Regulamin

I Preambuła i definicje


§ 1. Portal internetowy MyPolacy.de jest serwisem skierowanym przede wszystkim do Użytkowników mieszkających i pracujących w Republice Federalnej Niemiec, oferujący dostęp do informacji kulturalnych, politycznych oraz innych, umożliwiający nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, wyrażanie swoich opinii oraz promocję własnych usług, w tym poprzez publikację materiałów reklamowych, publikacją ogłoszeń dam pracę, publikację ogłoszeń szukam pracy, publikację ogłoszeń drobnych oraz pozostałych treści o charakterze informacyjnym lub reklamowym. 


§ 2. Regulamin określa warunki korzystania z Portalu internetowego, w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników, uwzględniając rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).


§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:


1)    Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, określający w szczególności warunki korzystania z Portalu MyPolacy.de, prawa i obowiązki Portalu MyPolacy.de oraz Użytkowników prywatnych i firmowych, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych uwzględniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) , jak również zakres odpowiedzialności Portalu MyPolacy.de z tytułu świadczonych usług; 


2) MyPolacy.de - należy przez to rozumieć właściciela portalu Kamil Jarosz oraz administratora danych osobowych Kamil Jarosz, Jutrzenki 39/5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 93725528413) Operator serwisu MyPolacy.de oraz podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych - należy przez to rozumieć podmiot Kamil Jarosz z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jutrzenki 39/5 NIP 9372552841, REGON: 243254293;


3) Portal Mypolacy.de - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem http://www.mypolacy.de, którego właścicielem oraz administratorem danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, jest Kamil Jarosz.  


4) Użytkownik prywatny i firmowy - należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub osobę prawną, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do stron, funkcjonalności i usług oferowanych przez Portal MyPolacy.de, przy czym serwisy nie wymagające rejestracji są powszechnie dostępne bez ograniczeń wiekowych.


5) Konto - należy przez to rozumieć Konto Użytkownika prywatnego lub firmowego, utworzone po zarejestrowaniu się na Portalu oraz dobrowolnemu wyrażeniu zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. 


6) Login -  należy przez to rozumieć ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika prywatnego lub firmowego na Portalu MyPolacy.de na etapie tworzenia konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Portalu MyPolacy.de, w sposób nienaruszający zasad etyki oraz zawierający dla kont firmowych nazwę firmy oraz dla kont prywatnych unikalny, łatwo identyfikowalny nickname lub imię i nazwisko. Login nie może zawierać nazwy posiadającej znamion praktyk o nazwie SPAM. 


7) Administrator - należy przez to rozumieć osobę lub osoby wyznaczone przez MyPolacy.de, odpowiedzialne za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkowników oraz za wsparcie techniczne. II Świadczenie usług drogą elektroniczną.


1. Użytkownikiem Portalu MyPolacy.de może być osoba fizyczna, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.


2. Konto osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej może założyć tylko i wyłącznie osoba uprawniona do tego przez tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do założenia konta w imieniu podmiotu, o którym mowa powyżej oraz posiada wszystkie informacje pozwalające na dostęp do konta i jest w pełni świadomy posiadania tych danych. 


3. Korzystając z Portalu MyPolacy.de lub rejestrując się na Portalu MyPolacy.de oraz tworząc Konto, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 


4. W przypadku braku zgody na niektóre lub wszystkie postanowienia Regulaminu lub odwołaniu zgody lub zgód, Użytkownik winien niezwłocznie opuścić Portal MyPolacy.de, a nadto usunąć swoje Konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi przechowywanymi w serwisie, o czym zmuszony jest powiadomić o tym fakcie administratora lub podmiot zarządzający tymi danymi w ramach działania serwisu MyPolacy.de. 


5. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Portal MyPolacy.de może wezwać Użytkownika do zaniechania naruszeń i niezwłocznego usunięcia ich skutków, a nawet usunąć Konto i podjąć dalsze kroki prawne.


6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 


7. Korzystanie z usług Portalu MyPolacy.de jest co do zasady nieodpłatne, z wyjątkiem usług odpłatnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Portalu MyPolacy.de oraz modyfikację usług odpłatnych w zakresie odpowiadającym wysokości opłat. Wprowadzenie odpłatności nowej usługi wymaga każdorazowo zmiany Regulaminu. Informacja o usłudze odpłatnej wyświetlana jest w formie komunikatu bezpośrednio przed rozpoczęciem korzystania z niej przez Użytkownika, wiadomości e-mail lub innej która jest dla użytkownika zrozumiała, konkretna i jednoznaczna. 


8. Portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu i zakresu działania Portalu oraz świadczenia usług. Niektóre usługi mogą zostać zmienione, zawieszone lub usunięte. W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługują względem Portalu MyPolacy.de żadne roszczenia.


9. Korzystając z Portalu MyPolacy.de, Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę lub zgody na otrzymywanie informacji handlowej od MyPolacy.de oraz partnerów MyPolacy.de posiadając wiedzę w zakresie wykorzystywania zgromadzonych danych, podmiotów wykorzystujących te dane, w celu wyświetlania reklam na ogólnodostępnych oraz wymagających logowania stronach MyPolacy.de , na Koncie Użytkownika oraz otrzymywanie wiadomości handlowych lub pokrewnych na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji, dla którego została dobrowolnie wyrażona zgoda, pozwalająca na dostarczanie wyżej wymienionych informacji. 


10. W celu korzystania z niektórych serwisów, usług lub funkcjonalności, konieczne jest założenie i posiadanie Konta Użytkownika prywatnego lub firmowego. III Rejestracja i Konto


1. Użytkownik prywatny rejestruje się wypełniając formularz dostępny na stronie Portalu MyPolacy.de, gdzie dla celów ukończenia procesu rejestracji konta, koniecznym jest akceptacja zapisów dotyczących ochrony danych osobowych, opracowanych zgodnie z warunkami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika prywatnego tworzone jest Konto. W procesie rejestracji Użytkownik podaje w szczególności następujące dane: imię lub nickname, adres e-mail, hasło, obecne miasto w którym przebywa, miasto z którego pochodzi, datę urodzenia, płeć, cel obecności w portalu. 

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Konta, Użytkownik otrzymuje możliwość edycji swojego profilu i może dobrowolnie uzupełnić go, w zależności od dostępnych funkcjonalności portalu, o następujące dane: Imię i nazwisko, Zdjęcie profilowe, Krótki opis na swój temat. 

2. Użytkownik firmowy rejestruje się wypełniając formularz dostępny na stronie Portalu MyPolacy.de, gdzie dla celów ukończenia procesu rejestracji konta, koniecznym jest akceptacja zapisów dotyczących ochrony danych osobowych, opracowanych zgodnie z warunkami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika firmowego tworzone jest Konto. W procesie rejestracji Użytkownik podaje w szczególności następujące nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, Steuer ID, EU VAT, adres firmy, branże, krótki opis, adres firmowej strony internetowej oraz kategorie. 

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Konta, Użytkownik firmowy otrzymuje możliwość edycji swojego profilu i może dobrowolnie uzupełnić go, w zależności od dostępnych funkcjonalności portalu, o następujące dane: rozszerzony opis firmy, galerię zdjęć. 

2. Użytkownik obowiązany jest do aktualizowania swoich danych w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa przez administratora danych i jego partnerów. Podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu oraz zwiększa niebezpieczeństwo związane z ochroną tych danych. Portal MyPolacy.de może w takim przypadku zwiesić konto do momentu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji lub też usunąć konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi zgromadzonymi w serwisie w trakcie aktywności użytkownika oraz pozostałymi danymi dodanymi przez użytkownika w trakcie historii korzystania z konta. 

3. Tworząc Konto Użytkownik prywatny oraz firmowy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. 

4. Niedopuszczalne jest udostępnianie swojego Konta innym podmiotom lub korzystania z Kont należących do innych podmiotów oraz w szczególności przeglądania i udostępniania danych osobowych zgromadzonych przez użytkowników na koncie lub kontach. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych portal MyPolacy.de w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie poinformuje o tym fakcie organ nadzorujący Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwany dalej “PUODO” nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia. W przypadkach, które tego wymagają, osoby poszkodowane zostaną poinformowane o fakcie naruszenia, gdy występuje ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

5. Użytkownik firmowy może rozszerzyć funkcjonalność swojego Konta o Wizytówkę Premium, która jest odpłatna, a wysokość opłaty ustala portal MyPolacy.de.

6. Konto z Wizytówką Premium upoważnia w szczególności do dodania wizytówki Premium w serwisie Katalog Firm Portalu MyPolacy.de na pozycjach priorytetowych, umożliwiających w łatwy sposób znalezienie firmy przez Użytkownika, przejście na stronę firmową firmy oraz wzmocnienia pozycji w SEO firmy poprzez wysokie wartości PA i DA portalu MyPolacy.de z wykorzystaniem metody o nazwie Link Building. 

7. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia swojego Konta przed dostępem do nich przez osoby lub podmioty trzecie. W przypadku gdy dane do konta nie zostaną zachowane w tajemnicy, użytkownik powinien o tym fakcie poinformować niezwłocznie Administratora portalu MyPolacy.de w celu ochrony danych osobowych lub innych danych, do których dostęp mogą posiadać niepowołane osoby lub podmioty. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych portal MyPolacy.de w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie poinformuje o tym fakcie organ nadzorujący Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwany dalej “PUODO” nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia. W przypadkach, które tego wymagają, osoby poszkodowane zostaną poinformowane o fakcie naruszenia, gdy występuje ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

8. Portal MyPolacy.de upoważniony jest do dokonywania zmian w Koncie Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia w funkcjonowaniu Konta lub serwisu MyPolacy.de, bez konieczności informowania użytkownika o tym fakcie, chyba że zmiana dotyczy ochrony danych osobowych lub praw i wolności osoby. W takim przypadku użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o dokonanej zmianie w stosownym komunikacie. IV Serwisy Portalu MyPolacy.de


1. Aktualności – Serwis, w którym na bieżąco publikowane są informacje prasowe oraz artykuły poradnikowe, eksperckie i wywiady z kategorii dostępnych w Portalu MyPolacy.de. Treści publikowane w aktualnościach mogą być opracowane przez Użytkownika Portalu oraz redakcję Portalu MyPolacy.de. 


2. Wydarzenia - Serwis skupiający wydarzenia o charakterze rozrywkowo-kulturalnym dodawane przez zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników Portalu MyPolacy.de. 


3. Społeczność - Serwis pozwalający na zawieranie nowych znajomości pomiędzy użytkownikami, rozbudowywanie własnej sieci kontaktów i utrzymywanie kontaktów ze znajomymi w Niemczech. Umożliwia wyszukiwanie osób przebywających na terenie Niemiec i Polski według parametrów: nazwa użytkownika, miasto, płeć, wiek, dostępność online, cel obecności w serwisie. 


4. Firmy - Serwis skupiający dane firm działających w Niemczech i Polsce, w określonych branżach. Dane te są ogólnodostępne, a każdy wpis w katalogu firm stanowi formę nieodpłatnej reklamy lub odpłatnej w przypadku, gdy firma zakupi Wizytówkę Premium. 


5. Szukaj - Serwis umożliwiający wyszukiwanie informacji opublikowanych w Portalu MyPolacy.de bez konieczności zarejestrowania się i założenia Konta, z wykorzystaniem wewnętrznej wyszukiwarki korzystającej z technologii Google. 


6. Ogłoszenia - Serwis umożliwiający publikowanie bezpłatnych i płatnych ogłoszeń dam pracę, szukam pracy oraz drobnych, w określonych kategoriach przez Portal MyPolacy.de, w których osoby lub firmy publikują swoje ogłoszenia, przy czym Ogłoszenia spełniać muszą następujące warunki: 


- publikowane ogłoszenia nie mogą nosić znamiona SPAM-u oraz naruszać swobody korzystania z serwisu i jego funkcjonalności oraz zakłócać korzystania z serwisu przez innych użytkowników. Ogłoszenia naruszające powyższe postanowienie regulaminu będą natychmiast usuwane; Użytkownikowi, który pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń Regulaminu, opublikuje ogłoszenie niezgodnie z niniejszym Regulaminem, może zostać zablokowane jego Konto;


- nowo zarejestrowany użytkownik może opublikować za darmo: 1 ogłoszenie szukam pracy oraz 1 ogłoszenie drobne;


- użytkownik wykorzystując limit bezpłatnych ogłoszeń otrzymuje możliwość opublikowania nieskończonej liczby ogłoszeń dam pracę, szukam pracy, ogłoszeń drobnych uiszczając odpowiednie opłaty określone przez portal MyPolacy.de, w walucie Polski złoty lub Euro;


-  maksymalna objętość tekstu ogłoszenia nie może przekroczyć wartości widocznej w formularzu dodawania ogłoszenia, dla danego pola wymagającego umieszczenia tekstu. Jeśli dana treść ogłoszenia nie będzie spełniać wymagań formularza, Użytkownik otrzyma automatyczne powiadomienie w formularzu o konieczności dokonania korekty formularza lub w przypadku przesłania ogłoszenia do działu moderacji portalu MyPolacy.de,  zostanie o tym powiadomiony i poproszony o wprowadzenie zmian; jeśli zmiany nie zostaną wprowadzone w ciągu 24h przez Użytkownika, ogłoszenie nie zostanie zaakceptowane przez Administratora i nie zostanie opublikowane;


- jeżeli użytkownik trzykrotnie zamieści to samo ogłoszenie bez zmiany objętości tekstu lub nie zastosuje się do wezwań Administratora, jego konto może zostać zablokowane lub usunięte;


-  w ogłoszeniach drobnych nie ma możliwości opublikowania aktywnego linka URL, w tym także dla Kont z Wizytówką PREMIUM;


- ogłoszenie drobne nie może dotyczyć sprzedaży zwierząt, leków, papierosów, ofert sponsoringu, masaży erotycznych oraz pokrewnych; każde tego rodzaju ogłoszenie będzie usuwane przez administratora Portalu MyPolacy.de; jeżeli Użytkownik będzie ponawiał publikację takiego ogłoszenia, jego konto zostanie zablokowane lub usunięte,


- ogłoszenie drobne nie może dotyczyć oferowania usług związanych z zameldowaniem lub wydaniem/udostępnieniem rachunku bankowego; każde tego rodzaju ogłoszenie będzie usuwane przez administratora Portalu MyPolacy.de, a konto Użytkownika zostanie zablokowane lub usunięte. 


- ogłoszenie dam pracę nie może dotyczyć oferowania zajęcia łamiącego w jakikolwiek sposób prawo Polskie lub Niemieckie lub też wskazujące lub noszące znamiona przestępstwa. Ogłoszenia takie będą natychmiast usuwane przez administratora. W przypadku trzykrotnej próby ponownego dodania ogłoszenia, Administrator ma prawo zablokować konto użytkownika

- pojedyncze ogłoszenie dam pracę może zawierać tylko opis jednego stanowiska pracy i może dotyczyć tylko jednego stanowiska pracy. Pojedyncze ogłoszenie dam pracę zawierające więcej niż jedno stanowisko pracy nie zostanie opublikowane przez portal MyPolacy.de. Dla jednego, oferowanego stanowiska pracy odpowiednio należy dodać jedno ogłoszenie dam pracę. 


7. Pytania - Serwis zawierający wszelkie treści o charakterze poradnikowym dotyczące codziennych spraw związanych z życiem i pracą w Niemczech.


8. Forum - Serwis przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników portalu, w którym użytkownicy komunikują się między sobą poprzez publiczną platformę na której zadają pytania i odpowiadają oraz otrzymują możliwość nawiązywania komunikacji prywatnie, poprzez odpowiednie funkcje dostępne na forum. 


9. Czat - Serwis przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników umożliwiający publikowanie treści w miejscu ogólnodostępnym dla użytkowników oraz umożliwiający prowadzenie korespondencji z wybranym lub wybranymi użytkownikami przebywającymi na czacie. 


10. Kategorie  - Serwis zawierający wszystkie typy treści opublikowane przez użytkowników oraz redakcję portalu MyPolacy.de, nie wymagający rejestracji lub logowania. 


11. MyPolacy.tv - Serwis zawierający materiały video opublikowane przez redakcję portalu MyPolacy.de, ogólnodostępnie, nie wymagające rejestracji oraz logowania. 


12. Usługi - Serwis zawierający odpłatne usługi świadczone przez partnerów MyPolacy.de, z których skorzystać może każdy użytkownik portalu, uiszczając opłatę z góry określoną w serwisie lub po dokonaniu wyceny przez partnera portalu MyPolacy.de. 

13 . Newsletter - Serwis korzystający z platformy do masowej wysyłki wiadomości e-mail sendy.co. Newsletter może być wykorzystywany w celach informacyjnych oraz reklamowych. Każdy użytkownik zarejestrowany w portalu wyraża dobrowolnie zgodę na zapisanie się do listy newslettera, z której w każdej chwili może się wypisać oraz cofnąć zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.


14. Użytkownik, który opublikuje ogłoszenie lub post niezgodne z założeniem lub funkcją danego Serwisu, zostanie wezwany do natychmiastowego zaprzestania naruszania Regulaminu, a post lub ogłoszenie zostanie usunięte. W razie powtórnego naruszenia Regulaminu, Konto Użytkownika może zostać zablokowanie, a nawet usunięte.


15. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w ramach korzystania z Portalu MyPolacy.de, w tym za zamieszczane komentarze, posty, materiały, odnośniki, etc., w szczególności w przypadku, gdy są one niezgodne z obowiązującym prawem oraz naruszają prawa i dobra osób trzecich. 


V Prawa i Obowiązki Użytkownika


1. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 


- korzystania z Portalu MyPolacy.de z poszanowaniem prywatności i praw pozostałych Użytkowników oraz osób trzecich, a także z poszanowaniem obowiązującego prawa, w tym prawa polskiego, niemieckiego oraz międzynarodowego;


- powstrzymywania się od wszelkich działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu MyPolacy.de lub uciążliwych dla pozostałych Użytkowników;


- powstrzymywania się od wszelkich działań naruszających prywatność lub prawa pozostałych Użytkowników lub osób trzecich;


- powstrzymywania się od publikowania treści lub zdjęć, w tym również poprzez odsyłacze – aktywne linki: pornograficznych, obraźliwych, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym lub narodowym, propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za naganne moralnie, a także naruszających prawa osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich oraz nakłaniających do popełniania czynów karalnych;


- niewykorzystywania Portalu MyPolacy.de i jego serwisów do celów komercyjnych, chyba że jest to wyraźne dozwolone na podstawie niniejszego Regulaminu;


2. Publikowane treści o charakterze sprzecznym z prawem, obraźliwe, naruszające dobre imię i inne prawa pozostałych Użytkowników lub osób trzecich zostaną niezwłocznie usunięte. W takim przypadku Konto Użytkownika może zostać usunięte.


3. W przypadku Serwisów wymagających rejestracji, użytkownik odpowiada za każde zawinione przez niego działanie lub zaniechanie, które umożliwiło bezprawne używanie jego konta przez inne osoby. Użytkownik zobowiązuje się otrzymane kody dostępu trzymać w tajemnicy i nie udostępniać ich innym. O fakcie, iż jego hasło znane jest osobie trzeciej, użytkownik musi niezwłocznie powiadomić Administratora portalu MyPolacy.de. 


4. Niedozwolone jest bez wyraźnej zgody portalu publikowanie reklam oraz treści komercyjnych i informacji handlowych w bezpłatnych serwisach, w szczególności w Aktualnościach, Ogłoszeniach, Forum, Wydarzeniach oraz Profil (także własny) przez podmioty komercyjne, w szczególności firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. 


5. Niedozwolone jest także przesyłanie niechcianych wiadomości innym Użytkownikom Portalu (spamowanie) za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu, umożliwiających nawiązywanie kontaktu z innymi użytkownikami portalu MyPolacy.de. 


6. Portal MyPolacy.de nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń lub innych treści przez Użytkowników, w tym również za kwalifikacje lub uprawnienia podmiotów ogłaszających się do świadczenia przez nich usług. 


7. Informacje i wypowiedzi  zamieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Portalu MyPolacy.de, a MyPolacy.de nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.


8. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych osobowych oraz ma prawo do zgłaszania naruszeń danych osobowych a także do cofnięcia wszystkich wcześniej udzielonych zgód, których zaakceptowanie umożliwia korzystanie z serwisu. 


9. Naruszenie danych osobowych użytkownik powinien zgłosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych najpóźniej w ciągu 72 godzin od czasy wystąpienia takiego naruszenia. 


VI Prawa i Obowiązki Portalu MyPolacy.de


1. Portal MyPolacy.de nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za przekierowywanie obcych informacji i za obce treści, które Portal MyPolacy.de przekazuje lub do których odsyła. Za zawartość stron, na które Portal odsyła w sposób pośredni lub bezpośredni odpowiadają wydawcy tych stron.


2. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, Portal MyPolacy.de może wezwać Użytkownika do usunięcia lub zaprzestania naruszeń, a po upływie wyznaczonego terminu - wykluczyć go z kręgu Użytkowników, usuwając jego Konto.


3. Portal ma prawo bez zgody Użytkownika usunąć wszelkie informacje, teksty i obrazy lub uniemożliwić dostęp do nich, jeśli są one niezgodne z prawem lub istnieje uzasadnione podejrzenie ich niezgodności z prawem czy też naruszające prawa osób i podmiotów trzecich. 


4. W przypadku płatnych usług, Portal zastrzega sobie prawo usunięcia treści publikowanych przez Użytkownika, gdy opóźnia się z płatnością lub wyegzekwowanie płatności nie jest możliwe lub w przypadku dokonania czynności noszące znamiona przestępstwa, o czym portal MyPolacy.de może poinformować odpowiednie organy. 


5. Portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do sprzeciwu przeciwko takim działaniom użytkownika które są konkurencyjne wobec portalu MyPolacy.de. Za działania konkurencyjne uważa się w szczególności publikowanie treści oczerniających Portal, w tym komentarzy, kryptoreklamy, odnośników do treści konkurencyjnych serwisów, etc.  Działania tego typu stanowią podstawę do wypowiedzenia użytkownikowi Użytkownikowi umowy z ważnego powodu ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia). W w/w przypadku Portal może tymczasowo zablokować użytkownikowi dostęp także do serwisów płatnych. Uwagi dotyczące działania Portalu MyPolacy.de Użytkownik winien zgłaszać Administratorowi.


6. Portal MyPolacy.de będzie dokładał wszelkich starań, aby przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu zapewnić Użytkownikom dostęp do każdego z serwisów. W celu usunięcia zakłóceń oraz w celu przeprowadzania usprawnień Portalu, Portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do przerw w osiągalności serwisów. Za zakłócenia lub przerwy w dostępie do serwisów z powodu działania siły wyższej lub innych niezależnych od Portalu MyPolacy.de przyczyn, Portal MyPolacy.de odpowiedzialności nie ponosi.


7. Portal MyPolacy.de ma prawo przesyłać Użytkownikowi który dobrowolnie wyraził na to zgodę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), wiadomości, np. powiadomienia, newsletter i emailing. Wiadomości te mogą zawierać treści reklamowe. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości od Portalu MyPolacy.de w każdej chwili przysługuje mu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonych zgód lub może usunąć swoje Konto co wiąże się z usunięciem przez Administratora portalu danych osobowych ze wszystkich nośników, na których te dane były przetrzymywane. Użytkownik może samodzielnie usunąć konto lub poprosić o pomoc w usunięciu po uprzednim skontaktowaniu się z Administratorem portalu za pośrednictwem strony http://mypolacy.de/serwis/kontakt


VII Prawa autorskie


1. Wszelkie treści prezentowane w Portalu, w tym artykuły, listy mailingowe, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz interfejs Użytkownika są własnością Portalu i objęte ochroną prawną, w tym ochroną prawno-autorską.


2. Korzystanie z Portalu MyPolacy.de i zamieszczonych w nim treści może odbywać się wyłącznie w celach osobistych, chyba że Regulamin stanowi inaczej.


3. Zabrania się w jakikolwiek sposób zmieniania, uzupełniania, usuwania lub rozpowszechniania, zarówno części jak i całości, wykraczających poza dozwolony użytek, treści zamieszczonych w Portalu MyPolacy.de bez zgody Portalu.


4. Użytkownik, umieszczając w Portalu MyPolacy.de dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz MyPolacy.de, jak również upoważnia MyPolacy.de do ich wykorzystania. W przypadku umieszczenia w Portalu materiałów, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.),  Użytkownik udziela MyPolacy.de nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, bez ograniczeń ilościowych, czasowych oraz terytorialnych, do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Portalu oraz jego promocji, oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do MyPolacy.de w przypadku ich wykorzystania.


5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność, iż zamieszczone przez niego treści i materiały nie naruszają praw autorskich osób trzecich.


6. Użytkownik, który dowiedział się o naruszeniu praw autorskich przysługujących osobom trzecim, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania  Administratora Portalu MyPolacy.de o takim naruszeniu.


VIII Reklamacje


1. Uprasza się Użytkowników o niezwłoczne poinformowanie Portalu MyPolacy.de o błędach lub zakłóceniach w funkcjonowaniu Portalu.


2. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu MyPolacy.de, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami mogą być zgłaszane na adres formularz@mypolacy.de.


3. Zgłoszenie zostanie rozpoznane w ciągu 14 dni. 


4. W przypadku świadczenia przez Użytkowników usług za pośrednictwem Portalu MyPolacy.de, MyPolacy.de nie jest obowiązane do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Użytkowników związanych z tymi usługami, w tym do przekazywania takich reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za jej rozpatrzenie.


5. W przypadku zwrotu płatności z tytułu płatnej usługi, portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłaconych środków pomniejszonych o koszty transakcji poniesione w związku z realizowaną operacją zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku za pośrednictwem którego zwrot pieniędzy jest realizowany lub zgodnie z tabelą opłat i prowizji operatora finansowego, za pośrednictwem którego zwrot pieniędzy jest realizowany. 


6. Informacje o których mowa w nieniejszym rodziale, w pkt.5, dotyczące wysokości zwracanej kwoty zostaną przekazane drogą elektroniczną w celach informujących osobę lub podmiot składany reklamację o końcowej wysokości zwracanej kwoty pieniężnej.


7. Czas zwrotu środków pieniężnych na wskazane przez użytkownika konto bankowe lub elektroniczną formę płatności, wynosi do 14 dni roboczych. 


IX Ogłoszenia na MyPolacy.de


1. W portalu MyPolacy.de występują nastęujące typy ogłoszeń: ogłoszenia drobne, ogłoszenie "dam pracę", ogłoszenie "szukam pracy" oraz ogłoszenie typu premium dla każdego w powyższych typów ogłoszeń. 


2. Minimalna długość treści dla każdego typu ogłoszenia wynosi 200 znaków ze spacją. Treść musi być czytelna, napisania zrozumiałym językiem i nie może zawierać znaków specjalnych utrudniających zrozumienie treści. 


3. Każdemu użytkownikowi zarejestrowanemu w portalu MyPolacy.de przysługuje: 1 ogłoszenie drobne, 1 ogłoszenie "dam pracę"  i 1 ogłoszenie "szukam pracy". Każde z wymienionych ogłoszeń jest ograniczone w czasie. 


4. Czas emisji każdego z ogłoszeń w portalu MyPolacy.de wynosi 30 dni.


5. Odświeżenie ogłoszenia drobnego, dam pracę i szukam pracy po wykorzystaniu limitu określonego w pkt. 3 jest płatne zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień dokonywanego zakupu w miejscu widocznym dla użytkownika portalu MyPolacy.de. 


6. Po dokonaniu zapłaty przelewem lub za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności za zakupione lub odświeżone ogłoszenie, moderator portalu w ciągu 24H od zaksięgowania wpłaty na koncie umożliwia dodanie lub odświeżenie ogłoszenia zgodnie z dokonanym zakupem. W przypadku gdy czas ten się wydłuży, użytkownik zostanie natychmiast o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną. 


7. Ogłoszenie dam pracę może być dodane przez zarejestrowanego użytkownika korzystającego z konta prywatnego lub zarejestrowanego użytkownika korzystającego z konta firmowego. 


8. Formą rozliczenia za zakup emisji nowego lub odświeżenia ogłoszenia drobnego, dam pracę lub szukam pracy jest płatność przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy wskazany w miejscu widocznym przez użytkownika dokonującego zakup lub za pośrednictwem systemu płatności online wykorzystywanego przez Portal MyPolacy.de. 


9. W treści ogłoszenia drobnego, dam pracę oraz szukam pracy zabrania się publikowania danych kontaktowych pośrednich i bezpośrednich, przekazywaną drogą elektroniczną lub telefoniczną, do których zalicza się adres e-mail, numer telefonu, adres firmy, adres zamieszkania, adres tymczasowego lub stałego zameldowania oraz inne informacje pozwalające na nawiązanie bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z osobą lub innym podmiotem będącym autorem ogłoszenia. Portal udostępnia miejsca w których istnieje możliwość opublikowania wyżej wymienionych informacji. 


10. Ogłoszenia typu : sprzedam leki, papierosy; oferuję sponsoring, masaże erotyczne, prywatne pożyczki oraz pokrewne - będą natychmiastowo usuwane z portalu MyPolacy.de a administrator portalu zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownika oferującego ww. usługi wraz z całkowitą blokadą uniemożliwiającą dalsze korzystanie ze strony MyPolacy.de.


11. Ogłoszenia komercyjne, zamieszczane przez firmy/osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Niemiec lub Polski, na prośbę użytkownika lub decyzją administratora portalu MyPolacy.de, zostaną natychmiast usunięte. 


12. Jedna wizytówka Premium przysługuje jednemu kontu firmowemu na portalu MyPolacy. 


13. Zakazuje się publikowania zdjęć komercyjnych, linków do stron www, facebook'a itp. w ogłoszeniach dam pracę, drobnych oraz szukam pracy. 


14. Osoby prywatne (nieprowadzące działalności) zamieszczające ogłoszenia typu. " Oferuję pomoc w urzędach..." proszone są o niezamieszczanie zdjęć, cen, odnośników do stron itp. Ogłoszenie od takich osób ma być czysto informujące oraz niekomercyjne. W przeciwnym wypadku, będą usuwane.


15. Każde ogłoszenie jest sprawdzane przez moderatora portalu MyPolacy wyłącznie pod kątem poprawności uzupełnionych, wymaganych pól dostępnych w formularzu dodawania ogłoszenia widocznym w portalu MyPolacy.de dla jego danego typu oraz zgodności publikowanych treści z regulaminem MyPolacy.de. Portal MyPolacy.de oraz moderator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia zachodzące w wyniku opublikowanego ogłoszenia oraz za wszelkie wyniki działań podjętych przez użytkownika w związku z opublikowanym ogłoszeniem. 


16. Portal MyPolacy.de oraz aplikacje mobilne MyPolacy.de nie gwarantują ani nie zapewniają odzewu ze strony użytkowników na opublikowane ogłoszenie, a osoba prywatna lub firma dodająca ogłoszenie przyjmuje do wiadomości iż użytkownicy mogą nie być zainteresowani opublikowaną ofertą pracy. 


17. Administrator portalu MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zbanowania konta użytkownika lub firmy oraz jego (jej) numeru IP w przypadku gdy firma lub osoba prywatna za pośrednictwem innych stron portalu MyPolacy.de publikuje ogłoszenia, prowadzi kryptoreklamę lub dokonuje innych czynności mających na celu zainteresować użytkowników oferowaną usługą lub produktem. Administrator w celu wyeliminowania takich działań niezwłocznie po publikacji wyżej wymienionej treści może zablokować konto użytkownika na MyPolacy.de oraz uniemożliwić mu korzystanie ze wszystkich funkcjonalności serwisu. 


X Forum


1. Treści reklamowe lub w formie ogłoszeń publikowane na forum będą natychmiast usuwane. 


2. Tematy oraz posty, które opierają się na obrażaniu innych użytkowników, naruszające ich prawa osobiste, o charakterze rasistowskim lub innymi naruszającym wolność osobistą, będą natychmiastowo usuwane przez administratora portalu MyPolacy.de


3. Użytkownik ma prawo zgłosić temat lub post opublikowany na forum w celu jego usunięcia przez administratora portalu. Administrator każdorazowe zgłoszenie rozpatruje pod kątem zgodności opublikowanych treści z niniejszym regulaminem. W przypadku naruszenia regulaminu treść jest natychmiastowo usuwana z forum portalu MyPolacy.de 


4. Użytkownikiem forum może być osoba pełnoletnia, posiadająca aktywne konto w portalu MyPolacy.de. 


5. Zalogowany użytkownik forum otrzymuje możliwość zakładania tematów oraz dodawania nowych postów. 

6. Każdy nowy temat założony przez użytkownika podlega weryfikacji administratora portalu MyPolacy.de. Po zaakceptowaniu treści tematu, jest on widoczny na forum. W przypadku nieopublikowania tematu, użytkownik zostanie poinformowany o powodzie odrzucenia w komunikacie wysłanym przez administratora MyPolacy.de. 

7. Korzystanie z forum jest wolne od opłat. 

8. Portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam oraz korzystania z innych form zarobkowych dostępnych za pośrednictwem forum. 

9. Portal MyPolacy.de nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na forum oraz za ich wynik czy działania podjęte przez użytkownik. 


10. Użytkownik korzystający z forum dobrowolnie wyraża chęć na korzystanie z dostępnych funkcjonalności forum oraz bierze pełną odpowiedzialność za publikowane treści. 


XI Ogólne


1. Na portalu można posiadać  jedno konto prywatne oraz jedno firmowe. Zakazuje się tworzenia kilku kont przez jednego użytkownika. W przypadku zakładania kilku kont prywatnych lub firmowych przez jednego użytkownika, administrator ma prawo usunąć każde konto oraz zablokować użytkownika. 


2. Niestosowne słownictwo, wulgaryzmy, obraza innych użytkowników pod każdą postacią na stronach portalu MyPolacy.de, będzie wiązała się z ostrzeżeniem lub blokadą konta użytkownika, a w przypadku poważniejszych roszczeń ze strony poszkodowanego użytkownika, przekazanie odpowiednich materiałów w toku prowadzonego postępowania przez portal MyPolacy.de. 


3. Zakazuje się rozpowszechniania wiadomości typu SPAM za pośrednictwem wszystkich dostępnych funkcjonalności portalu MyPolacy.de, umożliwiających nawiązanie kontaktu z innymi użytkownikami, zarówno w części wymagającej rejestracji i logowania jak i części nie wymagającej rejestracji i logowania. Niezaprzestanie wyżej wymienionego działania skutkuje zablokowaniem konta użytkownika. 


4. Portal MyPolacy.de dbając o bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) dokłada wszelkich starań aby dane osobowe były chronione oraz respektuje wszystkie prawa przysługujące osobie korzystającej z portalu MyPolacy.de 


XII Przepisy przejściowe i końcowe


1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją oryginalną a jej przekładem, obowiązuje wersja w języku polskim.


2. Prawem właściwym jest prawo polskie. 


3. Portal MyPolacy.de zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wyświetlanie stosownego komunikatu w Portalu lub drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail użytkownika, który jest powiązany z jego kontem prywatnym lub też firmowym w portalu MyPolacy.de. 


4. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w zmienionym brzmieniu, Użytkownik winien opuścić Portal i usunąć Konto oraz wezwać administratora portalu do usunięcia danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. 


5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2018 roku. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 20.05.2020


6. Aktualna treść Regulaminu jest publikowana w Portalu MyPolacy.de oraz dostarczana nieodpłatnie Użytkownikowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.


7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.


8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MyPolacy.de a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MyPolacy.de a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MyPolacy.de.


10. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa.