami administracyjnymi w celu uzyskania dokładnych informacji i wsparcia w procesie odzyskiwania prawa jazdy, a jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana i prawnie nie do rozwiązania podczas kontaktu z odpowiednim organem administracyjnym, należy rozważyć konsultację z prawnikiem specjalizującym się w prawie drogowym. 

Bądź z nami na bieżąco. Obserwuj MyPolacy.de na FacebookuInstagramieYouTube i Twitterze

Masz temat który może nas zainteresować lub chcesz się podzielić z nami informacjami? Napisz do nas maila na adres redakcja@mypolacy.de

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
Berlin, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie