Wybory 2011 - informacja

· Autor:
Wybory 2011 - informacja
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:

Termin wyborów do Sejmu i Senatu RP został wyznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczony na dzień 9 października 2011 r.

Jak informuje Konsulat Generalny RP w Kolonii:
prawo udziału w głosowaniu w wyborach posiada obywatel polski, legitymujący się ważnym polskim paszportem lub dowodem osobistym, który:
1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
2. nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
3. nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu
4. nie został pozbawiony praw wyborczych pełnomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu

W obwodach za granicą będzie można glosować korespondencyjnie lub osobiście w siedzibach obwodów. Warunkiem głosowania za granica jest dokonanie zgłoszenia do spisu wyborców. Zamiar głosowania korespondencyjnego może zostać zgłoszony właściwemu terytorialnie konsulatowi do 26.09.2011 roku. Sporządzanie spisu wyborców zostanie zakończone 06.10.2011 roku.
Po powołaniu obwodów do głosowania za granicą na stronach www.msz.gov.pl/ oraz www.koloniakg.polemb.net/ zamieszczone zostaną aplikacje do samodzielnej elektronicznej rejestracji. Wpisu można dokonać także na podstawie zgłoszenia ustnego, pisemnego, telefonicznego, telegraficznego, telefaksem oraz w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:
nazwisko i imię (imiona)
imię ojca
datę urodzenia
PESEL
oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą
numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania
(w przypadku osób zameldowanych w Polsce należy podać adres – miejsce wpisu wyborcy do rejestru wyborców)
 

Wyborca przebywający za granicą i posiadający ważny paszport lub dowód osobisty może głosować korespondencyjnie. Zamiar takiego głosowania może być zgłoszony do właściwego terytorialnie konsulatu do 26.09.2011. W zgłoszeniu należy podać poza w/w danymi również adres, na który ma być dostarczony pakiet wyborczy.
Przesłany pakiet wyborczy będzie zawierać:
zaadresowaną kopertę zwrotną
kartkę bądź karty do głosowania
kopertę na kartę/karty do głosowania
oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania
instrukcję głosowania
Po wypełnieniu karty do głosowania wyborca wkłada ja do koperty na karty do głosowania, następnie wkłada ją wraz z podpisanym oświadczeniem do zwrotnie zaadresowanej koperty i wysyła ją na własny koszt pocztą lub dostarcza osobiście do czasu zakończenia głosowania do właściwej komisji wyborczej.
Przewidywane jest powołanie obwodowych komisji wyborczych w Kolonii i Frankfurcie nad Menem. lokale będą otwarte od godz. 7:00 do 21:00.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury głosowania dostępne są na www.koloniakg.polemb.net/. Informacje nt. przepisów wyborczych: www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp
 

Aplikacja MyPolacy.de
UdostępnijMessengerWhatsapp
Bądź na bieżąco. Obserwuj nas na:
München, ostatnio online:
Wybraliśmy dla Ciebie