Regulamin


I Preambuła i definicje


§ 1. Portal internetowy MyPolacy.de jest serwisem skierowanym przede wszystkim do Użytkowników mieszkających i pracujących w Republice Federalnej Niemiec, oferujący dostęp do informacji kulturalnych, politycznych oraz innych, umożliwiający nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, wyrażanie swoich opinii oraz promocję własnych usług, w tym poprzez publikację materiałów reklamowych.


§ 2. Regulamin określa warunki korzystania z Portalu internetowego, w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników. 


§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:


1)    Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, określający w szczególności warunki korzystania z Portalu MyPolacy.de, prawa i obowiązki Portalu MyPolacy.de oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zakres odpowiedzialności Portalu MyPolacy.de z tytułu świadczonych usług; 


2) MyPolacy.de - należy przez to rozumieć właściciela portalu Expat Social Media GmbH Wurmstr. 55 - 82166 Grafelfing - Germany, Steuernummer: 143/135/71506, Ust-IdNr. / Nr. EU - VAT: DE311270298. 


3) Operator serwisu MyPolacy.de - należy przez to rozumieć Polonia Online spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Karpacka 24/B16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
 0000576002, NIP 5472155741, REGON: 362502209;


3) Portal Mypolacy.de - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem http://www.mypolacy.de, którego właścicielem jest Expat Social Media GmbH; 


4) Użytkowniku - należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub osobę prawną, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal MyPolacy.de, przy czym serwisy nie wymagające rejestracji są powszechnie dostępne bez ograniczeń wiekowych.


5) Koncie - należy przez to rozumieć Konto Użytkownika, utworzone po zarejestrowaniu się na Portalu.


6) Loginie -  należy przez to rozumieć ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika na Portalu MyPolacy.de na etapie tworzenia konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Portalu MyPolacy.de, w sposób nienaruszający zasad etyki oraz zawierający dla kont firmowych nazwę firmy oraz dla kont prywatnych unikalny, łatwo identyfikowalny nickname lub imię i nazwisko. Login nie może zawierać nazwy posiadającej znamion praktyk o nazwie SPAM. 


7) Administratorze - należy przez to rozumieć osobę lub osoby wyznaczone przez MyPolacy.de, odpowiedzialne za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkowników oraz za wsparcie techniczne.


II Świadczenie usług drogą elektroniczną.


1. Użytkownikiem Portalu MyPolacy.de może być osoba fizyczna, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.


2. Konto osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej może założyć tylko i wyłącznie osoba uprawniona do tego przez tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do założenia konta w imieniu podmiotu, o którym mowa powyżej. 


3. Korzystając z Portalu MyPolacy.de lub rejestrując się na Portalu MyPolacy.de oraz tworząc Konto, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


4. W braku zgody na niektóre lub wszystkie postanowienia Regulaminu, Użytkownik winien niezwłocznie opuścić Portal MyPolacy.de, a nadto usunąć swoje Konto, o ile takie posiada. 


5. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Portal MyPolacy.de może wezwać Użytkownika do zaniechania naruszeń i niezwłocznego usunięcia ich skutków, a nawet usunąć Konto i podjąć dalsze kroki prawne.


6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.


7. Korzystanie z usług Portalu MyPolacy.de jest co do zasady nieodpłatne, z wyjątkiem usług odpłatnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Portalu MyPolacy.de oraz modyfikację usług odpłatnych w zakresie odpowiadającym wysokości opłat. Wprowadzenie odpłatności nowej usługi wymaga każdorazowo zmiany Regulaminu. Informacja o usłudze odpłatnej wyświetlana jest w formie komunikatu bezpośrednio przed rozpoczęciem korzystania z niej przez Użytkownika. 


8. Portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu i zakresu działania Portalu oraz świadczenia usług. Niektóre usługi mogą zostać zmienione, zawieszone lub usunięte. W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługują względem Portalu MyPolacy.de żadne roszczenia.


9. Korzystając z Portalu MyPolacy.de, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od MyPolacy.de oraz partnerów handlowych, w szczególności reklam, w tym poprzez wyświetlanie ich w serwisie, na Koncie Użytkownika oraz otrzymywanie ich na wskazany w procesie rejestracji adres mailowy.


10. W celu korzystania z niektórych serwisów lub usług, konieczne jest założenie i posiadanie Konta Użytkownika. 


III Rejestracja i Konto


1. Użytkownik rejestruje się wypełniając formularz dostępny na stronie Portalu MyPolacy.de. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. W procesie rejestracji Użytkownik podaje w szczególności następujące dane: Kraj pochodzenia, Region, Miasto, Data urodzenia, Płeć, Nick name, Adres email, Hasło.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu, Użytkownik otrzymuje możliwość edycji swojego profilu i możę dobrowolnie uzupełnić go, w zależności od dostępnych funkcjonalności portalu, o następujące dane: Imię i nazwisko, Zdjęcie profilowe, Waga, Wzrost, Wykształcenie, Stosunek do papierosów, Stosunek do alkoholu, Opis / o sobie, Opis / co lubię, Opis / czego nie lubię, Opis / zainteresowania, Opis / wymarzony partner/ka.


2. Użytkownik obowiązany jest do aktualizowania swoich danych. Podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.


3. Tworząc Konto Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść.


4. Jedna osoba lub podmiot może posiadać tylko jedno Konto. Niedopuszczalne jest udostępnianie swojego Konta innym podmiotom lub korzystania z Kont należących do innych podmiotów.


5. Użytkownik może rozszerzyć funkcjonalność swojego Konta o Wizytówkę Premium.


6. Konto z Wizytówką Premium upoważnia w szczególności do:

- dodania wizytówki Premium w serwisie Katalog Firm Portalu MyPolacy.de;


7. Użytkownik jest obowiązany do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich przez osoby trzecie.


8. Portal MyPolacy.de upoważniony jest do dokonywania zmian w Koncie Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia w funkcjonowaniu Konta lub serwisu MyPolacy.de.


IV Serwisy Portalu MyPolacy.de


1. Aktualności – Serwis, w którym na bieżąco publikowane są informacje prasowe oraz artykuły poradnikowe, eksperckie i wywiady z kategorii dostępnych w Portalu MyPolacy.de. Treści publikowane w aktualnościach mogą być opracowane przez Użytkownika Portalu oraz redakcję Portalu MyPolacy.de. 


2. Kalendarium/Wydarzenia - Serwis skupiający wydarzenia o charakterze rozrywkowo-kulturalnym dodawane przez zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników Portalu MyPolacy.de. 


3. Znajomi - Serwis pozwalający na zawieranie nowych znajomości pomiędzy użytkownikami, rozbudowywanie własnej sieci kontaktów i utrzymywanie kontaktów ze znajomymi w Niemczech. 


4. Katalog Firm - Serwis skupiający dane firm działających w Niemczech w określonych branżach. Dane te są ogólnodostępne, a każdy wpis w katalogu firm stanowi formę nieodpłatnej reklamy lub odpłatnej w przypadku, gdy firma zakupi Wizytówkę PREMIUM. 


5. Wyszukiwanie - Serwis umożliwiający wyszukiwanie informacji opublikowanych w Portalu MyPolacy.de bez konieczności zarejestrowania się i założenia Konta. 


6. Ogłoszenia - Serwis umożliwiający publikowanie bezpłatnych ogłoszeń w określonych kategoriach przez Portal MyPolacy.de, w których osoby lub firmy publikują swoje ogłoszenia, przy czym w subserwisie Ogłoszenia drobne:


publikowane ogłoszenia mogą mieć wyłącznie charakter informacyjny; wszystkie inne treści zawarte w ogłoszeniu o charakterze reklamowym, sprzedażowym, promocyjnym lub innym marketingowym, będą natychmiast usuwane; Użytkownikowi, który pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń Regulaminu, opublikuje ogłoszenie niezgodnie z niniejszym Regulaminem, może zostać zablokowane jego Konto;


- jeden Użytkownik może opublikować jedno ogłoszenie;


-  maksymalna objętość tekstu ogłoszenia nie może przekroczyć 500 znaków bez spacji; jeśli treść ogłoszenia będzie dłuższa, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony i poproszony o wprowadzenie zmian; jeśli zmiany nie zostaną wprowadzone w ciągu 24h przez Użytkownika, ogłoszenie zostanie usunięte;


- jeżeli użytkownik trzykrotnie zamieści to samo ogłoszenie bez zmiany objętości tekstu lub nie zastosuje się do wezwań Administratora, jego konto może zostać zablokowane lub usunięte;


-  w ogłoszeniach drobnych nie ma możliwości opublikowania aktywnego linka URL, w tym także dla Kont z Wizytówką PREMIUM;


- ogłoszenie drobne może zawierać maksymalnie 3 zdjęcia dodane przez Użytkownika zamieszczającego ogłoszenie;


- ogłoszenie drobne nie może dotyczyć sprzedaży zwierząt, leków, papierosów, ofert sponsoringu, masaży erotycznych oraz pokrewnych; każde tego rodzaju ogłoszenie będzie usuwane przez administratora Portalu MyPolacy.de; jeżeli Użytkownik będzie ponawiał publikację takiego ogłoszenia o sprzedaży zwierząt, jego konto zostanie zablokowane lub usunięte,


- ogłoszenie drobne nie może dotyczyć oferowania usług związanych z zameldowaniem lub wydaniem/udostępnieniem rachunku; każde tego rodzaju ogłoszenie będzie usuwane przez administratora Portalu MyPolacy.de, a konto Użytkownika zostanie zablokowane lub usunięte. 


7. Poradnik - Serwis zawierający wszelkie treści o charakterze poradnikowym dotyczące codziennych spraw związanych z życiem i pracą w Niemczech.


8. Forum - Serwis przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników portalu, w którym użytkownicy komunikują się między sobą poprzez publiczną platformę na której zadają pytania i odpowiadają oraz otrzymują możliwość nawiązywania komunikacji prywatnie, poprzez odpowiednie funkcje dostępne na forum. 


9. Newsletter - Serwis administrowany wyłącznie przez administratora Portalu MyPolacy.de, który może być wykorzystywany w celach informacyjnych oraz reklamowych. Każdy użytkownik zarejestrowany w portalu zostaje automatycznie przypisany do listy newslettera, z której w każdej chwili może się wypisać poprzez opcję "Wypisz się z gazetki Mypolacy.de", która jest dostępna po zalogowaniu się do panelu użytkownika w dziale "Ustawienia".


10. Użytkownik, który opublikuje ogłoszenie lub post niezgodne z założeniem lub funkcją danego Serwisu, zostanie wezwany do natychmiastowego zaprzestania naruszania Regulaminu, a post lub ogłoszenie zostanie usunięte. W razie powtórnego naruszenia Regulaminu, Konto Użytkownika może zostać zablokowanie, a nawet usunięte.


11. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w ramach korzystania z Portalu MyPolacy.de, w tym za zamieszczane komentarze, posty, materiały, odnośniki, etc., w szczególności w przypadku, gdy są one niezgodne z obowiązującym prawem oraz naruszają prawa i dobra osób trzecich.


V Prawa i Obowiązki Użytkownika


1. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 


- korzystania z Portalu MyPolacy.de z poszanowaniem prywatności i praw pozostałych Użytkowników oraz osób trzecich, a także z poszanowaniem obowiązującego prawa, w tym prawa polskiego, niemieckiego oraz międzynarodowego;


powstrzymywania się od wszelkich działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu MyPolacy.de lub uciążliwych dla pozostałych Użytkowników;


- powstrzymywania się od wszelkich działań naruszających prywatność lub prawa pozostałych Użytkowników lub osób trzecich;


- powstrzymywania się od publikowania treści lub zdjęć, w tym również poprzez odsyłacze – aktywne linki: pornograficznych, obraźliwych, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym lub narodowym, propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za naganne moralnie, a także naruszających prawa osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich oraz nakłaniających do popełniania czynów karalnych;


niewykorzystywania Portalu MyPolacy.de i jego serwisów do celów komercyjnych, chyba że jest to wyraźne dozwolone na podstawie niniejszego Regulaminu;


2. Publikowane treści o charakterze sprzecznym z prawem, obraźliwe, naruszające dobre imię i inne prawa pozostałych Użytkowników lub osób trzecich zostaną niezwłocznie usunięte. W takim przypadku Konto Użytkownika może zostać usunięte.


3. W przypadku Serwisów wymagających rejestracji, użytkownik odpowiada za każde zawinione przez niego działanie lub zaniechanie, które umożliwiło bezprawne używanie jego konta przez inne osoby. Użytkownik zobowiązuje się otrzymane kody dostępu trzymać w tajemnicy i nie udostępniać ich innym. O fakcie, iż jego hasło znane jest osobie trzeciej, użytkownik musi niezwłocznie powiadomić Portal.


4. Z wyjątkiem Katalogu Firm niedozwolone jest bez wyraźnej zgody portalu publikowanie reklam oraz treści komercyjnych i informacji handlowych w bezpłatnych serwisach, w szczególności w Aktualnościach, Ogłoszeniach, Forum, Wydarzeniach oraz Profil (także własny) przez podmioty komercyjne, w szczególności firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. 


5. Niedozwolone jest także przesyłanie niechcianych wiadomości innym Użytkownikom Portalu (spamowanie).


6. W przypadkach, o których mowa w § 4 i 5 nin. Rozdziału Regulaminu, Użytkownik zostanie wezwany do usunięcia lub zaprzestania naruszeń. Jeśli Użytkownik, pomimo wezwania do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, ponownie naruszy postanowienia Regulaminu, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać obciążony karą pieniężną w wysokości 100 euro. Portal MyPolacy.de usunie wpis naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu.


7. Portal MyPolacy.de nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń lub innych treści przez Użytkowników, w tym również za kwalifikacje lub uprawnienia podmiotów ogłaszających się do świadczenia przez nich usług. 


8. Informacje i wypowiedzi  zamieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Portalu MyPolacy.de, a MyPolacy.de nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.


VI Prawa i Obowiązki Portalu MyPolacy.de


1. Portal MyPolacy.de nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za przekierowywanie obcych informacji i za obce treści, które Portal MyPolacy.de przekazuje lub do których odsyła. Za zawartość stron, na które Portal odsyła w sposób pośredni lub bezpośredni odpowiadają wydawcy tych stron.


2. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, Portal MyPolacy.de może wezwać Użytkownika do usunięcia lub zaprzestania naruszeń, a po upływie wyznaczonego terminu - wykluczyć go z kręgu Użytkowników, usuwając jego Konto.


3. Portal ma prawo bez zgody Użytkownika usunąć wszelkie informacje, teksty i obrazy lub uniemożliwić dostęp do nich, jeśli są one niezgodne z prawem lub istnieje uzasadnione podejrzenie ich niezgodności z prawem.


4. W przypadku płatnych usług, Portal zastrzega sobie prawo usunięcia treści publikowanych przez Użytkownika, gdy opóźnia się z płatnością.


5. Portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do sprzeciwu przeciwko takim działaniom użytkownika które są konkurencyjne wobec portalu Portal. Za działania konkurencyjne uważa się w szczególności publikowanie treści oczerniających Portal, w tym komentarzy, kryptoreklamy, etc.  Działania tego typu stanowią podstawę do wypowiedzenia użytkownikowi Użytkownikowi umowy z ważnego powodu ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia). W w/w przypadku Portal może tymczasowo zablokować użytkownikowi dostęp także do serwisów płatnych. Uwagi dotyczące działania Portalu MyPolacy.de Użytkownik winien zgłaszać Administratorowi.


6. Portal MyPolacy.de będzie dokładał wszelkich starań, aby przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu zapewnić Użytkownikom dostęp do każdego z serwisów. W celu usunięcia zakłóceń oraz w celu przeprowadzania usprawnień Portalu, Portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do przerw w osiągalności serwisów. Za zakłócenia lub przerwy w dostępie do serwisów z powodu działania siły wyższej lub innych niezależnych od Portalu MyPolacy.de przyczyn, Portal MyPolacy.de odpowiedzialności nie ponosi.


7. Portal MyPolacy.de ma prawo przesyłać Użytkownikowi, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), wiadomości, np. powiadomienia, newsletter i emailing. Wiadomości te mogą zawierać treści reklamowe. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości od Portalu MyPolacy.de, może usunąć swoje Konto. W tym wypadku powinien poinformować Portal MyPolacy.de o chęci usunięciu swojego konta przesyłając wiadomość następującym formularzem: http://mypolacy.de/serwis/kontakt

VII Prawa autorskie


1. Wszelkie treści prezentowane w Portalu, w tym artykuły, listy mailingowe, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz interfejs Użytkownika są własnością Portalu i objęte ochroną prawną, w tym ochroną prawno-autorską.


2. Korzystanie z Portalu MyPolacy.de i zamieszczonych w nim treści może odbywać się wyłącznie w celach osobistych, chyba że Regulamin stanowi inaczej.


3. Zabrania się w jakikolwiek sposób zmieniania, uzupełniania, usuwania lub rozpowszechniania, zarówno części jak i całości, wykraczających poza dozwolony użytek, treści zamieszczonych w Portalu MyPolacy.de bez zgody Portalu.


4. Użytkownik, umieszczając w Portalu MyPolacy.de dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz MyPolacy.de, jak również upoważnia MyPolacy.de do ich wykorzystania. W przypadku umieszczenia w Portalu materiałów, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.),  Użytkownik udziela MyPolacy.de nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, bez ograniczeń ilościowych, czasowych oraz terytorialnych, do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Portalu oraz jego promocji, oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do MyPolacy.de w przypadku ich wykorzystania.


5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność, iż zamieszczone przez niego treści i materiały nie naruszają praw autorskich osób trzecich.


6. Użytkownik, który dowiedział się o naruszeniu praw autorskich przysługujących osobom trzecim, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania  Administratora Portalu MyPolacy.de o takim naruszeniu.


VIII Reklamacje


1. Uprasza się Użytkowników o niezwłoczne poinformowanie Portalu MyPolacy.de o błędach lub zakłóceniach w funkcjonowaniu Portalu.


2. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu MyPolacy.de, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami mogą być zgłaszane na adres formularz@mypolacy.de.


3. Zgłoszenie zostanie rozpoznane w ciągu 14 dni. 


4. W przypadku świadczenia przez Użytkowników usług za pośrednictwem Portalu MyPolacy.de, MyPolacy.de nie jest obowiązane do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Użytkowników związanych z tymi usługami, w tym do przekazywania takich reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za jej rozpatrzenie.


5. W przypadku zwrotu płatności z tytułu płatnej usługi, portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłaconych środków pomniejszonych o koszty transakcji poniesione w związku z realizowaną operacją zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku za pośrednictwem którego zwrot pieniędzy jest realizowany lub zgodnie z tabelą opłat i prowizji operatora finansowego, za pośrednictwem którego zwrot pieniędzy jest realizowany. 


6. Informacje o których mowa w nieniejszym rodziale, w pkt.5, dotyczące wysokości zwracanej kwoty zostaną przekazane drogą elektroniczną w celach informujących osobę lub podmiot składany reklamację o końcowej wysokości zwracanej kwoty pieniężnej.

7. Czas zwrotu środków pieniężnych na wskazane przez użytkownika konto bankowe lub elektroniczną formę płatności, wynosi do 7 dni roboczych. 


IX Ogłoszenia na MyPolacy.de


1. W portalu MyPolacy.de występują nastęujące typy ogłoszeń: ogłoszenia drobne, ogłoszenie "dam pracę", ogłoszenie "szukam pracy" oraz ogłoszenie typu premium dla każdego w powyższych typów ogłoszeń. 


2. Minimalna długość treści dla każdego typu ogłoszenia wynosi 200 znaków ze spacją. Treść musi być czytelna, napisania zrozumiałym językiem i nie może zawierać znaków specjalnych oraz jego pochodnych, służących w celu wymaganego zapełnienia treścią.


3. Każdemu użytkownikowi zarejestrowanemu w portalu MyPolacy.de przysługuje: 1 ogłoszenie drobne, 1 ogłoszenie "dam pracę" ograniczone w czasie i 1 ogłoszenie "szukam pracy" ograniczone w czasie. 


4. Czas emisji każdego z ogłoszeń w portalu MyPolacy.de wynosi 30 dni.


5. Odświeżenie ogłoszenia drobnego, dam pracę i szukam pracy po wykorzystaniu limitu określonego w pkt. 3 jest płatne zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień dokonywanego zakupu w miejscu widocznym dla użytkownika portalu MyPolacy.de. 


6. Po dokonaniu zapłaty przelewem lub za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności za zakupione lub odświeżone ogłoszenie, moderator portalu w ciągu 24H od zaksięgowania wpłaty na koncie umożliwia dodanie lub odświeżenie ogłoszenia zgodnie z dokonanym zakupem. W przypadku gdy czas ten się wydłuży, informujący zostanie natychmiast o tym fakcie poinformowany. 


7. Ogłoszenie dam pracę może być dodane przez zarejestrowanego użytkownika korzystającego z konta prywatnego lub zarejestrowanego użytkownika korzystającego z konta firmowego. Administrator portalu MyPolacy.de zastrzega sobie prawo 


8. Formą rozliczenia za zakup emisji nowego ogłoszenia drobnego, dam pracę lub szukam pracy oraz odświeżenia ogłoszenia jest płatność przelewem bezpośrednim lub za pośrednictwem systemu płatności PayPal.


9. W treści ogłoszenia drobnego, dam pracę oraz szukam pracy zabrania się publikowania danych kontaktowych pośrednich i bezpśrednich, przekazywaną drogą elektroniczną lub telefoniczną, do których zalicza się adres e-mail, numer telefonu, adres firmy, adres zamieszkania, adres tymczasowego lub stałego zameldowania oraz inne informacje pozwalające na nawiązanie bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z osobą lub innym podmiotem będącym autorem ogłoszenia.  


10. W kategorii "Uwaga Oszust" zabrania się publikowania pełnych danych osobowych użytkowników. Dozwolone jest imię i pierwsza litera nazwiska oraz miasto. W przypadku nie dostosowania się do tych wymagań, ogłoszenie będzie natychmiastowo usuwane, bez wcześniejszego informowania użytkownika.


11. Ogłoszenia typu : sprzedam leki, papierosy; oferuję sponsoring, masaże erotyczne oraz pokrewne - będą natychmiastowo usuwane.


12. Ogłoszenia komercyjne, zamieszczane przez firmy/osoby prowadzące działalność gospodarczą bez posiadania wizytówki Premium, o treści reklamowej i sprzedażowej, będą na bieżąco usuwane.


13. Jedna wizytówka Premium przysługuje jednemu kontu na portalu MyPolacy. Jeżeli zachodzi potrzeba publikowania ogłoszeń z wielu kont, wówczas użytkownik jest zobowiązany do wykupienia odpowiedniej ilości wizytówek premium. 


14. Zakazuje się publikowania zdjęć komercyjnych, linków do stron www, facebook'a itp. w ogłoszeniach drobnych.


15. Osoby prywatne (nieprowadzące działalności) zamieszczające ogłoszenia typu. " Oferuję pomoc w urzędach..." proszone są o niezamieszczanie zdjęć, cen, odnośników do stron itp. Ogłoszenie od takich osób ma być czysto informujące, a nie reklamujące! W przeciwnym wypadku, będą usuwane.


16. Każde ogłoszenie jest sprawdzane przez moderatora portalu MyPolacy wyłącznie pod kątem poprawności uzupełnionych, wymaganych pól dostępnych w formularzu dodawania ogłoszenia widocznym w portalu MyPolacy.de dla jego danego typu oraz zgodności publikowanych treści z regulaminem MyPolacy.de. Portal MyPolacy.de oraz moderator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia zachodzące w wyniku opublikowanego ogłoszenia. 


X Forum


1. Zakazuje się publikowania ogłoszeń na forum, do tego służy kategoria "Ogłoszenia" na stronie głównej. Posty publikowane na forum o charakterze ogłoszeniowym będą usuwane. 


2. Tematy, które opierają się na obrazie i przekleństwach będą natychmiastowo usuwane.


3. Konto użytkownika blokowane jest tylko raz, bez możliwości odwołania blokady. 


XI Ogólne


1. Na portalu można posiadać tylko i wyłącznie jedno konto. Zakazuje się tworzenia kilku kont przez jednego użytkownika. Wyjątek stanowią sytuacje o których powiadomiony został administrator portalu i wyraził zgodę na podejmowanie tego typu działań. 


2. Niestosowne słownictwo, wulgaryzmy, obraza innych użytkowników pod każdą postacią (na czacie, pod artykułami na stronie głównej, na forum i pozostałych stronach portalu umożliwiających komentowanie) będzie wiązała się z ostrzeżeniem lub blokadą konta (w zależności od powagi sytuacji).


3. Zakaz spamowania innych użytkowników w wiadomościach prywatnych.


XII Przepisy przejściowe i końcowe


1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją oryginalną a jej przekładem, obowiązuje wersja w języku polskim.


2. Prawem właściwym jest prawo polskie. 


3. Portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wyświetlanie stosownego komunikatu w Portalu.


4. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w zmienionym brzmieniu, Użytkownik winien opuścić Portal i usunąć Konto, o ile takie posiada.


5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2018 r. 


6. Aktualna treść Regulaminu jest publikowana w Portalu MyPolacy.de oraz dostarczana nieodpłatnie Użytkownikowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.


7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.


8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MyPolacy.de a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MyPolacy.de a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MyPolacy.de.


10. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa.