Regulamin usług online

Regulamin korzystania z usług online MyPolacy.de

I. Postanowienia ogólne

1. Portal MyPolacy.de oraz aplikacje mobilne MyPolacy.de dostępne na platformach iOS i Android umożliwiają skorzystanie z płatnych usług online w ramach umów zawartych a partnerami współpracującymi z MyPolacy.de.


2. Użytkownik MyPolacy.de to osoba fizyczna lub firma korzystająca z portalu MyPolacy.de lub aplikacji mobilnych MyPolacy.de.


3. Usługa online w brzmieniu niniejszego regulaminu oznacza usługę w której właściciel MyPolacy.de tj. działałność gospodarcza Kamil Jarosz, zarejestrowana pod adresem 43-300 Bielsko-Biała ul. Jutrzenki 39/5, zarejestrowana pod numerem NIP 9372552841, REGON 243254293 pośredniczy w realizacji danej usługi na mocy umów zawartych z partnerami wykonującymi zleconą usługę, umożliwiając użytkownikowi końcowemu skorzystanie z niej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, po jego akceptacji oraz akceptacji przekazywania danych za pośrednictwem formularza w celu dokonania wyceny usługi oraz jej prawidłowej realizacji.


4. Skorzystanie z usługi online oferowanej przez właściciela portalu MyPolacy.de nie wymaga rejestracji ani logowania.


5. Formularz wysyłkowy związany z oferowaną usługą online zawiera pola obowiązkowe do których zaliczają się pola takie jak Imię, adres e-mail, pole akceptacji wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumencie, wraz z akceptacją niniejszego regulaminu i polityki prywatności. Wypełnienie tych pól jest wymagane w celu dostarczenia zapytania do właściciela portalu i aplikacji mobilnych MyPolacy.de w celu przygotowania wyceny realizacji danej usługi.


6. Aplikacja mobilna MyPolacy.de dostępna na systemy Android i iOS umożliwia wysyłkę skanu dokumentu stanowiącego przedmiot w sprawie oraz prawidłową i rzetelną wycenę realizacji usługi.


7. Zgoda dostępu do albumu zdjęć wyświetlana przez aplikacje mobilną MyPolacy.de jest przygotowana oraz zaimplentowana zgodnie z wymogami firm Apple i Google, będącymi właścicielami platform kolejno Apple - właściciel sklepu z aplikacjam App Store oraz Google - właściciel sklepu z aplikacjami Google Play i spełnia wszelkie kryteria prawidłowego użytkowania, ustanowione przez firmę Apple i firmę Google, uwzględnione w specyfikacjach technicznych opracowanych z osobna przez każdą z wymienionych w niniejszym punkcie firm.


8. Treść przesłanego zapytania związanego z pozyskaniem wyceny realizacji danej usługi jest przekazywana bezpośrednio na adresy e-mail powiązane z mypolacy.de, gdzie następnie treść pytania wraz ze skanem dokumentu jest przekazywana drogą e-mail do partnera współpracującego z MyPolacy.de w celu uzyskania informacji na temat kosztów realizacji usługi.


9. Dane przekazywane za pośrednictwem formularzy objęte są ochroną danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych stosowanym od dnia 25 maja 2018 roku. W przypadku podejrzenia naruszenia obowiązku przetwarzania danych, właściwy kontakt do administratora danych: formularz@mypolacy.de.


10. Dane pozyskane w celu przygotowania wyceny realizowanej usługi nie są w żaden inny sposób przetwarzane, odsprzedawane, udostępniane, powielane lub rozpowszechniane w inny sposób z wyłączeniem sytuacji opisanej w niniejszym regulaminie jaką jest przygotowanie wyceny realizowanej usługi oraz po zatwierdzeniu przygotowanej wyceny przez użytkownika i uiszczeniu określonej kwoty za realizację danej usługi.


11. Użytkownik podając swój adres e-mail nie zostaje zapisany na żadną listę mailingową portalu MyPolacy.de oraz aplikacji mobilnych mypolacy.de.


12. Wycena realizowanej usługi online odbywa się wyłącznie drogą e-mail, prowadzoną przez osobę zatrudnioną przez właściciela portalu MyPolacy.de i aplikacji mobilnych, posługująca się następującymi adresami e-mail: @mypolacy.de oraz @mojemiasto.de, należącymi do właściciela portalu i aplikacji mobilnych mypolacy.de.


13. Wszelkie próby oszustwa, wyłudzeń oraz inne powinny być zgłaszane na adres e-mail: formularz@mypolacy.de, gdzie właściciel portalu MyPolacy.de i aplikacji mobilnych MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich organów o czynie popełnienia przestępstwa.


14. Wszelkie treści przesyłane za pośrednictwem formularzy, nie stanowiące przedmiotu sprawy, będą ignorowane.


15. Właściciel portalu MyPolacy.de oraz aplikacji mobilnych MyPolacy.de nie gwarantuje ciągłości w działaniu usługi i nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w jej dostawie.


16. Właściciel portalu MyPolacy.de oraz aplikacji mobilnych MyPolacy.de nie ponosi odpowiedzialności za jakość zrealizowanej usługi, a jedynie udostępnia miejsce, prowadzi działania promocyjne i oferuje rozwiązania technologiczne umożliwiające z jej skorzystania.


17. Wszelkie reklamacje dotyczące zrealizowanej usługi należy zgłaszać na adres e-mail: formularz@mypolacy.de.


18. Właściciel portalu MyPolacy.de oraz aplikacji mobilnych MyPolacy.de dołoży wszelkich starań aby wszelkie kwestie sporne rozwiązać polubownie.


II. Usługa online - porady prawne online

1. Wycena porady prawnej odbywa się na zasadach uwzględnionych w niniejszym regulaminie.


2. Właściciel portalu MyPolacy.de oraz aplikacji mobilnych MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do przedstawienia wyceny realizacji usługi porady prawnej online w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania kompletnego zapytania.


3. Realizacja usługi online odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym do którego dowód wpłaty stanowi odpowiedni dokument księgowy, respektujący Polskie oraz Europejskie przepisy prawa podatkowego, którego jedynym wystawcą jest firma Kamil Jarosz, 43-300 Bielsko-Biała ul. Jutrzenki 39/5, NIP 9372552841, REGON 243254293.


4. Właściciel portalu MyPolacy.de oraz aplikacji mobilnych MyPolacy.de we współpracy z partnerem realizującym usługę porady prawnej online zastrzega sobie prawo do dostarczenia kompletnie zrealizowanej usługi w ciągu 48 godzin od momentu uiszczenia opłaty za wycenioną usługę.


5. W przypadku chęci odstąpienia od realizacji usługi, użytkownik powinien w ciągu 24H od momentu przedstawionej wyceny poinformować na adres e-mail: formularz@mypolacy.de o chęci odstąpienia od realizacji usługi.


6. Brak informacji związany z akceptacją przedstawionej wyceny w ciągu 48H od jego otrzymania przez użytkownika będzie skutkował wygaśnięciem zlecenia i takie zlecenie nie będzie dalej przetwarzane bez uprzedniego kontaktu ze strony MyPolacy.de.


7. Właściciel portalu MyPolacy.de oraz aplikacji mobilnych MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do opóźnień w realizacji usługi wynikających z przyczyn niezależnych od właściciela oraz partnera - wykonawcę usługi porady prawnej online. Użytkownik który opłacił i potwierdził realizację usługi, zostanie powiadomiony w osobnej wiadomości e-mail w ciągu 24H od momentu wystąpienia zaistniałej sytuacji.


8. W celu doprecyzowania wyceny porady prawnej, portal MyPolacy.de i aplikacje mobilne MyPolacy.de mogą poprosić o przesłanie dodatkowych informacji. Użytkownik o tym fakcie zostanie powiadomiony drogą e-mail.


9. Portal MyPolacy.de i aplikacje mobilne MyPolacy.de nie wyraziły zgody ani też na mocy obowiązującej umowy nie stwarzają warunków współpracującemu partnerowi w celu pozyskania danych i zakwalifikowania ich jako potencjalnego klienta przez partnera realizującego usługę porady prawnej online.


10. Cena przedstawiona dla usługi porady prawnej online określana jest zgodnie z poziomem trudności sprawy oraz uwzględnia ceny rynkowe, odpowiednie wysokości podatków uzależnione od rezydencji użytkownika opłacającego us usługę oraz w przypadku niezbędnego dostarczenia oryginalnego dokumentu w formie papierowej, naliczane są dodatkowo koszty wysyłki takiego dokumentu, o czym użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości e-mail zawierającą wycenę usługi.


III. Usługa online - Tłumaczenia dokumentów

1. Wycena tłumaczenia przysięgłego odbywa się na zasadach uwzględnionych w niniejszym regulaminie.


2. Właściciel portalu MyPolacy.de oraz aplikacji mobilnych MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do przedstawienia wyceny realizacji usługi tłumaczenia przysięgłego dokumentu lub dokumentów w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania kompletnego zapytania.


3. Realizacja usługi online przysięgłego tłumaczenia dokumentów odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym do którego dowód wpłaty stanowi odpowiedni dokument księgowy, respektujący Polskie oraz Europejskie przepisy prawa podatkowego, którego jedynym wystawcą jest firma Kamil Jarosz, 43-300 Bielsko-Biała ul. Jutrzenki 39/5, NIP 9372552841, REGON 243254293.


4. Właściciel portalu MyPolacy.de oraz aplikacji mobilnych MyPolacy.de we współpracy z partnerem realizującym usługę tłumaczenia przysięgłego zastrzega sobie prawo do dostarczenia kompletnie zrealizowanej usługi w ciągu 48 godzin od momentu uiszczenia opłaty za wycenioną usługę.


5. W przypadku chęci odstąpienia od realizacji usługi, użytkownik powinien w ciągu 24H od momentu przedstawionej wyceny poinformować na adres e-mail: formularz@mypolacy.de o chęci odstąpienia od realizacji usługi.


6. Brak informacji związany z akceptacją przedstawionej wyceny w ciągu 48H od jego otrzymania przez użytkownika będzie skutkował wygaśnięciem zlecenia i takie zlecenie nie będzie dalej przetwarzane bez uprzedniego kontaktu ze strony MyPolacy.de.


7. Właściciel portalu MyPolacy.de oraz aplikacji mobilnych MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do opóźnień w realizacji usługi wynikających z przyczyn niezależnych od właściciela oraz partnera - wykonawcę usługi tłumaczenia przysięgłego. Użytkownik który opłacił i potwierdził realizację usługi, zostanie powiadomiony w osobnej wiadomości e-mail w ciągu 24H od momentu wystąpienia zaistniałej sytuacji.


8. W celu doprecyzowania wyceny tłumaczenia przysięgłego, portal MyPolacy.de i aplikacje mobilne MyPolacy.de mogą poprosić o przesłanie dodatkowych informacji. Użytkownik o tym fakcie zostanie powiadomiony drogą e-mail.


9. Portal MyPolacy.de i aplikacje mobilne MyPolacy.de nie wyraziły zgody ani też na mocy obowiązującej umowy nie stwarzają warunków współpracującemu partnerowi w celu pozyskania danych i zakwalifikowania ich jako potencjalnego klienta przez partnera realizującego usługę tłumaczenia przysięgłego.


10. Cena przedstawiona dla usługi tłumaczenia przysięgłego określana jest zgodnie z poziomem zaawansowania dokumentu zleconego do przetłumaczenia oraz uwzględnia ceny obowiązujące profesjonalnych tłumaczy przysięgłych określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.


11. W przypadku niezbędnego dostarczenia oryginalnego dokumentu w formie papierowej, naliczane są dodatkowo koszty wysyłki takiego dokumentu, o czym użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości e-mail zawierającą wycenę usługi.


12. Tłumaczenie przysięgłe dokumentów może zostać dostarczone w wersji elektronicznej na życzenie użytkownika.


IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2021


2. Wszelkie kwestie sporne co do których nie znaleziono rozwiązania polubownego, będą rozstrzygane przez sąd właściwy mieszczący się w Bielsku-Białej.


3. Użytkownik dobrowolnie wyraża chęć skorzystania z usługi online i zgodnie z brzmieniem niniejszego regulaminu ma prawo do odstąpienia od realizacji usługi.


4. W celu zapewnienia transparentności portalu i aplikacji mobilnych, użytkownik ma prawno do zapoznania się z aktualnym Regulaminem MyPolacy.de, Polityką prywatności, Polityką plików cookies oraz Impressum.


5. Wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu mogą być w dowolnej chwili modyfikowane.