Regulamin

 

Adnotacja: Zmiany w regulaminie zostały wyróżnione pogrubioną czcionką
 

I. Preambuła i definicje

 

1. Portal internetowy MyPolacy.de jest serwisem skierowanym przede wszystkim do polskich użytkowników mieszkających i pracujących w Republice Federalnej Niemiec, oferujący dostęp do informacji, umożliwiający nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, wyrażanie swoich opinii oraz promocję własnych usług, w tym poprzez publikację materiałów reklamowych, publikację ogłoszeń dam pracę, publikację ogłoszeń szukam pracy, publikację ogłoszeń drobnych oraz pozostałych treści o charakterze informacyjnym lub reklamowym.

 

2. Regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego, w szczególności uprawnienia i obowiązki użytkowników, uwzględniając rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, określający w szczególności warunki korzystania z portalu MyPolacy.de, prawa i obowiązki portalu MyPolacy.de oraz użytkowników prywatnych i firmowych, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych uwzględniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) , jak również zakres odpowiedzialności portalu MyPolacy.de z tytułu świadczonych usług.

 

2) MyPolacy.de - należy przez to rozumieć właściciela portalu Kamil Jarosz z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jutrzenki 39/5 NIP 9372552841, REGON: 243254293; oraz administratora danych osobowych Kamil Jarosz, Jutrzenki 39/5, 43-300 Bielsko-Biała. 

 

3) Operator serwisu MyPolacy.de oraz podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych - należy przez to rozumieć podmiot Kamil Jarosz z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jutrzenki 39/5 NIP 9372552841, REGON: 243254293.

 

4) Portal Mypolacy.de - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem https://www.mypolacy.de, którego właścicielem oraz administratorem danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, jest Kamil Jarosz o czym mowa jest w pkt. 3, 2).

 

5) Aplikacja mobilna MyPolacy.de - należy przez to rozumieć aplikację na urządzenia telekomunikacyjne wyposażone w systemy operacyjne o nazwach iOS oraz Android, umożliwiającą bezpłatne korzystanie z wybranych funkcjonalności i serwisów portalu MyPolacy.de.

 

6) Użytkownik prywatny i firmowy - należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub osobę prawną, która poprzez akceptację regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do stron, funkcjonalności i usług oferowanych przez portal MyPolacy.de, przy czym serwisy nie wymagające rejestracji są powszechnie dostępne bez ograniczeń wiekowych.

 

7) Konto - należy przez to rozumieć konto użytkownika prywatnego lub firmowego, utworzone po zarejestrowaniu się na portalu oraz dobrowolnemu wyrażeniu zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

8) Statusy konta - należy przez to rozumieć stan konta określający dostęp do konta użytkownika gdzie status “Nowy” określa konto nie potwierdzone w drodze rejestracji, status “Aktywny” określa konto potwierdzone przez użytkownika w drodze rejestracji, status “Zawieszony”, gdzie w ograniczonym czasie użytkownik traci dostęp do swojego konta, status “Zbanowany” gdzie użytkownik traci dostęp do konta w nieograniczonym czasie, lub status “Usunięty” gdzie konto użytkownika w procesie usuwania przez pierwsze 30 dni zostaje dezaktywowane, a po 30 dniach jest trwale usunięte z portalu MyPolacy.de przez co użytkownik traci do niego oraz do danych powiązanych z tym kontem dostęp.  

 

9) Login -  należy przez to rozumieć ciąg znaków wprowadzonych przez użytkownika prywatnego lub firmowego na portalu MyPolacy.de na etapie tworzenia konta, umożliwiający późniejszą identyfikację użytkownika podczas korzystania z portalu MyPolacy.de, w sposób nienaruszający zasad etyki oraz zawierający dla kont firmowych nazwę firmy oraz dla kont prywatnych unikalny, łatwo identyfikowalny nickname lub imię i nazwisko. Login nie może zawierać nazwy posiadającej znamion praktyk o nazwie SPAM lub wprowadzających użytkowników w błąd.

 

10) Administrator lub moderator - należy przez to rozumieć osobę lub osoby wyznaczone przez MyPolacy.de, odpowiedzialne za przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu przez użytkowników oraz za wsparcie techniczne.

 

II. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Użytkownikiem portalu MyPolacy.de może być osoba fizyczna, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 

2. Konto osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej może założyć tylko i wyłącznie osoba uprawniona do tego przez tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do założenia konta w imieniu podmiotu, o którym mowa powyżej oraz posiada wszystkie informacje pozwalające na dostęp do konta i jest w pełni świadomy posiadania tych danych.

 

3. Korzystając z portalu MyPolacy.de lub rejestrując się na portalu MyPolacy.de oraz tworząc konto, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

4. W przypadku braku zgody na niektóre lub wszystkie postanowienia regulaminu lub odwołaniu zgody lub zgód, użytkownik winien niezwłocznie opuścić portal MyPolacy.de, a nadto usunąć swoje konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi przechowywanymi w serwisie, o czym zmuszony jest powiadomić o tym fakcie administratora lub podmiot zarządzający tymi danymi w ramach działania serwisu MyPolacy.de.

 

5. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, portal MyPolacy.de może wezwać użytkownika do zaniechania naruszeń i niezwłocznego usunięcia ich skutków, a nawet usunąć konto i podjąć dalsze kroki prawne.

 

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 

7. Korzystanie z usług portalu MyPolacy.de jest co do zasady nieodpłatne, z wyjątkiem usług odpłatnych, o których mowa w niniejszym regulaminie. Portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach portalu MyPolacy.de oraz modyfikację usług odpłatnych w zakresie odpowiadającym wysokości opłat. Wprowadzenie odpłatności nowej usługi wymaga każdorazowo zmiany regulaminu. Informacja o usłudze odpłatnej wyświetlana jest w formie komunikatu bezpośrednio przed rozpoczęciem korzystania z niej przez użytkownika, wiadomości e-mail lub innej która jest dla użytkownika zrozumiała, konkretna i jednoznaczna.

 

8. Portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu i zakresu działania portalu oraz świadczenia usług. Niektóre usługi mogą zostać zmienione, zawieszone lub usunięte. W takich przypadkach użytkownikowi nie przysługują względem portalu MyPolacy.de żadne roszczenia.

 

9. Korzystając z portalu MyPolacy.de, użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę lub zgody na otrzymywanie informacji handlowej od MyPolacy.de oraz partnerów MyPolacy.de posiadając wiedzę w zakresie wykorzystywania zgromadzonych danych, podmiotów wykorzystujących te dane, w celu wyświetlania reklam na ogólnodostępnych oraz wymagających logowania stronach MyPolacy.de , na koncie użytkownika oraz otrzymywanie wiadomości handlowych lub pokrewnych na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji, dla którego została dobrowolnie wyrażona zgoda, pozwalająca na dostarczanie wyżej wymienionych informacji.

 

10. W celu korzystania z niektórych serwisów, usług lub funkcjonalności, konieczne jest założenie i posiadanie konta użytkownika prywatnego lub firmowego.

 

III. Rejestracja i konto

 

1. Użytkownik prywatny rejestruje się wypełniając formularz dostępny na stronie portalu MyPolacy.de, gdzie dla celów ukończenia procesu rejestracji konta, koniecznym jest akceptacja zapisów dotyczących ochrony danych osobowych, opracowanych zgodnie z warunkami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. Po dokonaniu rejestracji dla użytkownika prywatnego tworzone jest konto. W procesie rejestracji użytkownik podaje w szczególności następujące dane: imię lub nickname, adres e-mail, hasło, obecne miasto w którym przebywa, miasto z którego pochodzi, datę urodzenia, płeć, cel obecności w portalu. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do konta, użytkownik otrzymuje możliwość edycji swojego profilu i może dobrowolnie uzupełnić go, w zależności od dostępnych funkcjonalności portalu, o następujące dane: Imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle, krótki opis na swój temat.

 

2. Użytkownik firmowy rejestruje się wypełniając formularz dostępny na stronie portalu MyPolacy.de, gdzie dla celów ukończenia procesu rejestracji konta, koniecznym jest akceptacja zapisów dotyczących ochrony danych osobowych, opracowanych zgodnie z warunkami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. Po dokonaniu rejestracji dla użytkownika firmowego tworzone jest konto. W procesie rejestracji użytkownik podaje w szczególności następujące nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, Steuer ID, EU VAT, adres firmy, branże, krótki opis, adres firmowej strony internetowej oraz kategorie. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do konta, użytkownik firmowy otrzymuje możliwość edycji swojego profilu i może dobrowolnie uzupełnić go, w zależności od dostępnych funkcjonalności portalu. 

 

3. Użytkownik obowiązany jest do aktualizowania swoich danych w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa przez administratora danych i jego partnerów. Podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych stanowi naruszenie niniejszego regulaminu oraz zwiększa niebezpieczeństwo związane z ochroną tych danych. Portal MyPolacy.de może w takim przypadku zwiesić konto do momentu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji lub też usunąć konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi zgromadzonymi w serwisie w trakcie aktywności użytkownika oraz pozostałymi danymi dodanymi przez użytkownika w trakcie historii korzystania z konta.

 

4. Tworząc konto użytkownik prywatny oraz firmowy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). w zakresie określonym niniejszym regulaminem.

 

5. Niedopuszczalne jest udostępnianie swojego konta innym podmiotom lub korzystania z kont należących do innych podmiotów oraz w szczególności przeglądania i udostępniania danych osobowych zgromadzonych przez użytkowników na koncie lub kontach. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych portal MyPolacy.de w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie poinformuje o tym fakcie organ nadzorujący Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwany dalej “PUODO” nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia. W przypadkach, które tego wymagają, osoby poszkodowane zostaną poinformowane o fakcie naruszenia, gdy występuje ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

6. Użytkownik firmowy może rozszerzyć funkcjonalność swojego konta o wizytówkę premium, która jest odpłatna, a wysokość opłaty ustala portal MyPolacy.de.

 

7. Konto z wizytówką premium upoważnia w szczególności do dodania wizytówki premium w serwisie katalog firm portalu MyPolacy.de na pozycjach priorytetowych, umożliwiających w łatwy sposób znalezienie firmy przez użytkownika, przejście na stronę firmową firmy oraz wzmocnienia pozycji w SEO firmy poprzez wysokie wartości PA i DA portalu MyPolacy.de z wykorzystaniem metody o nazwie Link Building.

 

8. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia swojego konta przed dostępem do nich przez osoby lub podmioty trzecie. W przypadku gdy dane do konta nie zostaną zachowane w tajemnicy, użytkownik powinien o tym fakcie poinformować niezwłocznie administratora portalu MyPolacy.de w celu ochrony danych osobowych lub innych danych, do których dostęp mogą posiadać niepowołane osoby lub podmioty. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych portal MyPolacy.de w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie poinformuje o tym fakcie organ nadzorujący Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwany dalej “PUODO” nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia. W przypadkach, które tego wymagają, osoby poszkodowane zostaną poinformowane o fakcie naruszenia, gdy występuje ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

9. Portal MyPolacy.de upoważniony jest do dokonywania zmian w koncie użytkownika w celu usunięcia zakłócenia w funkcjonowaniu konta lub serwisu MyPolacy.de, bez konieczności informowania użytkownika o tym fakcie, chyba że zmiana dotyczy ochrony danych osobowych lub praw i wolności osoby. W takim przypadku użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o dokonanej zmianie w stosownym komunikacie.

 

10. Użytkownik portalu MyPolacy.de samodzielnie dokonuje usunięcia konta prywatnego lub firmowego wykorzystując do tego celu udostępnione przez portal MyPolacy.de funkcjonalności pozwalające na usunięcie konta z portalu.  

11. Usuwanie konta z portalu MyPolacy.de odbywa się poprzez kliknięcie w link “Usuń konto” znajdujące się w karcie “Prywatność” w sekcji “Ustawienia” dla konta prywatnego oraz poprzez kliknięcie w link “Usuń konto firmowe” dostępny w karcie “Konto” w sekcji “Ustawienia”. 

 

12. Kliknięcie w jeden z podanych linków o których mowa jest w pkt. 11 wywołuje działanie dezaktywacji konta, które trwa 30 dni i do tego czasu wszystkie dane powiązane z kontem użytkownika są usuwane, a po czasie 30 dni konto oraz dane zostają trwale usunięte z baz danych portalu MyPolacy.de. 

 

13. Ponowne zalogowanie się do konta użytkownika w momencie dezaktywacji konta, przywraca konto do statusu aktywnego, co umożliwia użytkownikowi ponowne korzystanie z wszystkich funkcjonalności konta i portalu MyPolacy.de. IV. Płatności w portalu MyPolacy.de

 

1. Portal MyPolacy.de umożliwia zakup ogłoszenia drobnego, ogłoszenia “dam pracę”, ogłoszenia “szukam pracy”, wizytówki premium, ogłoszenia drobnego premium, oferty pracy premium, pakietów ogłoszeń standardowych “dam pracę”, pakietów ogłoszeń drobnych, pakietów ogłoszeń “szukam pracy oraz pakietów ogłoszeń premium dla ogłoszeń drobnych, “dam pracę” oraz “szukam pracy”. 

 

2. Użytkownik prywatny, nie będący firmą otrzymuje możliwość zakupu pojedynczego ogłoszenia drobnego, ogłoszenia “dam pracę”, ogłoszenia “szukam pracy”, pakietów ogłoszeń drobnych, pakietów ogłoszeń “dam pracę” , pakietów ogłoszeń “szukam pracy oraz pakietów ogłoszeń premium dla ogłoszeń drobnych, “dam pracę” oraz “szukam pracy”. 

 

3. Użytkownik posiadający konto firmowe otrzymuje możliwość zakupu pojedynczego ogłoszenia drobnego, ogłoszenia “dam pracę”, pakietów ogłoszeń drobnych, pakietów ogłoszeń “dam pracę, wizytówki premium oraz pakietów ogłoszeń premium dla ogłoszeń drobnych i ogłoszeń “dam pracę”.

 

4. Metody płatności dostępne na portalu MyPolacy.de, to przelew bankowy potwierdzony przez użytkownika poprzez kliknięcie w przycisk oznaczony tekstem “Potwierdzam z obowiązkiem zapłaty”,, płatność PayPal, płatności Przelewy24 oraz płatność kartą debetową lub kredytową za pośrednictwem usług funkcjonujących pod nazwami takimi jak PayPal, giropay i Sofort. 

 

5. Dokonywanie płatności za pośrednictwem przelewu na konto bankowe, PayPala, giropay i Sofort odbywa się w walucie PLN lub EUR. Cena jednostkowa poszczególnego ogłoszenia lub pakietów przeliczania jest z waluty EUR na PLN po aktualnym kursie waluty Euro w polskich złotych (PLN), na podstawie danych wyświetlanych w Google. 

 

6. Dokonywanie płatności za pośrednictwem operatora płatności online Przelewy24, odbywa się wyłącznie w walucie PLN.

 

7. Potwierdzeniem dokonania płatności przelewem jest kliknięcie w przycisk oznaczony tekstem “Potwierdzam z obowiązkiem zapłaty”, gdzie po dokonanej akcji wyświetlone zostanie okno z danymi do przelewu oraz na adres e-mail powiązany z kontem prywatnym lub firmowym kupującego, dostarczone zostaną dane do przelewu bankowego zgodne z wartością zakupionego przedmiotu oraz waluty w jakiej ta płatność jest dokonywana.

 

8. W przypadku zaksięgowania płatności przelewem bankowym oraz usług tj. PayPal, giropay, Sofort, Przelewy24, użytkownik lub firma otrzyma powiadomienie e-mail oraz notyfikację na portalu o zwiększonym limicie zgodnym z dokonanym zakupem.

 

9. Dla każdego zakupu dokonynwanego na portalu MyPolacy.de za pośrednictwem przelewu bankowego wystawiania jest faktura VAT pro forma. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie portal MyPolacy.de wystawia fakturę VAT lub fakturę OSS oraz zwiększa limit na koncie kupującego zgodnie ze złożonym zamówieniem przez użytkownika prywatnego lub użytkownika posiadającego konto firmowe. 

 

10. Płatności dokonywane za pośrednictwem systemu płatności PayPal, giropay, Sofort oraz Przelewy24 nie wymagają wystawienia faktury VAT pro-forma, tym samym po zaksięgowaniu płatności portal wystawia docelową fakturę VAT za zakupiony produkt elektroniczny dostępny na portalu MyPolacy.de na adres e-mail podany w formularzu zamówienia w polu “E-mail, na który otrzymasz fakturę/rachunek”.  

 

11. Portal MyPolacy.de po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu wpłaty przelewem lub za pośrednictwem systemu PayPal, giropay, Sofort, Przelewy24, może skontaktować się z użytkownikiem lub firmą w celu uzyskania dodatkowych informacji potrzebnych do zwiększenia limitu na koncie wskazanym przez kupującego.

 

12. Płatności dokonywane za pośrednictwem operatorów PayPal, giropay, Sofort, Przelewy24 nie wymagają kontaktu ze strony portalu MyPolacy.de z kupującym w celu aktywacji limitu. Uzupełnianie limitu odbywa się automatycznie po poprawnym przeprocesowaniu płatności przez operatora płatności Przelewy24 i zaksięgowaniu kwoty przez portal MyPolacy.de.

 

13. Portal MyPolacy.de dołoży wszelkich starań w celu zwiększenia limitu zgodnie z dokonanym zakupem oraz wybraną metodą płatności z wyłączeniem sytuacji, kiedy w drodze kontaktu elektronicznego kupujący nie wykazuje kontaktu z portalem MyPolacy.de, przez co portal nie ma możliwości zwiększenia limitu.

 

14. Portal MyPolacy.de nie ponosi odpowiedzialności oraz nie zapewnia ciągłości w działaniu usług tj. PayPal, giropay, Sofort lub Przelewy24.

 

15. Wszelkie problemy wynikające z zaksięgowaniem płatności portal MyPolacy.de będzie rozwiązywał z odpowiednim operatorem płatności ujętym w niniejszym regulaminie po uprzednim zgłoszeniu takiego incydentu przez kupującego.

 

16. W przypadku problemów dotyczących zaksięgowanej płatności lub wystawianych dokumentów księgowych, należy kontaktować się z administratorem portalu MyPolacy.de pod adresem: formularz@mypolacy.de.

 

V. Serwisy portalu MyPolacy.de

 

1. Wiadomości i poradniki – Serwisy, w których publikowane są informacje prasowe oraz artykuły poradnikowe, eksperckie i wywiady z kategorii dostępnych w portalu MyPolacy.de. Treści publikowane w aktualnościach mogą być opracowane przez użytkownika portalu oraz redakcję portalu MyPolacy.de.

 

2. Wydarzenia - Serwis skupiający wydarzenia o charakterze rozrywkowo-kulturalnym dodawane przez zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników portalu MyPolacy.de.

 

3. Społeczność i Randki - Serwisy pozwalające na zawieranie nowych znajomości pomiędzy użytkownikami, rozbudowywanie własnej sieci kontaktów i utrzymywanie kontaktów ze znajomymi w Niemczech, Polsce lub innych krajach. Umożliwia wyszukiwanie osób przebywających na terenie Niemiec i Polski według parametrów: nazwa użytkownika, miasto, płeć, wiek, dostępność online, cel obecności w serwisie, kraj, miasto. 

 

4. Firmy - Serwis skupiający dane firm działających w Niemczech i Polsce, w określonych branżach. Dane te są ogólnodostępne, a każdy wpis w katalogu firm stanowi formę nieodpłatnej reklamy lub odpłatnej w przypadku, gdy firma zakupi wizytówkę premium.

 

5. Szukaj - Serwis umożliwiający wyszukiwanie informacji opublikowanych w portalu MyPolacy.de bez konieczności zarejestrowania się i założenia konta, z wykorzystaniem wewnętrznej wyszukiwarki korzystającej z technologii Google.

 

6. Ogłoszenia - Serwis umożliwiający publikowanie ogłoszeń drobnych, ogłoszeń “dam pracę”, “szukam pracy” w określonych kategoriach przez portal MyPolacy.de, w których osoby lub firmy publikują swoje ogłoszenia, przy czym ogłoszenia spełniać muszą następujące warunki:

 

1) Publikowane ogłoszenia nie mogą nosić znamiona SPAM-u oraz naruszać swobody korzystania z serwisu i jego funkcjonalności oraz zakłócać korzystania z serwisu przez innych użytkowników. Ogłoszenia naruszające powyższe postanowienie regulaminu będą natychmiast usuwane; użytkownikowi, który pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń regulaminu, opublikuje ogłoszenie niezgodnie z niniejszym regulaminem, grozi blokada konta, a w przypadku rażącego i ciągłego łamania regulaminu, zablokowany może zostać numer IP urządzenia z którego użytkownik korzysta

 

2) Nowo zarejestrowany użytkownik może opublikować za darmo:  trzy ogłoszenia szukam pracy oraz jedno ogłoszenie drobne. 

 

3) Użytkownik wykorzystując limit dostępnych i określonych przez portal MyPolacy.de bezpłatnych ogłoszeń otrzymuje możliwość opublikowania nieskończonej liczby ogłoszeń dam pracę, szukam pracy, ogłoszeń drobnych lub stosownych pakietów ogłoszeń drobnych, “dam pracę”, “szukam pracy”, ogłoszeń drobnych premium, “dam pracę” premium, “szukam pracy” premium,  uiszczając odpowiednie opłaty określone przez portal MyPolacy.de, w walucie PLN lub Euro uwzględniając przelicznik kursu Euro ustanowiony przez Europejski Bank Centralny o czym jest mowa w rozdziale IV, pkt. 5. 

 

4) Maksymalna objętość tekstu ogłoszenia nie może przekroczyć wartości widocznej w formularzu dodawania ogłoszenia, dla danego pola wymagającego umieszczenia tekstu. Jeśli dana treść ogłoszenia nie będzie spełniać wymagań formularza, użytkownik otrzyma automatyczne powiadomienie w formularzu o konieczności dokonania korekty treści lub w przypadku przesłania ogłoszenia do działu moderacji portalu MyPolacy.de, zostanie o tym powiadomiony i poproszony o wprowadzenie zmian; jeśli zmiany nie zostaną wprowadzone w ciągu przez użytkownika, ogłoszenie nie zostanie zaakceptowane przez administratora i nie zostanie opublikowane.

 

5) Jeżeli użytkownik trzykrotnie zamieści to samo ogłoszenie bez zmiany objętości tekstu lub nie zastosuje się do wezwań administratora, jego konto może zostać zawieszone na 30 dni bez możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności portalu, zablokowane dożywotnio lub usunięte. 

 

6) W ogłoszeniach drobnych nie ma możliwości opublikowania aktywnego linka URL, w tym także dla ogłoszeń drobnych opublikowanych z kont z wizytówką premium.  

 

7) Ogłoszenie drobne nie może dotyczyć oferty kupię / sprzedam o której mowa jest w dziale X, pkt. 18. 

 

8) Ogłoszenie drobne nie może dotyczyć oferowania usług związanych z zameldowaniem lub wydaniem/udostępnieniem rachunku bankowego; każde tego rodzaju ogłoszenie będzie usuwane przez administratora portalu MyPolacy.de, a konto użytkownika może zostać zawieszone na 30 dni bez możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności portalu, zablokowane dożywotnio lub usunięte.

 

9) Ogłoszenie dam pracę nie może dotyczyć oferowania zajęcia łamiącego w jakikolwiek sposób prawo Polskie lub Niemieckie lub też wskazujące lub noszące znamiona przestępstwa. Ogłoszenia takie będą natychmiast usuwane przez administratora. W przypadku trzykrotnej próby ponownego dodania ogłoszenia, administrator ma prawo zablokować konto użytkownika.

 

10) Pojedyncze ogłoszenie dam pracę może zawierać opis jednego lub większej liczby stanowisk pracy o ile treść ogłoszenia nie narusza interesów portalu MyPolacy.de. 

 

7. Pytania - Serwis zawierający wszelkie treści o charakterze poradnikowym dotyczące codziennych spraw związanych z życiem i pracą w Niemczech.

 

8. Forum - Serwis przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników portalu, w którym użytkownicy komunikują się między sobą poprzez publiczną platformę na której zadają pytania i odpowiadają oraz otrzymują możliwość nawiązywania komunikacji prywatnie, poprzez odpowiednie funkcje dostępne na forum MyPolacy.de.

 

9. Czat - Serwis przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników umożliwiający publikowanie treści w miejscu ogólnodostępnym dla użytkowników oraz umożliwiający prowadzenie korespondencji z wybranym lub wybranymi użytkownikami przebywającymi na czacie.

 

10. Kategorie  - Serwis zawierający wszystkie typy treści opublikowane przez użytkowników oraz redakcję portalu MyPolacy.de, nie wymagający rejestracji lub logowania.

 

11. MyPolacy.tv - Serwis zawierający materiały video opublikowane przez redakcję portalu MyPolacy.de, ogólnodostępnie, nie wymagające rejestracji oraz logowania.

 

12. Usługi - Serwis zawierający odpłatne usługi świadczone przez partnerów MyPolacy.de, z których skorzystać może każdy użytkownik portalu, uiszczając opłatę z góry określoną w serwisie lub po dokonaniu wyceny przez partnera portalu MyPolacy.de.

 

13 . Newsletter - Serwis korzystający z platformy do masowej wysyłki wiadomości e-mail sendy.co. Newsletter może być wykorzystywany w celach informacyjnych oraz w szczególnych przypadkach reklamowych. Każdy użytkownik zarejestrowany w portalu wyraża dobrowolnie zgodę na zapisanie się do listy newslettera, z której w każdej chwili może się wypisać oraz cofnąć zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.

 

14. Użytkownik, który opublikuje ogłoszenie lub post niezgodne z założeniem lub funkcją danego serwisu, zostanie wezwany do natychmiastowego zaprzestania naruszania regulaminu, a post lub ogłoszenie zostanie usunięte. W razie powtórnego naruszenia regulaminu, konto użytkownika może zostać zawieszone na 30 dni bez możliwości korzystania z wszystkich funkcjonalności portalu, zablokowane dożywotnio lub usunięte;

 

15. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w ramach korzystania z portalu MyPolacy.de, w tym za zamieszczane komentarze, posty, materiały, odnośniki, etc, w szczególności w przypadku, gdy są one niezgodne z obowiązującym prawem oraz naruszają prawa i dobra osób trzecich.

 

VI. Prawa i obowiązki użytkownika

 

1. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

 

1) Korzystania z portalu MyPolacy.de z poszanowaniem prywatności i praw pozostałych użytkowników oraz osób trzecich, a także z poszanowaniem obowiązującego prawa, w tym prawa polskiego, niemieckiego oraz międzynarodowego;

 

2) Powstrzymywania się od wszelkich działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie portalu MyPolacy.de lub uciążliwych dla pozostałych użytkowników;

 

3) Powstrzymywania się od wszelkich działań naruszających prywatność lub prawa pozostałych użytkowników lub osób trzecich;

 

4) Powstrzymywania się od publikowania treści lub zdjęć, w tym również poprzez odsyłacze – aktywne linki: pornograficznych, obraźliwych, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym lub narodowym, propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za naganne moralnie, a także naruszających prawa osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich oraz nakłaniających do popełniania czynów karalnych;

 

5) Niewykorzystywania portalu MyPolacy.de i jego serwisów do celów komercyjnych, chyba że jest to wyraźne dozwolone na podstawie niniejszego regulaminu;

 

2. Publikowane treści o charakterze sprzecznym z prawem, obraźliwe, naruszające dobre imię i inne prawa pozostałych użytkowników lub osób trzecich zostaną niezwłocznie usunięte. W takim przypadku konto użytkownika może zostać usunięte.

 

3. W przypadku serwisów wymagających rejestracji, użytkownik odpowiada za każde zawinione przez niego działanie lub zaniechanie, które umożliwiło bezprawne używanie jego konta przez inne osoby. Użytkownik zobowiązuje się otrzymane kody dostępu lub hasła trzymać w tajemnicy i nie udostępniać ich innym. O fakcie, iż jego hasło znane jest osobie trzeciej, użytkownik musi niezwłocznie powiadomić administratora portalu MyPolacy.de.

 

4. Niedozwolone jest bez wyraźnej zgody portalu publikowanie reklam oraz treści komercyjnych i informacji handlowych w bezpłatnych serwisach stanowiących część portalu MyPolacy.de, o których mowa jest w dziale V niniejszego regulaminu oraz Profil (także własny) przez podmioty komercyjne, w szczególności firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą bez względu na lokalizację prowadzenia tej działalności. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do podjęcia interwencji wobec użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego punktu, gdzie konto użytkownika może zostać zawieszone na 30 dni bez możliwości korzystania z wszystkich funkcjonalności portalu, zablokowane dożywotnio lub usunięte. 

 

5. Niedozwolone jest także przesyłanie niechcianych wiadomości innym użytkownikom portalu (spamowanie) za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu, umożliwiających nawiązywanie kontaktu z innymi użytkownikami portalu MyPolacy.de. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do podjęcia interwencji odpowiadając na odpowiednie zgłoszenie użytkownika , a konto użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego punktu, może zostać zawieszone na 30 dni bez możliwości korzystania z wszystkich funkcjonalności portalu, zablokowane dożywotnio lub usunięte.

 

6. Portal MyPolacy.de nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń lub innych treści przez użytkowników, w tym również za kwalifikacje lub uprawnienia podmiotów ogłaszających się do świadczenia przez nich usług.

 

7. Informacje i wypowiedzi  zamieszczane przez użytkowników nie są poglądami i opiniami portalu MyPolacy.de, a MyPolacy.de nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

 

8. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych osobowych oraz ma prawo do zgłaszania naruszeń danych osobowych a także do cofnięcia wszystkich wcześniej udzielonych zgód, których zaakceptowanie umożliwia korzystanie z serwisu.

 

9. Naruszenie danych osobowych użytkownik powinien zgłosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych najpóźniej w ciągu 72 godzin od czasu wystąpienia takiego naruszenia pod adresem Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub korzystając z informacji dostępnych na stronie biznes.gov.pl

 

VII. Prawa i obowiązki portalu MyPolacy.de

 

1. Portal MyPolacy.de nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za przekierowywanie obcych informacji i za obce treści, które portal MyPolacy.de przekazuje lub do których odsyła. Za zawartość stron, na które portal odsyła w sposób pośredni lub bezpośredni odpowiadają wydawcy tych stron.

 

2. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, portal MyPolacy.de może wezwać użytkownika do usunięcia lub zaprzestania naruszeń, a po upływie wyznaczonego terminu - konto użytkownika może zostać zawieszone na 30 dni bez możliwości korzystania z wszystkich funkcjonalności portalu, zablokowane dożywotnio lub usunięte. 

 

3. Portal ma prawo bez zgody użytkownika usunąć wszelkie informacje, teksty i obrazy lub uniemożliwić dostęp do nich, jeśli są one niezgodne z prawem lub istnieje uzasadnione podejrzenie ich niezgodności z prawem czy też naruszające prawa osób i podmiotów trzecich oraz łamiące postanowienia niniejszego regulaminu.

 

4. W przypadku płatnych usług, portal zastrzega sobie prawo usunięcia treści publikowanych przez użytkownika, gdy opóźnia się z płatnością lub wyegzekwowanie płatności nie jest możliwe lub w przypadku dokonania czynności noszące znamiona oszustwa lub przestępstwa, o czym portal MyPolacy.de może poinformować odpowiednie organy.

 

5. Portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do sprzeciwu przeciwko takim działaniom użytkownika które są konkurencyjne wobec portalu MyPolacy.de. Za działania konkurencyjne uważa się w szczególności publikowanie treści oczerniających portal, w tym komentarzy, kryptoreklamy, odnośników do treści konkurencyjnych serwisów, etc.  Działania tego typu stanowią podstawę do wypowiedzenia użytkownikowi umowy z ważnego powodu ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia). W w/w przypadku portal może tymczasowo zablokować użytkownikowi dostęp także do serwisów płatnych. Uwagi dotyczące działania portalu MyPolacy.de użytkownik winien zgłaszać administratorowi pod adresem e-mail formularz@mypolacy.de.

 

6. Portal MyPolacy.de będzie dokładał wszelkich starań, aby przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu zapewnić użytkownikom dostęp do każdego z serwisów. W celu usunięcia zakłóceń oraz w celu przeprowadzania usprawnień portalu, portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do przerw w osiągalności serwisów. Za zakłócenia lub przerwy w dostępie do serwisów z powodu działania siły wyższej lub innych niezależnych od portalu MyPolacy.de przyczyn, portal MyPolacy.de odpowiedzialności nie ponosi.

 

7. Portal MyPolacy.de ma prawo przesyłać użytkownikowi który dobrowolnie wyraził na to zgodę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), wiadomości, np. powiadomienia, newsletter i mailing. Wiadomości te mogą zawierać treści reklamowe. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości od portalu MyPolacy.de w każdej chwili przysługuje mu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonych zgód lub może usunąć swoje konto co wiąże się z usunięciem przez administratora portalu danych osobowych ze wszystkich nośników, na których te dane były przetrzymywane. Użytkownik samodzielnie usuwa konto. 

 

VIII. Prawa autorskie

 

1. Wszelkie treści prezentowane w portalu, w tym artykuły, listy mailingowe, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz interfejs użytkownika, logotyp, nazwa, domena, pokrewne domeny stanowiące własność właściciela portalu są własnością portalu i objęte ochroną prawną, w tym ochroną prawno-autorską regulowaną przez odpowiednie przepisy prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego.

 

2. Korzystanie z portalu MyPolacy.de i zamieszczonych w nim treści może odbywać się wyłącznie w celach osobistych, chyba że regulamin stanowi inaczej.

 

3. Zabrania się w jakikolwiek sposób zmieniania, uzupełniania, usuwania lub rozpowszechniania, zarówno części jak i całości, wykraczających poza dozwolony użytek, treści zamieszczonych w portalu MyPolacy.de bez zgody portalu.

 

4. Użytkownik, umieszczając w portalu MyPolacy.de dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych użytkowników oraz MyPolacy.de (usunięto: jak również upoważnia MyPolacy.de do ich wykorzystania). W przypadku umieszczenia w portalu materiałów, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.),  użytkownik udziela MyPolacy.de nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, bez ograniczeń ilościowych, czasowych oraz terytorialnych, do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w portalu oraz jego promocji, oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do MyPolacy.de w przypadku ich wykorzystania.

 

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność, iż zamieszczone przez niego treści i materiały nie naruszają praw autorskich osób trzecich oraz podmiotów komercyjnych.

 

6. Użytkownik, który dowiedział się o naruszeniu praw autorskich przysługujących osobom trzecim lub podmiotom komercyjnym, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania  administratora portalu MyPolacy.de o takim naruszeniu.

 

7. Portal MyPolacy.de w celu publikacji wiadomości, poradników lub innych treści w tym materiałów o charakterze graficznym o dowolnym przeznaczeniu nie łamiących postanowień niniejszego regulaminu, korzysta z odpłatnych i nieodpłatnych banków zdjęć, gdzie w miejscach do tego przeznaczonych odpowiednio informuje z jakiego banku zdjęć pochodzi wykorzystana fotografia oraz kto jest jej autorem. 

 

8. W przypadku naruszenia przez osoby trzecie i podmioty komercyjne warunków korzystania z odpłatnych zdjęć opublikowanych przez portal MyPolacy.de, właściciel ma prawo powiadomić podmiot udostępniający odpłatnie zdjęcie o dokonanym naruszeniu. 

 

IX. Reklamacje

 

1. Uprasza się użytkowników o niezwłoczne poinformowanie portalu MyPolacy.de o błędach lub zakłóceniach w funkcjonowaniu portalu pod adresem e-mail: formularz@mypolacy.de

 

2. Zakłócenia w funkcjonowaniu portalu MyPolacy.de, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami mogą być zgłaszane na adres formularz@mypolacy.de.

 

3. Zgłoszenie zostanie rozpoznane w ciągu 14 dni od daty zapoznania się z wszystkimi potrzebnymi informacjami umożliwiającymi rozpoznanie zgłoszonej reklamacji.

 

4. W przypadku świadczenia przez użytkowników usług za pośrednictwem portalu MyPolacy.de, MyPolacy.de nie jest obowiązane do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji użytkowników związanych z tymi usługami, w tym do przekazywania takich reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za jej rozpatrzenie.

 

5. W przypadku zwrotu płatności z tytułu płatnej usługi, portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłaconych środków pomniejszonych o koszty transakcji poniesione w związku z realizowaną operacją zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku za pośrednictwem którego zwrot pieniędzy jest realizowany lub zgodnie z tabelą opłat i prowizji operatora finansowego, za pośrednictwem którego zwrot pieniędzy jest realizowany.

 

6. Informacje o których mowa w niniejszym rozdziale, w pkt.5, dotyczące wysokości zwracanej kwoty zostaną przekazane drogą elektroniczną w celach informujących osobę lub podmiot składany reklamację o końcowej wysokości zwracanej kwoty pieniężnej.

 

7. Czas zwrotu środków pieniężnych na wskazane przez użytkownika konto bankowe lub elektroniczną formę płatności, wynosi do 14 dni roboczych.

 

X. Ogłoszenia na MyPolacy.de

 

1. W portalu MyPolacy.de występują nastęujące typy ogłoszeń: ogłoszenia drobne, ogłoszenie "dam pracę", ogłoszenie "szukam pracy" oraz ogłoszenia drobne typu premium, ogłoszenia “dam pracę” typu premium, ogłoszenia “szukam pracy” typu premium. 

 

2. Ogłoszenie “drobne”, “dam pracę”, “szukam pracy” określane w niniejszym regulaminie jako “Standardowe” oraz w portalu MyPolacy.de, emitowane jest od daty jego opublikowania przez okres 30 dni, widoczne jest w jednej lokalizacji (miasto) wskazanej przez użytkownika oraz dostępne jest w aplikacji mobilnej MyPolacy.de. 

 

3. Ogłoszenie “drobne”, “dam pracę”, “szukam pracy”, określane w niejszym regulaminie jako “Premium” oraz w portalu MyPolacy.de, emitowane jest od daty jego opublikowania przez okres 7, 14, 21 lub 30 dni, widoczne jest w maksymalnie pięciu lokalizacjach, eksponowane jest nad ogłoszeniami standardowymi, wyróżnione odpowiednio kolorem, oznakowane graficznie jako “Super oferta”, wyróżnione jest w aplikacji mobilnej MyPolacy.de, widoczne jest na stronie głównej portalu MyPolacy.de oraz jest wyżej eksponowane nad ogłoszeniami standardowymi na listach głównych ogłoszeń drobnych, dam pracę, szukam pracy oraz listach kategorii i subkategorii do których to ogłoszenie zostało przypisane. Ogłoszenie o którym mowa  dostępne jest również w aplikacji mobilnej MyPolacy.de. 

4. W portalu MyPolacy.de występują pakiety ogłoszeń drobnych, ogłoszeń “dam pracę”, ogłoszeń “szukam pracy” w liczbie podanej przez portal w odpowiednio przeznaczonym do tego miejscu z możliwością wyboru danego pakietu wskazanego przez portal MyPolacy.de w celu zrealizowania jego zakupu.  

 

5. W portalu MyPolacy.de istnieje możliwość zakupienia większej ilości ogłoszeń drobnych, “dam pracę”, “szukam pracy” inaczej nazywanych “pakietami” ponad ilość określoną przez portal MyPolacy.de w odpowiednio przeznaczonym do tego miejscu. Użytkownik zostawiając w specjalnie przeznaczonym i oznaczonym przez portal MyPolacy.de miejscu otrzymuje możliwość wysłania zgłoszenia określającego chęć otrzymania oferty na zakup większej ilości pakietów posługując się adresem e-mail za pośrednictwem którego portal MyPolacy.de nawiąże kontakt z użytkownikiem w celu przedstawienia oferty. 

 

6. Ilości ogłoszeń drobnych, “dam pracę” oraz “szukam pracy” będącymi ogłoszeniami standardowymi i nie posiadającymi cech ogłoszenia typu premium, dostępne są do dobrowolnego wyboru użytkownikowi w specjalnie do tego przeznaczonym i oznaczonym miejscu lub miejscach w następujących ilościach:  

- 1 ogłoszenie standardowe “drobne”, “dam pracę”, “szukam pracy”,  
- 5 ogłoszeń standardowych “drobnych”, “dam pracę”, “szukam pracy”,  
- 10 ogłoszeń standardowych “drobnych”, “dam pracę”, “szukam pracy”,  
- 15 ogłoszeń standardowych “drobnych”, “dam pracę”, “szukam pracy”, 

- 30 ogłoszeń standardowych “drobnych”, “dam pracę”, “szukam pracy”, 

- 60 ogłoszeń standardowych “drobnych”, “dam pracę”, “szukam pracy”, 

 

7. Minimalna długość treści dla każdego typu ogłoszenia wynosi 200 znaków ze spacją. Treść musi być czytelna, napisana zrozumiałym językiem, nie może być napisana dużymi literami i nie może zawierać znaków specjalnych utrudniających zrozumienie treści.

 

8. Każdemu użytkownikowi zarejestrowanemu w portalu MyPolacy.de przysługuje bezpłatnie: 1 ogłoszenie drobne, 3 ogłoszenia "szukam pracy".  Odpłatnie przysługuje ogłoszenie standardowe oraz premium “dam pracę” oraz ogłoszenie “drobne” premium, “szukam pracy” premium oraz ogłoszenie drobne standardowe i “szukam pracy” standardowe po wykorzystaniu bezpłatnego limitu dla określonych typów ogłoszeń wg. niniejszego regulaminu. Każde z wymienionych ogłoszeń jest ograniczone w czasie.

 

9. Czas emisji każdego ogłoszenia standardowego ujętego w niniejszym regulaminie jako “drobne”, “dam pracę” oraz “szukam pracy” w portalu MyPolacy.de wynosi 30 dni. 

10. Czas emisji każdego ogłoszenia premium ujętego w niniejszym regulaminie jako “drobne”, “dam pracę”, “szukam pracy”, wynosi kolejno 7 dni, 14 dni, 21 dni lub 30 dni. 

 

11. Dodanie ponownie ogłoszenia “drobnego”,” dam pracę” i “szukam pracy” po wykorzystaniu limitu określonego w pkt. 6  jest płatne zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień dokonywanego zakupu w miejscu widocznym dla użytkownika portalu MyPolacy.de.

 

12. Po dokonaniu zapłaty za pośrednictwem metod płatności określonych w dziale IV, pkt. 4 niniejszego regulaminu, moderator portalu w ciągu 24H od zaksięgowania wpłaty na koncie umożliwia dodanie na nowo lub dodanie ponownie ogłoszenia zgodnie z wartością dokonanego zakupu lub umożliwia dodanie na nowo lub ponownie takiego ogłoszenia w sposób zautomatyzowany zgodnie z możliwościami technicznymi dostarczonymi przez portal MyPolacy.de. W przypadku gdy czas ten się wydłuży lub użytkownik może nie otrzymać możliwości opublikowania ogłoszenia w oczekiwanym czasie, użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail powiązany z własnym kontem w portalu MyPolacy.de.

 

13. Ogłoszenie dam pracę może być dodane przez zarejestrowanego użytkownika korzystającego z konta prywatnego lub zarejestrowanego użytkownika korzystającego z konta firmowego.

 

14. Formą rozliczenia za zakup emisji nowego lub dodanego ponownie ogłoszenia drobnego, dam pracę lub szukam pracy jest płatność dokonywana w walucie PLN lub EUR zgodnie z formami płatności ujętymi w dziale IV, pkt.4 niniejszego regulaminu uwzględniając przy tym i doliczając do kwoty netto odpowiednią stawkę podatku VAT kolejno dla osób fizycznych w Niemczech 19%, osób fizycznych w Polsce 23%, firm zarejestrowanych w Niemczech 0% (widoczne na fakturze jako pozycja NP), firm zarejestrowanych w Polsce 23%. 

 

15. Ceny podane przez portal MyPolacy.de i widoczne dla użytkownika są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, którego stawka określana jest przez przepisy prawa podatkowego danego kraju, z którym właściciel portalu MyPolacy.de Kamil Jarosz, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 39/5, NIP: 9372552841, REGON: 243254293 dokonuje stosownych rozliczeń podatkowych w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego dla danego kraju przez urzędy lub jednostki Państwowe niezbędne do prowadzenia rozliczeń podatkowych. 

 

16. Wyświetlanie docelowe cen w walucie EUR lub PLN na oknach transakcyjnych oraz w innym miejscach na portalu MyPolacy.de jest uzależnione od lokalizacji wskazanej przez użytkownika prywatnego na etapie rejestracji konta lub jego edycji w polu “Miasto zamieszkania”, gdzie lokalizacje niemieckich miast przypisane są do waluty EUR, a lokalizacje polskich miast przypisane są do waluty PLN. 

 

17. Wyświetlanie docelowe cen w walucie EUR lub PLN na oknach transakcyjnych oraz w innym miejscach na portalu MyPolacy.de jest uzależnione od lokalizacji wskazanej przez użytkownika firmowego na etapie rejestracji konta lub jego edycji w polu “Adres firmy”, gdzie lokalizacje niemieckich miast przypisane są do waluty EUR, a lokalizacje polskich miast przypisane są do waluty PLN. 

 

18. W oparciu o niniejszy regulamin i jego pełne brzmienie, w portalu MyPolacy.de obowiązują następujące ceny w walucie EUR dla poszczególnych typów jednostkowych ogłoszeń i pakietów:  

Jedno standardowe ogłoszenie drobne, dam pracę, szukam pracy: 9,99 euro netto,  

Jedno ogłoszenie premium drobne, dam pracę, szukam pracy emitowane przez 7 dni: 49,99 euro netto,  

Jedno ogłoszenie premium drobne, dam pracę, szukam pracy emitowane przez 14 dni: 89,99 euro netto,  

Jedno ogłoszenie premium drobne, dam pracę, szukam pracy emitowane przez 21 dni: 139,99 euro netto,  

Jedno ogłoszenie premium drobne, dam pracę, szukam pracy emitowane przez 30 dni: 175,99 euro netto,  

Pięć ogłoszeń standardowych drobnych, dam pracę, szukam pracy: 
39,99 euro netto,  

Dziesięć ogłoszeń standardowych drobnych, dam pracę, szukam pracy: 
54,99 euro netto, 

 

Piętnaście ogłoszeń standardowych drobnych, dam pracę, szukam pracy: 
79,99 euro netto, 

 

Trzydzieści ogłoszeń standardowych drobnych, dam pracę, szukam pracy: 
154,99 euro netto, 

 

Szcześćdziesiąt ogłoszeń standardowych drobnych, dam pracę, szukam pracy: 
299,99 euro netto,  

Ceny w walucie PLN podane są w odpowiednim polu formularza zamówienia o nazwie “Zakup więcej ofert pracy” i są przeliczane po aktualnym kursie Europejskiego Banku Centralnego co tym samym uniemożliwia przedstawienie cen w walucie Polski Złoty (PLN) w niniejszym regulaminie ze względu na bieżącą aktualizację kursu waluty EUR w przeliczeniu na Polskie Złote (PLN). 

 

19. Użytkownik portalu posiadający konto prywatne lub firmowe otrzymuje możliwość uzyskania oferty dotyczącej zakupu  liczby ogłoszeń standardowych przekraczających ponad 60 sztuk lub przekraczających minimum jedno ogłoszenie premium emitowane na okres 7,14,21,30 dni, poprzez zakomunikowanie chęci otrzymania wyżej wymienionych ofert pozostawiając w polu “Chcę kupić więcej ogłoszeń” adres e-mail i kliknięcie przycisku “Wyślij” umożliwiając tym samym administratorowi portalu lub osobie przez niego wyznaczonej do nawiązania kontaktu z użytkownikiem w celu zaprezentowania oferty. Portal MyPolacy.de zastrzega jednocześnie iż adres e-mail użytkownika nie jest wykorzystywany w celach marketingowych. 

 

20. W treści ogłoszeń wymienionych w pkt. 1 zabrania się publikowania danych kontaktowych pośrednich i bezpośrednich, przekazywaną drogą elektroniczną lub telefoniczną, do których zalicza się adres e-mail lub numer telefonu oraz inne informacje pozwalające na nawiązanie bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z osobą lub innym podmiotem będącym autorem ogłoszenia wychodzących poza obręb działalności i funkcjonalności dostarczanych przez portal MyPolacy.de. Portal udostępnia miejsca w których istnieje możliwość opublikowania wyżej wymienionych informacji.

 

21. Ogłoszenia typu: sprzedam lub kupię leki, suplementy diety i pochodne, papierosy, wyroby tytoniowe i pochodne, środki chemiczne niewiadomego pochodzenia i pochodne, oferuję sponsoring, masaże erotyczne i pochodne usługi seksualne lub stanowiące ich część, prywatne pożyczki lub pochodnerachunki / faktury lub pochodnealkohol lub pochodnenarkotyki, środki odurzające lub pochodne, broń, amunicję, uposażenie wojskowe lub pochodne z wyłączeniem odzieży, akcesoriów i sprzętu pochodzącego z demobilużywność niewiadomego pochodzenia i pochodne oraz pozostałe niewymienione w niniejszym regulaminie rzeczy lub usługi łamiące prawo lub których świadczenie wymaga specjalnych pozwoleń regulowanych odpowiednio przez przepisy prawa polskiego, niemieckiego lub międzynarodowego lub też naruszające dobro, godność, pochodzenie etniczne i inne osób trzecich  - będą natychmiastowo usuwane z portalu MyPolacy.de, a administrator portalu zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika na 30 dni bez możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności portalu, zablokowanie dożywotnio konta użytkownika lub całkowite usunięcie konta użytkownika. W przypadku opublikowania ogłoszenia łamiącego prawo polskie, niemieckie lub międzynarodowe na prośbę prowadzenia przez odpowiednie służby danego kraju śledztwa lub dochodzenia, portal na prośbę odpowiedniego organu ścigania lub też jego przedstawiciela ma prawo udostępnić wszelkie dane związane z autorem ogłoszenia naruszające prawo. 

 

22. Ogłoszenia komercyjne noszące znamiona SPAM-u, kryptoreklamy lub innych ukrytych działań reklamowychzamieszczane przez firmy/osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Niemiec, Polski, innego kraju lub też publikowane przez osoby fizyczne działające na zlecenie osób trzecich lub firm lub osób prowadzących działalność gospodarczą, na prośbę użytkownika lub decyzją administratora portalu MyPolacy.de, zostaną natychmiast usunięte.

 

23. Zakazuje się publikowania zdjęć komercyjnych, linków do stron www, facebook'a itp. w treści ogłoszeń drobnych, dam pracę oraz szukam pracy chyba, że portal MyPolacy.de umożliwia dodanie takich linków w odpowiednio do tego wyznaczonych miejscach. 

 

24. Osoby prywatne (nieprowadzące działalności) zamieszczające ogłoszenia typu. " Oferuję pomoc w urzędach..." proszone są o niezamieszczanie zdjęć, cen, odnośników do stron itp. Ogłoszenie od takich osób ma być czysto informujące oraz niekomercyjne. W przeciwnym wypadku, będą usuwane.

 

25. Każde ogłoszenie jest sprawdzane przez moderatora portalu MyPolacy wyłącznie pod kątem poprawności uzupełnionych, wymaganych pól dostępnych w formularzu dodawania ogłoszenia widocznym w portalu MyPolacy.de dla jego danego typu oraz zgodności publikowanych treści z regulaminem MyPolacy.de. Portal MyPolacy.de oraz moderator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia zachodzące w wyniku opublikowanego ogłoszenia oraz za wszelkie wyniki działań podjętych przez użytkownika w związku z opublikowanym ogłoszeniem.

 

26. Portal MyPolacy.de oraz aplikacje mobilne MyPolacy.de nie gwarantują ani nie zapewniają odzewu ze strony użytkowników na opublikowane ogłoszenie, a osoba prywatna lub firma dodająca ogłoszenie przyjmuje do wiadomości iż użytkownicy mogą nie być zainteresowani opublikowanym ogłoszeniem. 

 

27. Administrator portalu MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zablokowania konta użytkownika lub firmy oraz jego (jej) numeru IP w przypadku gdy firma lub osoba prywatna za pośrednictwem innych stron portalu MyPolacy.de publikuje ogłoszenia, prowadzi kryptoreklamę lub dokonuje innych czynności mających na celu zainteresować użytkowników oferowaną usługą lub produktem. Administrator w celu wyeliminowania takich działań niezwłocznie po publikacji wyżej wymienionej treści może  zawiesić konto użytkownika na 30 dni bez możliwości korzystania z wszystkich funkcjonalności portalu, zablokowanie dożywotnio konta użytkownika lub całkowite usunięcie konta użytkownika. 

 

28. Przed upływem terminu wygaśnięcia limitu ogłoszeń drobnych, “dam pracę”, “szukam pracy” użytkownik może otrzymać przypomnienie w formie notyfikacji na profilu lub na adres e-mail na które zostało zarejestrowane konto prywatne lub firmowe, o możliwości odpłatnego zwiększenia limitu. 

 

29. Zakup jednego z ogłoszeń lub pakietów wymienionych w pkt. 1 nie jest wiążacy w czasie co oznacza, że zakupione pojedyncze ogłoszenie standardowe, premium lub pakiet ogłoszeń, można opublikować w dowolnym czasie do czasu wyczerpania dostępnego limitu na koncie użytkownika.  

 

XI. Wizytówka premium 

 

1. Zarejestrowany użytkownik portalu MyPolacy.de korzystający z bezpłatnego formularza rejestracyjnego dla firm i po jego poprawnym uzupełnieniu oraz potwierdzeniu dokonanej rejestracji, może dokonać zakupu wizytówki premium. 

 

2. Wizytówka premium dostępna jest odpłatnie dla konta firmowego zarejestrowanego w MyPolacy.de z siedzibą w Polsce lub Niemczech. 

 

3. Jedna wizytówka premium może być przypisana tylko do jednego konta firmowego. 

 

4. Wizytówka premium dostępna jest odpłatnie po cenie ustalonej przez portal MyPolacy.de wynoszącej 118,99 euro netto lub też przeliczanej na walutę PLN (Polski Złoty), wg. aktualnego kursu euro ustanowionego przez Europejski Bank Centralny.  

 

5. Czas aktywacji wizytówki premium liczony jest od daty zaksięgowania zapłaty za pośrednictwem metod płatności określonych w dziale IV, pkt. 4 niniejszego regulaminu wywołujących bezpośredni lub pośredni skutek aktywacji wizytówki premium na okres pełnych 12 miesięcy. 

 

6. Przed upływem terminu wygaśnięcia wizytówki premium użytkownik może otrzymać przypomnienie w formie notyfikacji na profilu lub na adres e-mail na które zostało zarejestrowane konto firmowe, o możliwości odpłatnego przedłużenia wizytówki premium na okres kolejnych 12 miesięcy. 

 

7. Wizytówka premium umożliwia wyświetlenie profilu firmowego na pierwszych stronach w bazie firm i w kategoriach ponad wizytówkami standardowymi nie będącymi wizytówkami premium, wyświetlanie pełnej nazwy firmy, adresu lub adresów firmy, telefonu lub telefonów kontaktowych, krótkiego opisu firmy, publikację 15 ogłoszeń dam pracę, publikację 15 ogłoszeń drobnych, wyróżnienie kolorem wpisu na liście firm, przypisanie odznaki “Zaufany partner”, możliwość utworzenia i edycji galerii zdjęć w opisie firmy, dodatkowe 1000 znaków opisu firmy, możliwość wgrania logo firmy,  wyświetlanie opcji wyślij wiadomość dla innych użytkowników mogących nawiązać kontakt online z firmą, możliwość dodania i wyświetlania adresu strony internetowej dodanej przez firmę. 

 

8. W Przypadku wygaśnięcia terminu ważności wizytówki premium i nie wykorzystania przypisanych limitów ogłoszeń do konta użytkownika, limity te nie wygasają wraz z upływem daty wygaśnięcia aktywnej wizytówki premium i mogą być wykorzystane przez użytkownika również po okresie wygaśnięcia statusu wizytówki premium w dowolnym momencie kiedy konto firmowe osiąga status “zwykły”. 


9. Użytkownik posiadający konto firmowe i korzystający z wizytówki premium w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu pomimo dokonanej płatności, może zostać zawieszony na 30 dni bez możliwości korzystania z  wszystkich funkcjonalności portalu, zablokowany dożywotnio lub usunięty z portalu MyPolacy.de. W przypadku złamania postanowień regulaminu, pieniądze z tytułu zakupu wizytówki premium nie są zwracane, a użytkownik wyczerpuje wszelkie roszczenia do ich otrzymania lub zwrotu lub też innej formy zadośćuczynienia.

 

10. Posiadanie wizytówki premium umożliwia nabywanie odpłatnie dodatkowych ogłoszeń, ich typów oraz pakietów zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz zasadami portalu MyPolacy.de. 

 

11. Każdy użytkownik posiadający wizytówkę premium ma możliwość usunięcia całkowitego konta, korzystając z opcji “Usuń konto firmowe” w sekcji “Ustawienia”. 


12. Firmowe konto użytkownika ze statusem premium zostanie usunięte z portalu oraz baz danych wraz z wszystkimi opublikowanymi danymi w terminie do 30 dni od czasu potwierdzenia przez użytkownika jego dezaktywacji. 

 

13. Ponowne zalogowanie się do konta firmowego ze statusem premium będące w procesie dezaktywacji przywraca konto do statusu aktywnego, co umożliwia użytkownikowi ponowne korzystanie z wszystkich funkcjonalności konta i portalu MyPolacy.de. 

 

14. Zabrania się publikowania ogłoszeń lub prowadzenia innych działań mających znamiona reklamy, kryptoreklamy lub pochodnych poprzez wykorzystanie wizytówki premium w celu publikowania ofert komercyjnych o których mowa jest w dziale V, pkt. 18 niniejszego regulaminu. 

 

XII. Forum

 

1. Treści reklamowe lub w formie ogłoszeń publikowane na forum będą natychmiast usuwane.

 

2. Tematy oraz posty, które opierają się na obrażaniu innych użytkowników, naruszające ich prawa osobiste, o charakterze rasistowskim lub innymi naruszającym wolność osobistą, będą natychmiastowo usuwane przez administratora portalu MyPolacy.de

 

3. Użytkownik ma prawo zgłosić temat lub post opublikowany na forum w celu jego usunięcia przez administratora portalu. Administrator każdorazowe zgłoszenie rozpatruje pod kątem zgodności opublikowanych treści z niniejszym regulaminem. W przypadku naruszenia regulaminu treść jest natychmiastowo usuwana z forum portalu MyPolacy.de

 

4. Użytkownikiem forum może być osoba pełnoletnia, posiadająca aktywne konto w portalu MyPolacy.de.

 

5. Zalogowany użytkownik forum otrzymuje możliwość zakładania tematów oraz dodawania nowych postów.

 

6. Każdy nowy temat założony przez użytkownika podlega weryfikacji administratora portalu MyPolacy.de. Po zaakceptowaniu treści tematu, jest on widoczny na forum. W przypadku nieopublikowania tematu, użytkownik zostanie poinformowany o powodzie odrzucenia w komunikacie wysłanym przez administratora MyPolacy.de.

 

7. Korzystanie z forum jest wolne od opłat.

 

8. Portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam oraz korzystania z innych form zarobkowych dostępnych za pośrednictwem forum.

 

9. Portal MyPolacy.de nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na forum oraz za ich wynik czy działania podjęte przez użytkownika.

 

10. Użytkownik korzystający z forum dobrowolnie wyraża chęć na korzystanie z dostępnych funkcjonalności forum oraz bierze pełną odpowiedzialność za publikowane treści.

 

XIII. Ogólne

 

1. Na portalu można posiadać  jedno konto prywatne oraz jedno firmowe. Zakazuje się tworzenia kilku kont przez jednego użytkownika. W przypadku zakładania kilku kont prywatnych lub firmowych przez jednego użytkownika, administrator ma prawo usunąć każde konto oraz zablokować użytkownika.

 

2. Niestosowne słownictwo, wulgaryzmy, obraża innych użytkowników pod każdą postacią na stronach portalu MyPolacy.de, będzie wiązała się z ostrzeżeniem, czasowym zawieszeniem lub blokadą konta użytkownika w tym blokadą numeru IP, a w przypadku poważniejszych roszczeń ze strony poszkodowanego użytkownika, przekazanie odpowiednich materiałów w toku prowadzonego postępowania przez portal MyPolacy.de.

 

3. Zakazuje się rozpowszechniania wiadomości typu SPAM za pośrednictwem wszystkich dostępnych funkcjonalności portalu MyPolacy.de, umożliwiających nawiązanie kontaktu z innymi użytkownikami, zarówno w części wymagającej rejestracji i logowania jak i części nie wymagającej rejestracji i logowania. Niezaprzestanie wyżej wymienionego działania skutkuje zablokowaniem konta użytkownika.

 

4. Portal MyPolacy.de dbając o bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) dokłada wszelkich starań aby dane osobowe były chronione oraz respektuje wszystkie prawa przysługujące osobie korzystającej z portalu MyPolacy.de

 

XIV. Przepisy przejściowe i końcowe

 

1. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją oryginalną a jej przekładem, obowiązuje wersja w języku polskim.

 

2. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 

3. Portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdorazowej zmianie treści niniejszego regulaminu użytkownik zostanie poinformowany poprzez wyświetlanie stosownego komunikatu w portalu lub drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail użytkownika, który jest powiązany z jego kontem prywatnym lub też firmowym w portalu MyPolacy.de.

 

4. W przypadku braku akceptacji regulaminu w zmienionym brzmieniu, użytkownik winien opuścić portal i usunąć konto oraz wezwać administratora portalu do usunięcia danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.

 

5. Aktualna treść regulaminu jest publikowana w portalu MyPolacy.de oraz dostarczana nieodpłatnie użytkownikowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MyPolacy.de a użytkownikiem prywatnym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, a wszelkie spory mogą być rozwiązywane za pośrednictwem Europejskiej platformy - centrum rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/.

 

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MyPolacy.de a użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MyPolacy.de.

 

9. Żadne z postanowień regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.012023 roku. Poprzednia aktualizacja regulaminu: 03.08.2022.